EYBL ¯ory
Dodane przez zibi dnia Marzec 19 2017 18:15:00
 W ¯orach zakoñczy³ siê trzeci ostatni turniej EYBL Dywizja A. W hali MOSiR rozegrano 20 spotkañ w kategorii U15 (rocznik 2002) na bardzo na dobrym poziomie. Trzy dru¿yn zakoñczy³y rozgrywki z bilansem 4 / 1 o kolejno¶ci decydowa³ bilans punktów zdobytych do straconych. W tym rozliczeniu najlepsi okazali siê zawodnicy SKM Elektolux Wilno, na drugim miejscu uplasowa³ siê tak¿e litewski zespó³ A Sabonis Kowno, trzecie miejsce dla W³oskiego zespo³u Pallacanestro Trapani Santa Margherita Ligure. Polskie zespoly ¯AK ¯ory i Biofarm BJ Poznañ zamknê³y tabele

PHOTO VIDEO RESULTS STANDINGS
 

Rozszerzona zawarto newsa
 EYBL ¯ORY 2017 !!!
Podsumowanie turnieju;-)
Zakoñczy³ siê turniej, na który wszyscy czekali¶my i d³ugo siê przygotowali¶my.
Od strony sportowej jeste¶my bardzo zadowoleni z postawy naszych zawodników, Pokazali, ¿e maj± charakter i wolê walki oraz wielkie umiejêtno¶ci. Rozegrali¶my 5 bardzo ciê¿kich spotkañ. Turniej koñczymy na 7 miejscu. Oczywi¶cie miejsce mog³o byæ lepsze... ale to jest sport.
Pokazali¶my kawa³ dobrej koszykówki w naszym wykonaniu. Kilka meczów bardzo dobrych, które trzyma³y w napiêciu. To kolejne do¶wiadczenie, które mamy nadziejê i sobie tego ¿yczymy, ¿eby zaowocowa³o w niedalekiej przysz³o¶ci.
Wiemy i mamy ¶wiadomo¶æ nad czym musimy pracowaæ, jeste¶my pe³ni zapa³u i determinacji do dalszej pracy. Wyci±gamy wnioski i zaczynamy przygotowania do nastêpnego sezonu.
O strony organizacyjnej ogromne wyzwanie dla naszego klubu. Jeste¶my bardzo zadowoleni, wszystko wypad³o znakomicie i wszyscy wyje¿d¿ali z ¯or zadowoleni. Sp³ywaj± do nas opinie, ¿e by³ to najlepiej zorganizowany Turniej "EYBL" na jakim byli. Takie s³owa s± najlepszym podsumowaniem ca³ego turnieju.
Dzisiaj bêd±c na hali a¿ ¿al, ¿e tak szybko to wszystko siê skoñczy³o;-)
Chcieliby¶my w tym miejscu podziêkowaæ:
Wspania³ym rodzicom ch³opców z rocznika 2002, Wasze wsparcie i pomoc w organizacji turnieju by³y nieocenione, Dziêkujemy;-) Po raz kolejny ¶wietnie siê spisali¶cie i oczywi¶cie mamy nadziejê, ¿e nie ostatni.
Zawodnikom z roczników 2000 i 2001, którzy rewalacyjnie siê spisali jako sêdziowie stolikowi, prezenterzy, t³umacze i organizatorzy. Jeste¶cie ¦wietni - Dziêkujemy;-)
Naszemu (ju¿ mo¿emy powiedzieæ) Klubowi Kibica pod przywództwem Kacpra Wojciechowskiego. Wszyscy s± zachwyceni atmosfer± na naszej hali i w tym du¿a Wasza zas³uga. A co najwa¿niejsze, jak powiedzia³ Kacper Wojciechowski," jeste¶my WSZYSCY jedn± dru¿yn±". Takie emocje i wsparcie buduj± Klub.
Kibicom, którzy przybywali na mecze w ogromnej ilo¶ci i sprawili, ¿e atmosfera podczas spotkañ by³a wyj±tkowa.
Pani Annie Merda, która bardzo pomog³a w ca³ej organizacji turnieju i wzorowo wypisa³a z Marzen± Antoñczyk 20 protoko³ów meczowych;-)
Sylwii Juszczyk - za graficzn± pomoc i przygotowanie wielu rzeczy, bez których, turniej by siê nie odby³.
Dominice Ziêtkiewicz - za wykonanie ¶wietnego plakatu i za liczne ekspresowe poprawki;-)
El¿biecie Wolnik, za pomoc, obecno¶æ, dobre s³owo oraz wsparcie w komunikacji.
Ma³gorzacie Gandor za przygotowanie sêdziów stolikowych i zapewnienie bardzo dobrej obsady sêdziowskiej.
Zibiemu za obecno¶æ i pomoc w organizacji
Trenerom: Andrzej Bartosz, Pawe³ Wo³k - Jankowski, Aleksander Sêdzik, Zbigniew Dusza, Kamil Vastak i Kamil Vastak jr. oraz Andrzej Zygmunt.
Widzieli¶my równie¿ na trybunach wielu zawodników z innych klubów MKKS Rybnik. Sneakes Ostrava, MOSM Tychy, UKS 27 Katowice, MOSM Bytom, MKS D±browa Górnicza i zapewne jeszcze z innych klubów których przeoczyli¶my.
(Smutne jest to, ¿e pomimo wielu informacji, zaproszeñ, tak ma³o trenerów przyjecha³o zobaczyæ koszykówkê m³odzie¿ow± na wysokim poziomie... Ale patrz±c, kto przyjecha³ Andrzej Bartosz Trener Kadry Polski, Jankowski - Mistrz ¦l±ska MU 16, Sêdzik Mistrz ¦l±ska MU 14, Vastak Mistrz Czech, Andrzej Zygmunt - legenda ¦l±skiej Koszykówki... wnioski wyci±gnijmy sami...
Smutne jest równie¿ to, ¿e nikt z ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki siê nie pojawi³...ani z komisji ds. wyszkolenia ani z w³adz zwi±zku)
Oraz najwiêksze podziêkowania dla TOMASZA JUSZCZYKA, nie ma s³ów jak opisaæ robotê, któr± wykona³e¶... Transport, zakwaterowanie, posi³ki... Wiêcej pisaæ nie trzeba... DZIÊKUJEMY
DZIÊKUJEMY RAZ JESZCZE WSZYSTKIM, KTÓRZY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZYCZYNILI SIÊ DO ORGANIZACJI TURNIEJU.
Dziêkujemy Miastu ¯ory na czele Prezydentem Miasta Waldemarem Soch± oraz ca³emu sztabowi z Biura Promocji Kultury i Sportu,którzy konsekwentnie wspieraj± nasze dzia³ania.
Dziêkujemy zaproszonym go¶ciom za przybycie i kibicowanie:
Doradca Prezydenta Miasta Pani Anna Ujma- dziêkujemy za obecno¶æ i pomoc :-)
Pani Naczelnik Edukacji Bo¿ena D±browska
Paniom Dyrektor Monice Wi¶niewskiej i Jolancie Owczarek oraz Joannie Lewandowskiej
Przewodnicz±cemu Komisji Sportu w ¯orach Panu Arkadiuszowi Ku¶
W³a¶cicielowi firmy Atlas Tours, która nas wspiera - Panu Markowi Piksa
¯ORY MIASTO WSPIERAJ¡CE SPORT


WYNIKI / RESULTS

Georgia/ Gruzja 2002  - ¯AK ¯ory 82 : 64   
Biofarm JB Poznañ  - Pallacanestro Trapani  W³ochy 64 : 71 
BS Klaipeda-Authentic Cars Litwa - A. Sabonis BS  Kowno Litwa 55 : 70
BS Ryga/Ridzene £otwa  - SKM-Electrolux Wilno Litwa  50 : 67
Pallacanestro Trapani W³ochy - Georgia Gruzja 2002 64 : 61
¯AK ¯ory   Biofarm BJ Poznañ  52 : 45
A. Sabonis BS Kowno Litwa - BS Ryga/Ridzene  £otwa  70 : 45
BS Klaipeda-Authentic Cars Litwa - SKM-Electrolux Wilno Litwa  58 : 57
Biofarm BJ Poznañ    - A. Sabonis BS  Kowno Litwa  38 : 60
Georgia Gruzja 2002  - SKM-Electrolux Wilno Litwa   61 : 62
Klaipeda-Authentic Cars  Litwa - ¯AK ¯ory 71 : 46
BS Riga/Ridzene £otwa - Pallacanestro Trapani W³ochy 63 : 66
A. Sabonis BS  Kowno Litwa - Georgia Gruzja 2002  47 : 51  
SKM-Electrolux Wilno Litwa - Biofarm BJ Poznañ 74 : 44
Pallacanestro Trapani W³ochy  - BS Klaipeda-Authentic Cars Litwa 53 : 49   
¯AK ¯ory  - BS Ryga/Ridzene Lotwa 55 : 65
BS Klaipeda-Authentic Cars - BC Biofarm Basket  59 : 50  
A. Sabonis BS Kowno Litwa  - Pallacanestro Trapani W³ochy  68 : 55
Georgia Gruzja 2002  - BS Ryga/Ridzene £otwa  63 : 31
SKM-Electrolux Wilno Litwa  - ¯AK ¯ory 80 : 47


 MVP:
Karolis Sepetys
SKM-Electrolux Vilnius , Lithuania

 ALL-STARS:

Giorgi Biganashvili - Georgia 2002Tbilisi , Georgia
Maciej £atka - ¯AK ¯ory
Salvatore Basciano - Pallacanestro Trapani Santa Margherita Ligure , Italy
Matas Masiliunas - A. Sabonis BSKaunas , Lithuania
Titas Vaitekunas - SKM-Electrolux Vilnius , Lithuania

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI (komplet do 21.III.2017)

FB ¯orska Akademia Koszykówki
KLASYFIKACJA KOÑCOWA / FINAL STANDINGS
- WYRÓ¯NIENIE TRENERA / MENTION COACH


    
19 POINTS

4 / 1


29 POINTS

4 / 1


3
9 POINTS

4 / 1
48 POINTS

3 / 2
 
 
 
58 POINTS

3 / 1

6


6 POINTS

1 / 4
76 POINTS

1 / 4


85 POINTS

0 / 5AKTUALNA TABELA

 Od  pi±tku w hali MOSiR w ¯orach rozpocznie siê rywalizacja Euroligi M³odzie¿owej U15. Do niewielkiej miejscowo¶ci na ¶l±sku (60 000 mieszkañców) przyjad± – przylec±   kuby koszykarskie  z Litwy, £otwy, Gruzji i W³och. ¯ory to druga miejscowo¶æ na ¦l±sku (pierwsza Paw³owice) która organizuje Turniej M³odzie¿owej Euroligi. Od pi±tku do niedzieli zostanie rozegranych 20 spotkañ. Gospodarz turnieju ¯orska Akademia Koszykówki to aktualny Mistrz Polski U14, rok temu dru¿yna z miasta ognia awansowa³a do Superfina³u EYBL.

W tym sezonie ch³opcy z ¯or m³odszym rocznikiem (2002 - U15) awansowali do najlepszej ósemki kadetów U16 na ¶l±sku. Drugim Polski zespo³em bêd± ch³opcy z Wielkopolski Biofarm Basket Junior Poznañ. Podopieczni  Cezarego Kurzawskie tak¿e m³odszym rocznikiem (2002 - U15) awansowali do rozgrywek U16 Strefy Poznañ. Po dwóch turniejach EYBL ¯AK ¯ory z jednym zwyciêstwem zamyka tabelê. Biofarm BJ Poznañ z dwoma zajmuje XIII pozycje. Miejmy nadzieje ¿e po ¯orskim turnieju EYBL-a konto zwyciêstw Polskich zespo³ów bêdzie zdecydowanie lepsze. W zespole ¯AK-A zabraknie Reprezentanta Polski  Kacpra K³aczka.

SKM zosta³ zaproszony przez organizatorów na turniej do ¯or (bêdzie wiele konkursów dla publiczno¶ci, filmiki fotki pe³na relacja na SKM) Przed ¯orskim turniejem EYBL poprosi³em trenerów Grzegorza i Czarka o kilka zdañ

 ZIBI:  Minê³o kilka miesiêcy od twoich sukcesów - udzia³u w Superfinale EYBL,  Mistrzostwo Polski U14 no i jako asystent Mistrz Polski OOM (6 zawodników z ¯or). Jakie zmiany  nast±pi³y w zespole ?

GRZEGORZ:Je¿eli mówimy o zmianach kadrowych uby³o mam dwóch zawodników Bartosz Kaletka kapitan zespo³u z przyczyn rodzinnych musia³ siê wyprowadziæ. Kacper K³aczek obecnie jest zawodnik Mickiewicza Katowice. Trenuje z nami Tobiasz Ptak choæ nie ma uregulowanej  sytuacji w poprzednim klubie. Pozostali zawodnicy s±, pracujemy i przygotowujemy siê do turnieju EYBL-a i przysz³ego sezonu. Ten by³ ciê¿ki ale jako trener optymistycznie patrzê  przysz³o¶ci

ZIBI: Po dwóch wyjazdowych turniejach EYBL-a  uda³o wam siê wygraæ tylko raz. Na ile zwyciêstw liczysz ,,u siebie,,

GRZEGORZ: Jedno zwyciêstwo mamy ale kilka meczu rozegrali¶my naprawdê dobrych, mam nadziejê ¿e to do¶wiadczenie zaprocentuje w przysz³o¶ci.  Na co liczê? Hmmm… na dobr± grê moich zawodników i obiecujê w imieniu swoim i zawodników ¿e damy z siebie wszystko

ZIBI: Najbardziej ciekawi mnie wasz mecz z Biofarmem to nowa si³a w Polsce w roczniku 2002/03. Rok temu W U14 nie zagrali. Twoim zdaniem jak potoczy siê mecz miêdzy wami?

GRZEGORZ: Zobaczymy:-) duet Wojciechowski - Burzyñski brzmi ciekawe ponadto Wi¶niewski którego mia³em okazjê ogl±daæ podczas OOM. Boisko zweryfikuje , na pewno zapowiada siê bardzo dobre spotkanie jak i wiele innych.

ZIBI: Z dru¿yn które zawitaj± do twojego miasta która jest najmocniejsza , która ma szanse na Superfina³, bo polskie zespo³y raczej nie awansuj±

GRZEGORZ: ¯ory i Poznañ szans na awans ju¿ nie maj±. Tak¿e nie powtórzymy sukcesu z zesz³ego sezonu. Najwiêksze szansê na awans maj± Litewskie dru¿yny SKM Wilno i K³ajpeda, tak¿e te zespo³y z  pewno¶ci wiedz± po co przybywaj± do ¯OR

ZIBI: Czy pomagasz w organizacji albo tylko zajmujesz siê prowadzeniem dru¿yny?. Czy przygotowali¶cie co¶ dla kibiców, a dla dru¿yn przyjezdnych atrakcje pozasportowe ? kto pomaga w organizacji a kto sponsoruje kosztown± imprezê

GRZEGORZ; Pomagam bo to ¶wiêto Zorskiej Koszykówki i wszyscy jeste¶my zaanga¿owani. Podczas tego turnieju nie ma wiele czasu na atrakcje, 2 mecze ka¿dego dnia to spore obci±¿enie tak¿e trzeba daæ zawodnikom czas na odpoczynek. Codziennie gramy od 9.00 do 21.00 bez przerwy. Dla kibiców mamy kilka gad¿etów .Miasto ¯ory  wspieraj±  nas w tej inicjatywie. Ogromne podziêkowania dla firmy Atlas Tours, rodziców oraz wszystkich którzy w³±czaj± siê w pomoc

ZIBI
: Je¶li awansujesz do MP U16 bêdziesz dobiera³ do zespo³u zawodników m³odszych . Czy masz ju¿ ,,pewniaków,,

GRZEGORZ; Zobaczymy:-) znam warto¶æ zawodników 2002 i EYBL tego nie zmieni, choæ mo¿e? Nie wykluczam wzmocnieñ czas poka¿e, obecnie przed nami ostatnia prosta i 4 spotkania w drodze do awansu. Wszyscy ciê¿ko pracuj± zobaczymy!

ZIBI: Ostanie pytanie widzia³e¶ sporo zawodników z europejskich klubów jak wygl±daj± nasi ch³opcy w porównaniu z europejskimi rówie¶nikami mam na my¶l graczy pierwszoplanowych

GRZEGORZ:
Wyszkolenie techniczne wed³ug mojej oceny mamy na podobnym poziomie, sposób gry oparty jest g³ównie na szybkim ataku oraz grze 1x1. Obrona agresywna w ró¿nych wariantach i przede wszystkim ¿aden zespó³ nie kryje obronê strefowa. Chyba takie najwiêksze ró¿nice wed³ug mojej oceny. Zapraszam wszystkich do ¯or, okazja zobaczyæ zespo³y, taktykê i systemy gry oraz jak to wygl±da na tym poziomie w innych krajach. ZIBI: Gratuluje awansu do Strefy z m³odszym rocznikiem , to du¿y sukces w lidze Polskiej. Biofarm 2002-03 to nowa si³a w Polsce. Od czego rozpoczê³o siê budowanie zespo³u i jak znale¼li¶cie siê w Dywizji A  EYBL-a

CZAREK: Budowa zaczê³a siê w po³owie ubieg³ego sezonu. Tak naprawdê to nie musieli¶my budowaæ zespo³u od podstaw bo kilku zawodników to wychowankowie, cze¶æ zawodników zg³osi³a siê sama - to efekt rozwoju klubu, chcemy i¶æ droga naszych starszych dru¿yn, dobra postawa pierwszoligowego zespo³u, br±z w U20 i pewne utrzymanie m³odzie¿y w drugiej lidze.
Dlaczego dywizja A? Tak naprawdê walczyli¶my o Eybla - by³y wzloty i upadki bo by³ moment latem ze mieli¶my nie graæ (brak miejsc), fajnie ze siê uda³o , super ze Dywizja A bo tam odrabiamy dobre lekcje. Ciekawostka jest to ze tam nas ,,bij±,, a jak my siê chcemy tutaj ,,pobiæ,, to okazuje siê ze to s± faule.

ZIBI: W drugim spotkaniu pierwszego dnia EYBL-a zagrasz przeciwko Mistrzom Polski gospodarzom turnieju. Jaki to bêdzie mecz dla twojej dru¿yny

CZAREK; Jedziemy ze sportow± z³o¶ci± bo w Moskwie nie zaznali¶my zwyciêstwa,. Z  ¯orami zagramy tak samo skoncentrowani jak z ka¿dym innym zespo³em.

ZIBI: Czy kogo¶ zabraknie w sk³adzie a, mo¿e poka¿e siê kto¶ nowy ?

CZAREK: Nowych,, twarzy,, nie bêdzie, mamy drobne kontuzje, oka¿e siê na miejscu kto mo¿e graæ.

ZIBI: Ostanie pytanie; Wielkopolska wróci³a na tron OOM Ty sam zdoby³e¶ Z³oto na Olimpiadzie czy od tamtego czasu Polska koszykówka m³odzie¿owa idzie do przodu ? Jak wygl±damy na tle europejskich dru¿yn m³odzie¿owych ?

CZAREK: Z³oto OOM Zdoby³em w Wieliczce w 2012 z rocznikiem 1997. Koszykówka M³odzie¿owa w Polsce na pewno idzie do przodu , szkolimy coraz lepiej mamy wiêksza wiedzê i ¶wiadomo¶æ. Fizycznie wygl±damy nie¼le, technicznie te¿ coraz lepiej, ja widzê trochê ró¿nice w zadziorno¶ci i w charakterach. Ro¿na jest te¿ linia sêdziowania, w Moskwie mocno pozwalano siê biæ i graæ na kontakcie, nie mogli¶my wygraæ 1x1.

SKM: Dziêkuje wam za rozmowê