VIII Puchar Prezesa Drukarni Chroma ¯ary 11.I.2017
Dodane przez zibi dnia Stycze 14 2017 00:32:35
 11 stycznia 2017 roku w Hali MOSRiW w ¯arach odby³a siê "¯arska Basketmania" - VIII edycja turnieju klas IV i m³odszych szkó³ podstawowych w Mini-Koszykówce ch³opców o Puchar Prezesa Drukarni Chroma. W turnieju wziê³o udzia³ piêæ ¿arskich szkó³: SP 1, SP 2, SP 5, SP 8 oraz SSP. Jak co roku zawodnicy otrzymali Medale Puchary, koszulki pami±tkowa oraz mnóstwo sprzêtu koszykarskiego. W tym miejscu podziêkowania dla Drukarni Chroma i Urzêdu Miasta ¯ary.

Rozszerzona zawarto newsa

11 stycznia 2017 roku w Hali MOSRiW w ¯arach odby³a siê "¯arska Basketmania" - VIII edycja turnieju klas IV i m³odszych szkó³ podstawowych w Mini-Koszykówce ch³opców o Puchar Prezesa Drukarni Chroma. W turnieju wziê³o udzia³ piêæ ¿arskich szkó³: SP 1, SP 2, SP 5, SP 8 oraz SSP. Jak co roku zawodnicy otrzymali Medale Puchary, koszulki pami±tkowa oraz mnóstwo sprzêtu koszykarskiego. W tym miejscu podziêkowania dla Drukarni Chroma i Urzêdu Miasta ¯ary.

Koñcowa klasyfikacja:

I miejsce SP 2 8 pkt. 77:26

II miejsce SP 1 7 pkt. 53:22
III miejsce SSP 6 pkt. 41:29
IV miejsce SP 8 5 pkt. 22:48
V miejsce SP 5 4 pkt. 14:82Wyniki:

SP 1 - SP 5 21:2
SP 2 - SP 8 18:4
SSP - SP 1 6:10
SP 5 - SP 2 6:32
SSP - SP 8 10:4
SP 1 - SP 2 8:12
SSP - SP 5 17:0
SP 1 - SP 8 14:2
SP 2 - SSP 15:8
SP 5 - SP 8 6:12

Nagrody indywidualne:

Najlepszy Rozgrywaj±cy: RYNKIEWICZ DENIS SP 1
Najlepszy Skrzyd³owy: TÊCZA MI£OSZ SSP
Najlepszy Center: TRAFAS MATEUSZ SP 2

W przerwach miêdzy meczami odby³y siê dwa konkursy.
Konkurs dwutaktów na czas wygra³: SOBCZAK ADAM SP 1
Konkurs rzutów wolnych wygra³: KIZIOK DAWID SP 1.

Najlepszy zawodnik dru¿yny:

SP 2 - SZYMAÑSKI MATEUSZ
SP 1 - CZOGA£A MICHA£
SSP - KLA£ZIÑSKI MICHA£
SP 8 - SÊKOWSKI SZYMON
SP 5 - HOMA DAMIAN
Najlepsza pi±tka turnieju:
SP 2 - KORCZYÑSKI KACPER
SP 1 - SOBCZAK ADAM
SSP - POCZYNEK BARTOSZ
SP 8 - ROTKIEWICZ ADRIAN
SP 5 - URBANIAK SZYMON

MVP Turnieju
KÊPIÑSKI SZYMON
 
Nagrody wrêczali Burmistrz Miasta ¯ary - Pani Danuta Madej oraz Prezes Drukarni Chroma Pan Krzysztof Raczkowski

Organizatorami turnieju byli trenerzy UKS Chromika Zary
Wszystkich chêtnych z rocznika 2006/2007 zapraszam na treningi do nowo tworzonej grupy

Jutro czwartek pierwszy trening godz 16:00-17:15 Sala MOSRiW ul.Zwyciêzców 38
Wiêcej info trener Tomasz Górski 606646227 lub Tomasz Sobczak 666019335
Treningi bêd± siê odbywaæ w ka¿dy wtorek czwartek godz 16:00-17:15 Sala MOSRiW ul.Zwyciêzców 38