I Memoria³ D. Czerniejewskiego i T. Kapalskiego rocz.2000 i 2001 Zielona Góra 29-30.04.2017
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 29 2017 16:00:00
 Bardzo udany turniej, zarówno organizacyjnie jak i sportowo w którym dru¿yny uczci³y pamiêæ Tomka Kapalskiego i Darka Czerniejewskiego mia³ miejsce w ten weekend w hali MOSiR przy ul. Wyspiañskiego w Zielonej Górze.
Rozszerzona zawarto newsa
 MEMORIA£ DARKA CZERNIEJEWSKIEGO I TOMKA KAPALSKIEGO ZIELONA GÓRA 29-30 kwietnia 2017 r.

Bardzo udany turniej, zarówno organizacyjnie jak i sportowo w którym dru¿yny uczci³y pamiêæ Tomka Kapalskiego i Darka Czerniejewskiego mia³ miejsce w ten weekend w hali MOSiR przy ul. Wyspiañskiego w Zielonej Górze.

Trzy uczestnicz±ce zespo³y to tegoroczni pó³finali¶ci MP U16 : Kasprowiczanka Ostrów, La Basket Warszawa oraz gospodarz SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra, dodatkowo w turnieju uczestniczy³a lokalna dru¿yna Chromika ¯ar. W³a¶nie ten zespó³ sprawi³ sensacjê turniejow± pokonuj±c zarówno La Basket Warszawa jak i Kasprowiczankê Ostrów. Gospodarze turnieju, SKM Zastal nie okazali siê go¶cinni pokonuj±c wszystkich przeciwników.

Podsumowuj±c by³ to bardzo udany turniej w silnej obsadzie. Trzy dru¿yny uczestnicz±ce w nim z niecierpliwo¶ci± oczekuj± na losowanie grup pó³fina³owych, które odbêdzie siê w tym tygodniu. Gry pó³fina³owe bêd± mia³y miejsce w dniach 19-21.05.2017.

Dru¿yny otrzyma³y okaza³e puchary a wyró¿nieni zawodnicy statuetki i nagrody rzeczowe.

La Basket - Kasprowiczanka 75 : 51  STATYSTYKI         
Chromik – Kasprowiczanka  82 : 64  STATYSTYKI
Zastal Fatto Deweloper – La Basket  100 : 75  STATYSTYKI
La Basket – Chromik ¯ary 68-70
SKM Zastal Fatto Deweloper - Kasprowiczanka 92-91 STATYSTYKI

Tabel koñcowa :

1 SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra
2 Chromik ¯ary
3 LA Basket Warszawa
4  Kasprowiczanka Ostrów

 Pierwsza pi±tka turnieju :

Micha³ Siminski ( SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra )
Miko³aj Siminski ( SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra )
Kacper Porada ( Chromik ¯ary )
Bartosz Zió³ek ( Kasprowiczanka Ostrów )
Maciej Adamiak ( La Basket Warszawa )


 MVP : Mi³osz Góreñczyk ( SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra )

zdjêcia : £ukasz Zamojski