Energa Basket Cup 2017 MP SP rocznik 2004 i m³odsi
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 03 2017 00:05:00
 Znamy ju¿ zwyciêzców fina³u 9 edycji Energa Basket Cup! Rozgrywki dziewcz±t zakoñczy³y siê zwyciêstwem dru¿yny ze Szko³y Podstawowej nr 3 z ¯yrardowa, a pierwsze miejsce w rozgrywkach ch³opców zajê³a dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr 10 w S³upsku! Dziêkujemy wszystkim zawodnikom za wspania³e sportowe widowisko w Gdynia Arena


Rozszerzona zawarto newsa
Znamy ju¿ zwyciêzców fina³u 9 edycji Energa Basket Cup! Rozgrywki dziewcz±t zakoñczy³y siê zwyciêstwem dru¿yny ze Szko³y Podstawowej nr 3 z ¯yrardowa, a pierwsze miejsce w rozgrywkach ch³opców zajê³a dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr 10 w S³upsku! Dziêkujemy wszystkim zawodnikom za wspania³e sportowe widowisko w Gdynia Arena 

DZIEWCZÊTA


CH£OPCY

Grupa I ch. 
SP Nr 3 Nidzica
SP NR 9 Kutno
SP Nr 2 Wieliczka
SP Nr 32 Bydgoszcz

Grupa II ch. 
SP Nr 5 Gniezno
SP Nr 14 Przemy¶l
SP Nr 10 S³upsk
PSP Nr 1 Prudnik

Grupa III ch. 
SP Nr 18 Tychy
SP Nr 35 Szczecin

Serwis Koszykówki M³odzie¿owej go¶ci na Fina³ach Wojewódzkich województwa Podlaskiego

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

¼ród³o informacju http://energabasketcup.pl/

MISTRZOWIE WOJEWÓDZTW  -  KRAJOWI FINALI¦CI ENERGA BASKET CUP 2017

CH£OPCY
WOJEWÓDZTWO
DZIEWCZÊTA


DOLNO¦L¡SKIE

VIDEO

 
Szko³a Podstawowa Nr 5 Zgorzelec14.III.2017
Wroc³aw
Szko³a Podstawowa Nr 1 Boles³awiec
 

OPOLSKIE
 
PSP 1 w Prudniku15-16.III.2017
D±browa Niemodl.
PSP w D±browie


LUBELSKIE
 
Szko³a Podstawowa nr 9 Bia³a Podlaska20-21.III.2017
Che³mno
Szko³a Podstawowa nr 45 Lublin¦WIÊTOKRZYSKIE
 
Szko³a Podstawowa nr 25 z Kielc22-23.III. Starachowice
Szko³a Podstawowa Ole¶nica


WARMIA-MAZURY
Szko³a Podstawowa nr 3 z Nidzicy
27.III Nidzica DZ
28 III E³k  CH
Szko³a Podstawowa Dzia³dowie
 

PODLASKIE
Szko³a Podstawowa Nr 9 z £om¿y
29.III £om¿a CH
30.III Bia³ystok DZ
Szko³a Podstawowa Nr 3 z Zambrowa
  

MA£OPOLSKIE

Szko³a Podstawowa Nr 2 z Wieliczki
3.04 Wieliczka CH
4.04 Bochnia CH
Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1z  Bochni
  

¦L¡SKIE

Sportowa Szko³a Podstawowa Nr 19 z Tychy5.04. Tychy ch
6.04 Katowice DZ
Szko³a Podstawowa nr 12 z Katowice
  

£ÓDZKIE
Szko³a Podstawowa nr 9 z Kutna
11-12.05
Skierniewice
Szko³a Podstawowa nr 5 z Pabianic
  

KUJAWSKO
POMORSKIE

 Szko³a Podstawowa Nr 32 Bydgoszcz19-20.04
Bydgoszcz
Szko³a Podstawowa Nr 5 Grudzi±dz
  

PODKARPACKIE
Szko³a Podstawowa nr 4 Przemy¶l
21.04 Przemy¶l CH
22.04 Le¿ajsk DZ
Szko³a Podstawowe Wierzawice


WIELKOPOLSKIE
Szko³a Podstawowa nr 5 Gniezno
24-27 Opalenica
Szko³a Podstawowa nr 19 Poznañ
  

POMORSKIE
Szko³a Podstawowa nr 10 S³upsk
8.05 Kartuzy  DZ
9.05 Sopot  CH
Szko³a Podstawowa nr 5 Kartuzy


LUBUSKIE
Szko³a Podstawowa nr 13 Gorzów Wlkp.
15.05 Gorzów  CH
16.05 Gorzów  DZ
Szko³a Podstawowa Nr 1 Wschowa
  

ZACHODNIOPOM
Szko³a Podstawowa Nr 36 Szczecin
17.05 Szczecin DZ
18.05 Ko³obrzeg
Szko³a Podstawowa Nr 16 Szczecin
  
MAZOWIECKIE
Szko³a Podstawowa Nr 3 ¯yrardów
Ostro³êka
12-14.05  DZ
19-21.05 CH
Szko³a Podstawowa 334 Warszawa Bia³o³êka


przygotowa³ Zibi