Ogólnopolska Konferencja Licencyjna dla Trenerów Koszykówki Warszawa 16-18.VI.2017
Dodane przez zibi dnia Maj 08 2017 23:47:59
 Ogólnopolska Konferencja Licencyjna dla Trenerów Koszykówki certyfikowana przez PZKosz - Warsaw Basket Clinic. Informujemy, i¿ Ogólnopolska Konferencja Licencyjna dla Trenerów Koszykówki certyfikowana przez Polski Zwi±zek Koszykówki (PRO, I, II LIGA) odbêdzie siê w dniach 16-18.06.2017 w CRS Bielany w Warszawie.

Rozszerzona zawarto newsa
 Ogólnopolska Konferencja Licencyjna dla Trenerów Koszykówki certyfikowana przez PZKosz - Warsaw Basket Clinic

Informujemy, i¿ Ogólnopolska Konferencja Licencyjna dla Trenerów Koszykówki certyfikowana przez Polski Zwi±zek Koszykówki (PRO, I, II LIGA) odbêdzie siê w dniach 16-18.06.2017 w CRS Bielany w Warszawie.

Mo¿liwo¶æ uczestniczenia w Warsaw Basket Clinic maj± równie¿ trenerzy pozosta³ych lig w Polsce oraz wszyscy pasjonaci koszykówki po wybraniu i zakupie odpowiedniego pakietu uczestnictwa.

Prelegentami na Warsaw Basket Clinic bêd± trenerzy zwi±zani z NBA, NCAA i Eurolig±. Wszelkie informacje organizacyjne (proponowane hotele, plan i tematyka konferencji) bêd± sukcesywnie dodawane na stronie internetowej WBC.

Rejestracja na Konferencjê odbywa siê tylko za pomoc± formularza rejestracyjnego na stronie WWW.BASKETCLINIC.PL.

Zapraszamy równie¿ do ¶ledzenia najnowszych informacji na temat WBC na Facebooku: https://www.facebook.com/warsawbasketclinic/

PAKIETY UCZESTNICTWA:

JUNIOR 300z³
– dla trenerów/studentów urodzonych w 1993 roku lub m³odszych
- uczestnictwo w konferencji

STANDARD 600z³ – dla trenerów I i II ligi oraz pozosta³ych
- uczestnictwo w Konferencji
- certyfikat uczestnictwa i dostêp do materia³ów szkoleniowych
- bezp³atna analiza sk³adu cia³a na sprzêcie firmy TANITA

TRENERZY PLK/BLK 800Z£ – dla trenerów i asystentów PLK i BLK
- uczestnictwo w konferencji
- cerfytikat uczestnictwa i dostêp do materia³ów szkoleniowych
- MIEJSCA PREMIUM
- bezp³atna analiza sk³adu cia³a na sprzêcie firmy TANITA

PAKIET VIP 1200z³ – dostêpny dla wszystkich chêtnych
- uczestnictwo w konferencji
- certyfikat uczestnictwa i dostêp do materia³ów szkoleniowych
- MIEJSCA W STREFIE VIP z bufetem kawowym i przek±skami
-  kolacja VIP z prelegentami (pi±tek 16.06 godz: 21:00)
- bezp³atna analiza sk³adu cia³a na sprzêcie firmy TANITA

W razie pytañ wszystkich odpowiedzi udzieli Pañstwu Pawe³ Kulczycki
+48 500 122 243
biuro@basketclinic.pl