Puchar Prezesa UKS” Olimpijczyk ‘’ rocz.2005 Ostrów Wielkopolski 6-8.X.2017
Dodane przez zibi dnia Padziernik 09 2017 11:00:00
 Od pi±tku do niedzieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim odbywa³ siê Miêdzynarodowy  Turniej Koszykówki Ch³opców rocznika 2005 i m³odsi. Do Ostrowa zawita³y takie zespo³y jak: UKS Lider Swarzêdz, UKS Trójka ¯yrardów, Twarde Pierniki Toruñ, Sporta Scola Sigulda       ( £otwa ), Basket Klub Krnov ( Czechy ) oraz gospodarz turnieju UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski. Przez trzy dni rozegrano 15 spotkañ  systemem „ ka¿dy z ka¿dym „. Rywalizacja ta wy³oni³a nastêpuj±cy koñcowy wynik .
Rozszerzona zawarto newsa
 Od pi±tku do niedzieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim odbywa³ siê Miêdzynarodowy  Turniej Koszykówki Ch³opców rocznika 2005 i m³odsi. Do Ostrowa zawita³y takie zespo³y jak: UKS Lider Swarzêdz, UKS Trójka ¯yrardów, Twarde Pierniki Toruñ, Sporta Scola Sigulda       ( £otwa ), Basket Klub Krnov ( Czechy ) oraz gospodarz turnieju UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski. Przez trzy dni rozegrano 15 spotkañ  systemem „ ka¿dy z ka¿dym „. Rywalizacja ta

„ Wspania³y turniej z wieloma meczami stoj±cymi na wysokim poziomie , wysokie umiejêtno¶ci zawodników w tak m³odym wieku tylko napawaj± dum± i zadowoleniem – powiedzia³ po turnieju trener zespo³u Olimpijczyka Piotr Twardowski – mogli¶my poznaæ siê z ³otewsk± i czesk± my¶l trenersk± i s±dzê , ¿e nie mamy siê czego wstydziæ. Jestem zadowolony z moich podopiecznych. Gramy zespo³owo i to siê liczy. Przed nami jednak sporo pracy , aby graæ jeszcze lepiej. Wielkie s³owa  uznania  kierujê pod adresem rodziców moich zawodników . Bez ich pomocy ta impreza nie mia³aby tak godnej oprawy.”wy³oni³a nastêpuj±cy koñcowy wynik .

1.    Twarde Pierniki Toruñ

2.    UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
3.    Sporta Scola Sigulda ( £otwa )
4.    Basket Klub Krnov ( Czechy )
5.    UKS Trójka ¯yrardów
6.    UKS Lider Swarzêdz
MVP:  Sowiñski Pawe³ z Torunia
Król Strzelców -  Rozpêdowski Krzysztof z UKS Olimpijczyk Ostrów

Wyró¿nienie trenera:

BK Krnov ( Czechy ) -  Peter Lukas
Sigulda Sporta Scola ( £otwa )- Avis Kritmanils
UKS „Lider”  Swarzêdz – Gomólak Tymon
UKS „ Trójka „ ¯yrardów - Sierakowski Oliwier
Twarde Pierniki Toruñ   - Dura Jakub
UKS „ Olimpijczyk „ SP1 Ostrów Wlkp. – Grobelny Grzegorz

ZWYCIÊZCA KONKURSU RZUTÓW WOLNYCH

Reinus Ai¿upietis ( £otwa )

Krnov Czechy - Toruñ  28 : 88
Sigulda £otwa - UKS Trójka ¯yrardów 62 : 32
UKS Olimpijczyk     - Toruñ  43 : 58
Krnov Czechy - Swarzêdz  61 : 47
Toruñ - Sigulda £otwa  61 : 50
UKS Olimpijczyk    - Krnov Czechy  84 : 45
Swarzêdz - UKS Trójka ¯yrardów  21 : 54
Toruñ -    UKS Trójka ¯yrardów  81 : 29
UKS Olimpijczyk - Swarzêdz  85 : 30
Sigulda £otwa - Krnov Czechy 52 : 25