Streetball 2017
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 07 2017 10:00:00
 W imieniu Organizatorów - Urzêdu Miejskiego w ¦wiêtoch³owicach, OSiR Ska³ka oraz CH Atrium w ¦wiêtoch³owicach zapraszamy na pierwszy "Nocny Streetball w ¦wiêtoch³owicach", organizowany w sobotê, 16.09 br. w ¦wiêtoch³owicach - ul. Chorzowska 19 - parking przy CH Atrium.
Rozszerzona zawarto newsa

 W imieniu Organizatorów - Urzêdu Miejskiego w ¦wiêtoch³owicach, OSiR Ska³ka oraz CH Atrium w ¦wiêtoch³owicach zapraszamy na pierwszy "Nocny Streetball w ¦wiêtoch³owicach", organizowany w sobotê, 16.09 br. w ¦wiêtoch³owicach - ul. Chorzowska 19 - parking przy CH Atrium.

Turniej koszykówki ulicznej Streetball (3x3).

Kategorie rozgrywkowe:

szko³y podstawowe

gimnazja

open

Podzia³ na dziewczêta i ch³opców w kategoriach szko³y podstawowe i gimnazja.

Kategoria Open bez podzia³u na p³eæ.

Organizator zastrzega sobie mo¿liwo¶æ wprowadzenia innych kategorii wiekowych oraz podzia³u na grupy, w zale¿no¶ci od ilo¶ci zg³oszonych dru¿yn.

Planowane rozpoczêcie Turnieju:

o godz. 18.00 - kategorie Szko³a Podstawowa i Gimnazjum,

od ok. 20.30 kategoria OPEN.

Zapisy do turnieju:

na stronie http://sordrewstreetball.pl/zapisy (formularz elektroniczny)

mailem zapisy@sordrewstreetball.pl

pod numerem tel: +48501 70 33 77

mo¿liwe równie¿ bezpo¶rednio przed Nocnym Streetballem od 17.00 - do 18.00

Udzia³ w turnieju - bezp³atny.

Osoby niepe³noletnie mog± wzi±æ udzia³ w Turnieju pod warunkiem dostarczenia o¶wiadczenia - zgody Rodzica (w za³±czeniu).

Szczegó³y na temat Nocnego Streetballa w ¦wiêtoch³owicach w za³±cznikach oraz na stronach:

http://sordrewstreetball.pl/nocne

http://www.streetballkalendarz.pl/events/502-nocny-streetball-w-swietochlowicach


 GDZIE
DATA
NAZWA
INFORMACJE
RELACJE
1
Rybnik
1.05
Rynek Basket 
INFORMACJE
 
2
¦wiêtoch³owice
20.05
Sordew
  
3
Katowice
28.05
Mini Grand Prix
  
4
Cieszyn
Czerwiec
Piknik Streetball
INFORMACJA
 
5
Katowice
3.06
Ekologia na Sportowo
INFORMACJA
 
6
Bielsko Bia³a
3.06
NUTREND Grand PrixINFORMACJA
 
7
Rybnik
4.06
Trio Basket
INFORMACJA
 
8
Katowice
17.06
Wakacje na sportowo
INFORMACJE
 
9
Jaworzno
18.06
Streetball z Galena
INFORMACJE
 
10
Bytom
25.06
Streetball Bytom
INFORMACJE
 
11
Katowice
8-9.07
Quest 3x3
INFORMACJE
 
12
Chorzów
22.07-9.09
Roosters
INFORMACJE
 
13
Katowice
27.VII
Wakacje na Sportowo
INFORMACJE
 
14
Racibórz
19.VIII
Brooklyn Cup
INFORMACJE
 
15
Pszczyna
 2.IXHenryk Kania Cup
INFORMACJE
 
16
Katowice
 2.IXWakacje na Sportowo
INFORMACJE
 
17
¦wiêtoch³owice
16.IX.2017
Nocny Sor-Drew
INFORMACJE
 

zibi