XXX Przedwio¶nie ch³. dz. rocz.2004 Dzia³dowo 7-9.IV.2017
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 16 2017 00:00:00
 W weekend (7/9 kwietnia) w Dzia³dowie w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 na ul. Lenartowicza odby³ siê kolejny ju¿ XXX Ogólnopolski Jubileuszowy Turniej w Mini Koszykówce dziewcz±t i ch³opców (rocznik 2004) „PRZEDWIO¦NIE – 2017”. Impreza zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem gospodarzy (UKS Trójka Dzia³dowo). Z³oto wywalczy³y zarówno dziewczêta jak i ch³opcy.
Rozszerzona zawarto newsa
 W weekend (7/9 kwietnia) w Dzia³dowie w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 na ul. Lenartowicza odby³ siê kolejny ju¿ XXX Ogólnopolski Jubileuszowy Turniej w Mini Koszykówce dziewcz±t i ch³opców (rocznik 2004) „PRZEDWIO¦NIE – 2017”. Impreza zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem gospodarzy (UKS Trójka Dzia³dowo). Z³oto wywalczy³y zarówno dziewczêta jak i ch³opcy.

W turnieju wyst±pi³o po 6 zespo³ów dziewcz±t (UKS B³êkitni Delfin Bydgoszcz, UKS Jedynka Nidzica, UKS Jar Elbl±g, UKS Basket 47 Bia³ystok, SKS 12 Warszawa oraz gospodynie UKS Trójka Dzia³dowo) i ch³opców (UKS Basket 47 Bia³ystok, UKS Dziewi±tka £om¿a, MTS Basket Kwidzyn, Junior Basketball Club Olsztyn, KS Polonia, Pas³êk i UKS Trójka), graj±c mecze ka¿dy z ka¿dym.

Turniej dziewcz±t wygra³y gospodynie podopieczne Iwony Ma³gorzaciak-Niedzielskiej UKS Trójka Dzia³dowo. Na drugim miejscu uplasowa³ siê zespó³ UKS Basket 47 Bia³ystok, a na trzecim UKS Jar Elbl±g. W turnieju ch³opców wygrali podopieczni Paw³a Szczurewskiego przed UKS Dziewi±tka £om¿a, a trzecie UKS „Basket 47” Bia³ystok. O trzech miejscach od pierwszego do trzeciego musia³a zadecydowaæ dodatkowa tabelka miedzy zainteresowanymi zespo³ami. W niej najlepsi okazali siê gospodarze. Dla dwóch zespo³ów dziewcz±t UKS Trójka Dzia³dowo i ch³opców UKS Dziewi±tka £om¿a turniej by³ przetarciem przed ogólnopolskim fina³em Energa Basket Cup, który odbêdzie siê w Ergo Arenie na pocz±tku czerwca.

Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary, dyplomy, trzy najlepsze dru¿yny otrzyma³y medale, wyró¿nione osoby otrzyma³y statuetki, a ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ okoliczno¶ciowe koszulki z nadrukiem loga turnieju i mini pi³ki.

Z okazji XXX jubileuszowego turnieju zostali wyró¿nieni statuetkami weterani tych turniejów: Edward Radomski, Leszek Go³êbiewski, Marek Wójcicki, Piotr Piwowarski, Andrzej Tessar, Pawe³ Szczurewski, Wies³aw Cierkowski, Iwona Ma³gorzaciak-Niedzielska, Jerzy Kowalski i Adam Witkowski.

Puchary, medale, statuetki i nagrody wrêczali dyrektorki szko³y Joanna Karaszewska i Lucyna Marcinkowska oraz byli dyrektorzy Edward Radomski i Leszek Go³êbiewski.

Jerzy Kowalski

 Wyniki turnieju dziewcz±t – rocznik 2004

UKS Jedynka Nidzica - UKS Trójka Dzia³dowo 14 : 56
UKS Basket 47 Bia³ystok - Uks Jar Elbl±g 63 : 22
UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz - Sks 12 Warszawa 9 : 39
UKS Trójka Dzia³dowo - UKS Jar Elbl±g 44 : 19
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz 69 : 16
UKS Jedynka Nidzica - SKS 12 Warszawa 22 : 52
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Jedynka Nidzica 59 : 14
SKS 12 Warszawa - UKS Trójka Dzia³dowo 30 : 36
UKS Jar Elbl±g - UKS Jedynka Nidzica 42 : 19
UKS Trójka Dzia³dowo - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz 47 : 18
UKS Basket 47 Bia³ystok - SKS 12 Warszawa 51 : 24
UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz - UKS Jar Elbl±g 40 : 50
UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz - UKS Jedynka Nidzica 33 : 26
SKS 12 Warszawa - UKS Jar Elbl±g 43 : 49
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Trójka Dzia³dowo 43 : 45

Tabela
1. UKS Trójka Dzia³dowo 5 10 228 : 124
2. UKS Basket 47 Bia³ystok 5 9 285 : 121
3. UKS Jar Elbl±g 5 8 182 : 209
4. SKS 12 Warszawa 5 7 188 : 167
5. UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz 5 6 116 : 231
6. UKS Jedynka Nidzica 5 5 95 : 242

MVP: SOWIÑSKA Wiktoria - UKS Trójka Dzia³dowo
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: NIE¦CIÓR Weronika - UKS Basket 47 Bia³ystok
Najlepsza obroñczyni turnieju: GRUZ Natalia - UKS Jar Elbl±g

ALL STARS – Najlepsza pi±tka

KOWALCZUK Nikola - UKS Trójka Dzia³dowo
OLSZEWSKA Oliwia - UKS Basket 47 Bia³ystok
MURAWSKA Nikola - UKS Jar Elbl±g
CHISMAN Wiktoria - SKS 12 Warszawa
LEWICKA Jessica - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz

ALL STARS – Druga pi±tka
JAWORSKA Amelia - UKS Trójka Dzia³dowo
MOLSKA Amelia - UKS Basket 47 Bia³ystok
WY¯KIEWICZ Oliwia - UKS Jar Elbl±g
LEWNAU Olga - SKS 12 Warszawa
MARKS Patrycja - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz

Najlepsze zawodniczki w zespo³ach

MALIKOWSKA Zuzanna
- UKS Trójka Dzia³dowo
ADAMCZUK Justyna - UKS Basket 47 Bia³ystok
SZWARC Adrianna - UKS Jar Elbl±g
SWI££O Katarzyna - SKS 12 Warszawa
MILAS Julia - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz
BRZOZOWSKA Maja - UKS Jedynka Nidzica

Wyró¿nienie trenera
DEMBSKA Alicja - UKS Trójka Dzia³dowo
STREMKOWSKA Karolina - UKS Basket 47 Bia³ystok
GILGENAST Julia - UKS Jar Elbl±g
BREWCZUK Natalia - SKS 12 Warszawa
NEUMANN Weronika - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz
PIANKA Nadia - UKS Jedynka Nidzica

Najm³odsza zawodniczka turnieju: ZALEWSKA Nadia - UKS Jedynka Nidzica

 Wyniki turnieju ch³opców – rocznik 2004

UKS Trójka Dzia³dowo - KS Polonia Pas³êk 69 : 46
Junior Basketball Club Olsztyn - UKS Dziewi±tka £om¿a 15 : 73
MTS Basket Kwidzyn - UKS Basket 47 Bia³ystok 38 : 47
Junior Basketball Club Olsztyn - UKS Trójka Dzia³dowo 17 : 77
KS Polonia Pas³êk - UKS Basket 47 Bia³ystok 55 : 56 (OT)
UKS Dziewi±tka £om¿a - MTS Basket Kwidzyn 61 : 40
UKS Dziewi±tka £om¿a - KS Polonia Pas³êk 42 : 35
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Trójka Dzia³dowo 37 : 56
JUNIOR Basketball Club Olsztyn - KS Polonia Pas³êk 22 : 50
UKS Trójka Dzia³dowo - MTS Basket Kwidzyn 57 : 36
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Dziewi±tka £om¿a 43 : 37
MTS Basket Kwidzyn - JUNIOR Basketball Club Olsztyn 47 : 18
UKS Basket 47 Bia³ystok - Junior Basketball Club Olsztyn 43 : 13
MTS Basket Kwidzyn - KS Polonia Pas³êk 45 : 54
UKS Trójka Dzia³dowo - UKS Dziewi±tka £om¿a 49 : 56

Tabela

1. UKS Trójka Dzia³dowo 5 9 308 : 192
2. UKS Dziewi±tka £om¿a 5 9 269 : 182
3. UKS Basket 47 Bia³ystok 5 9 226 : 199
4. KS Polonia Pas³êk 5 7 240 : 234
5. MTS Basket Kwidzyn 5 6 206 : 237
6. Junior Basketball Club Olsztyn 5 5 85 : 290

MVP: PROKOPOWICZ Szymon - UKS Trójka Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: PIASECKI Maciej - UKS Dziewi±tka £om¿a
Najlepszy obroñca turnieju: CHRZANOWSKI Szymon - UKS Basket 47 Bia³ystok

ALL STARS – Najlepsza pi±tka
JACKOWSKI Kacper - UKS Trójka Dzia³dowo
BOÆ Damian - UKS Dziewi±tka £om¿a
MITKIEWICZ Hubert - UKS Basket 47 Bia³ystok
KOSIOREK Wiktor - KS Polonia Pas³êk
DUBIENIECKI Micha³ - MTS Basket Kwidzyn

ALL STARS – Druga pi±tka

KASZUBA Cyprian - UKS Trójka Dzia³dowo
ZALEWSKI Alan - UKS Dziewi±tka £om¿a
CZERPAK Bartosz - UKS Basket 47 Bia³ystok
PAW£YK Jakub - KS Polonia Pas³êk
OSTRZY¯EK Oliwier - MTS Basket Kwidzyn

Najlepsi zawodnicy w zespo³ach
MACKIEWICZ Oskar - UKS Trójka Dzia³dowo
STASZEWSKI Kamil - UKS Dziewi±tka £om¿a
JASIÑSKI Szymon - UKS Basket 47 Bia³ystok
LIWSKI Gracjan - KS Polonia Pas³êk
¦PIEÆ Bartosz - MTS Basket Kwidzyn
MOJSKI Jonasz - Junior Basketball Club Olsztyn

Wyró¿nienie trenera
KOWALSKI Jakub - UKS Trójka Dzia³dowo
SZABLANOWSKI Adam - UKS Dziewi±tka £om¿a
ZDANOWICZ Antoni - UKS Basket 47 Bia³ystok
BOBROWICZ Damian - KS Polonia Pas³êk
HERMASZEWSKI Jêdrzej - MTS Basket Kwidzyn
SZUT Micha³ - Junior Basketball Club Olsztyn

Najm³odszy zawodnik turnieju: KONECKO Kajetan - Junior Basketball Club Olsztyn

Sekretarz Turnieju KOWALSKI JERZY

Organizator Turnieju SZCZUREWSKI PAWE£, CIERKOWSKI WIES£AW