£yk statystyk
Dodane przez zibi dnia Stycze 02 2004 00:00:00
Minê³o dziesiêæ miesiêcy od powstania www.skm.e-basket.pl, od pocz±tku istnienia serwisu, ogl±dalno¶æ ros³a, by w czerwcu osi±gn±æ rekordowa ilo¶æ u¿ytkowników 4.108 i wizyt 13.400 ods³on 79.000 nie ukrywam zadowolenia z tych wyników. Nasz Portal jest znany i chwalony nie tylko na ¦l±sku ale tak¿e w Polsce nie raz mia³em okazje us³yszeæ mi³e s³owa o SKM.
Rozszerzona zawarto newsa
 Informacje s± rzetelne i co najwa¿niejsze aktualizacja jest prowadzona na bie¿±co.Dla mnie osobi¶cie news który nie uka¿e siê w przeci±gu 24 godzin to ju¿ nie jest ¿aden news. Moja obecno¶æ na Mistrzostwach Polski Kadetów i M³odzików  Starszych spowodowa³a ¿e wyniki i relacje by³y przekazywane na ¿ywo. Jako jedyni przeprowadzili¶my Foto-Relacje z Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych.
Nasz portal  w du¿ej mierze przyczyni³ siê do organizacji Silesia All Star Game. 
Dzia³ Silesia Streetball ma ogromna popularno¶æ  to w³a¶nie z niego mo¿ecie siê dowiedzieæ gdzie organizowany jest najbli¿szy Turniej Koszykówki Ulicznej.
To dziêki naszemu portalowi uda³o mi siê zorganizowaæ wyjazd fanów koszykówki do Wroc³awia na Mecz Gwiazd Ekstraklasy wspomnienia z tego wydarzenia pozostan± na d³ugo w pamiêci
Wiele czasu i serca wk³adam w prowadzenie tej strony, ale zdarzaj± mi siê chwile zw±tpienia i rezygnacji. Obiecuje jednak, ¿e do póki czas i zdrowie mi pozwol±, to bêdê prowadzi³ tê stronê. W tym miejscu chcia³em zaapelowaæ o wasz± pomoc w redagowaniu serwisu. Liczê, ¿e z pocz±tkiem nowego sezonu poka¿± siê osoby które bêd± chcia³y do³±czyæ do grona redaktorów strony.

wpisz siê do Ksiêgi Go¶ci
Z koszykarskim pozdrowieniem zibi

Miesi±c ca³kowita
liczba 
u¿yteczników
 21.073
ca³kowita
liczba
wizyt
100.146
ca³kowita
liczba
ods³on
744.889
 
Wrzesieñ    531   1.832  18.899ruszylismy 15.09.07 
Pa¿dziernik  1.864  7.451 79.046 rozgrywki 
Listopad  2.547 10.506103.906  rozgrywki
Grudzieñ  2.404 10.433 103.691 ¶wiêta 
Styczeñ  2.563 10.950 92.066okres ferii 
Luty  2.114  8.231  49.844okres ferii 
Marzec  2.793 12.606  78.034rozgrywki 
Kwiecieñ  2.501 9.992  49.669MP 
Maj  4.10114.291  87.908MP 
czerwiec 4.10813.407  79.040MP 

Dzieñ o najwiêkszej liczbie uzytecznikow 4.Czerwiec 2007 ( 551 wej¶æ )
( Mistrzostwa Polski M³odzików Starszych w Ostrowie Wielkopolskim )

Dzieñ o najwiêkszej liczbie wizyt 4 Czerwca 2007 ( 758 )
( Mistrzostwa Polski M³odzików Starszych w Ostrowie Wielkopolskim )

Dzieñ o najwiêkszej liczbie odslon 18 Czerwca ( 7.261 ods³on )
( Silesia All Star Game - MP Szkó³ Postawowych )


Najwiêksza ogl±dalno¶æ strony jest w godz. 20.00-23.00

¶redni czas wizyty na naszej stronie to 7 minut
 
Polska


Najwiêcej go¶ci mamy z województwa Dolno¶l±skiego , Mazowieckiego Pomorskiego, Ma³opolskiego , Wielkopolskiego i Zachodnio Pomorskiego
Najmniej z  ¦wiêtokrzyskiego, Podlaskiego i  Lubuskiego
 
Katowice, Wroc³aw, Warszawa, Ruda ¦l±ska, Rybnik, Pszczyna, Jaworzno, Kraków, Poznañ, Gliwice, Ostrów Wielkopolski, Bytom, Zabrze, £ód¼, Szczecin, Gdañsk, Lublin, Bydgoszcz, S³upsk, D±browa Górnicza, i wiele innych miast  wchodzi na nasz portal