Baltic Cup 19/21.XII.2016 W³adys³awowo
Dodane przez zibi dnia Grudzie 21 2016 18:14:00
 Zwyciêzc± turnieju BALTIC CUP 2016zosta³ zespó³ Asseco Gdynia. W najlepszej pi±tce turnieju znale¼li siê Yoro Sidibe i Karol Majchrzak z GBA Praga, Aleksander Za³ucki i Micha³ Ko³odziej z Asseco Gdynia oraz Hubert Wyszkowski z SMS PZKosz W³adys³awowo. Najbardziej Warto¶ciowym Graczem (MVP) zosta³ zawodnik Asseco Gdynia Karol Kamiñski. Nagrody wrêczali Stanis³aw Ca³ka V-ce Prezes firmy Gold Drop, Jolanta Dykas-Klisz Dyrektor NLO SMS PZKosz we W³adys³awowie, Marian Kosznicki Zastêpca Dyrektora O¶rodka Przygotowañ Olimpiskich Cetniewo oraz Kazimierz Miko³ajec Dyrektor Departamentu Sportu Polskiego Zwi±zku Koszykówki.
Rozszerzona zawarto newsa
 Zwyciêzc± turnieju BALTIC CUP 2016, zosta³ zespó³ Asseco Gdynia.

FOTO GALERIA 


Co prawda dru¿yna Asseco w pierwszy meczu ostatniego dnia uleg³a praskiej Get Better Academy 63 : 73
ale to w³a¶nie gdynianie zostali triumfatorami turnieju. W drugim meczu ¶rodowych zmagañ nasza dru¿yna w sk³adzie której dosz³o do kolejnych zmian, bez wiêkszych problemów pokona³a zespó³ Tornado Kowno 87 : 56. W najlepszej pi±tce turnieju znale¼li siê Yoro Sidibe i Karol Majchrzak z GBA Praga, Aleksander Za³ucki i Micha³ Ko³odziej z Asseco Gdynia oraz Hubert Wyszkowski z SMS PZKosz W³adys³awowo. Najbardziej Warto¶ciowym Graczem (MVP) zosta³ zawodnik Asseco Gdynia Karol Kamiñski. Nagrody wrêczali Stanis³aw Ca³ka V-ce Prezes firmy Gold Drop, Jolanta Dykas-Klisz Dyrektor NLO SMS PZKosz we W³adys³awowie, Marian Kosznicki Zastêpca Dyrektora O¶rodka Przygotowañ Olimpiskich Cetniewo oraz Kazimierz Miko³ajec Dyrektor Departamentu Sportu Polskiego Zwi±zku Koszykówki.

NLO SMS PZKosz we W³adys³awowie pragnie podziêkowaæ wszystkim, którzy wsparli organizacjê Turnieju Baltic Cup 2016, firmom Gold Drop, Abruko, Ekocel, Harley Davidson, Swojskie Smaki Rze¼nik oraz wszystkim rodzicom naszych uczniów.


W drugim meczu wtorkowych zmagañ zagra³y ze sob± dru¿yny Asseco Gdynia ora SMS PZKosz. W naszym zespole w porównaniu do dnia poprzedniego zasz³o piêæ zmian. Mecz mia³ bardzo podobny przebieg do meczu pierwszego. Przez wiêkszo¶æ czasu trwa³a wyrównana walka. Niestety koñcowe minuty nale¿a³y do dru¿yny z Gdyni, która wygrywaj±c 73 : 57 znacznie przybli¿y³a siê do koñcowego sukcesu w turnieju. W ostatnim dniu Asseco Gdynia zmierzy siê z Get Better Praga a SMS PZKosz z litewskim Tornado Kowno. Zdjêcia z turnieju mo¿na zobaczyæ tutaj.

W pierwszym meczu drugiego dnia turnieju Baltic Cup spotka³y siê zespo³y Tornado Kowno i Get Better Academy Praga.Dru¿yna z Kowna zaprezentowa³a siê znacznie lepiej ani¿eli dzieñ wcze¶niej w meczu przeciwko Asseco Gdynia. Przez wiêkszo¶æ meczu by³a równorzêdnym przeciwnikiem. Dopiero ostatnie kilka minut spotkania zadecydowa³o o zwyciêstwie zespo³u z Czech 71 : 51.

W drugim meczu naprzeciw siebie stanê³y zespo³y GET BETTER ACADEMY Praga oraz miejscowy SMS PZKosz W³adys³awowo. Nasza dru¿yna szybko wyypracowa³± sobie kilkunastopunktow± przewagê, koñcz±c pierwsz± kwartê wynikiem 33 : 18. M³odzi zmobilizowali siê i po kilku minutach drugiej kwarty zniwelowali ca³± przewagê gospodarzy. Od tego momentu trwa³a za¿arta walka o ka¿dy punkt i koñcowe zwyciêstwo. Druga po³owa dostarczy³a kibicom zgromadzonym w hali du¿ych emocji. Prowadzenie co rusz przechodzi³o z jednego zespo³u na drugi. Obie dru¿yny pokaza³y koszykówkê na bardzo wysokim poziomie. Lepsi w koñcówce okazali siê zawodnicy z W³adys³awowa wygrywaj±c 86 : 77.
 
W pierwszym meczu turnieju zespó³ Asseco Gdynia rozgromi³ zmêczon± d³ug± podró¿± dru¿ynê Tornado Basketball School z Kowna a¿ 126 : 41. Po ostatniej syrenie nast±pi³a krótka ceremonia otwarcia, wszystkich zawodników, trenerów oraz kibiców przywitali Starosta Powiatu Puckiego pan Jaros³aw Bia³k, który przyj±³ nad turniejem Baltic Cup 2016 patronat honorowy oraz Dyrektor NLO SMS PZKosz we W³adys³awowie pani Jolanta Dykas-Klisz.