Gimnazjada Elbl±g 14-17.VI.2017
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 15 2017 07:00:00
 Gimnazjum z Bia³egostoku  (SPK) MISTRZEM POLSKI
Szkó³  Gimnazjalnych...gratulujemy

Rozszerzona zawarto newsa
 OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA  W  GRACH ZESPO£OWYCH POD PATRONATEM PREZYDENTA ELBL¡GA ELBL¡G 2017  KOSZYKÓWKA CH£OPCÓW

1 GIMNAZJUM NR 15 BIA£YSTOK (SPK)

2 GIMNAZJUM NR 3 OSTRÓW WIELKOPOLSKI (KASPROWICZANKA)
3 GIMNAZJUM NR3 SOPOT (UKS 7 rocz.2002)
4 GIMNAZJUM NR4 STALOWA WOLA  (KU¯NIA)
5 GIMNAZJUM NR1 STARGARD (SPÓJNIA)
6 GIMNAZJUM NR5 LUBLIN (PI¡TKA0
7 GIMNAZJUM D¡BROWA GÓRNICZA  (MKS  rocz.2002)
8 GIMNAZJUM NR 4 ELBL¡G (TRUSO)
9 GIMNAZJUM NR 1 RADOM (PIOTRÓWKA)
10 GIMNAZJUM NR 11 £OD¬  (£KS)
11 GIMNAZJUM NR2 O¦WIÊCIM (KADET)
12 GIMNAZJUM NR7 KIELCE (MKK MDK)
13 GIMNAZJUM NR 1 PRUDNIK  (SMYK)

z miejsca I NAJLEPSZY „CENTER” PRZYTULSKI MATEUSZ
z miejsca II NAJLEPSZY „OBROÑCA” MIKO£AJCZYK JAKUB
z miejsca III NAJLEPSZY „ROZGRYWAJ¡CY”- PERZANOWSKI OLAF

W turnieju zabrak³o

Mistrza Dolno¶l±skiego Gimnazjum z Wroc³awia - Klubowy  Mistrz Polski WKK
Mistrza Lubuskiego - Gimnazjum z Zielonej Góry - Klubowy Wice Mistrz Polski ZASTAL
Mistrza Kujawsko-Pomorskiego Gimnazjum z Torunia - PIERNIKI

Na pro¶bê trenera Kadry Polski w Finale Gimnazjady nie wyst±pili Kadrowicze  Polski (¶cis³a szesnastka)

Zawodnicy spali w klasach na materacach

Ca³y koszt Gimnazjady by³ op³acony ze ¶rodków uczestników

Tekst Mistrzów Polski

Mistrzostwo w Gimnazjadzie ,czy to du¿e osi±gniêcie ,dla naszej dru¿yny ,ogromne.W zawodach tych bierze udzia³ setki szkó³ .Eliminacje gminne,miejskie ,powiatowe wojewódzkie,a¿ wreszcie fina³ w którym bior± udzia³ najlepsze zespo³y z ca³ej Polski.S± to zespo³y szkolne wiêc szanse na sukces maj± wszyscy nie zale¿nie od mo¿liwo¶ci finansowych klubów.Dla naszej dru¿yny jest to przeogromny sukces.Zespó³ ten powsta³ 6 lat temu w Szkole podstawowej 47 .W koszykówce rozkocha³ ich Pan Miros³aw Wierzbicki ich pierwszy trener to u niego stawiali pierwsze kroki na parkiecie.W turnieju Szkó³ Podstawowych Energa Cup zdobyli 10 miejsce.Po skoñczeniu podstawówki ca³a dru¿yna przesz³a do 15 Gimnazjum w Bia³ymstoku a ich trenerem zosta³ Pan Kamil Zakrzewski .W Mistrzostwach Polski w M³odziku doszli do pó³fina³ów.W kolejnym roku rozpoczê³a siê bardzo ciê¿ka praca ch³opcy rozegrali ponad 70 meczów Brali w EYBLU w turnieju PYHH.To przynios³o znakomite efekty w tym sezonie.W Mistrzostwach Polski Kadetów dru¿yna zajmuje 6 miejsce i na koniec najwiêkszy sukces Mistrzostwo Polski w Gimnazjadzie po pokonaniu zespo³u Kaspro By³ to wspania³y rewan¿ za pora¿kê tydzieñ wcze¶niej w Ostrowie.To s± ch³opcy którzy pochodz± z jednej dzielnicy .Nasza sala nazywana jest kurnikiem bo nie ma wymiarów boiska do koszykówki ,nie mo¿na nawet rzucaæ za trzy z konta zerowego .Treningi odbywa³y siê na po³owie sali poniewa¿ druga po³owa by³a zajêta przez inn± grupê.To ¿e zaszli tak wysoko zawdzieczaj± przede wszystkim potê¿nemu zaanga¿owaniu Trenera.Ch³opaki dziêki za wszystkie chwile wzruszeñ i emocji które z wami prze¿yli¶my.

FOTO JANUSZ

FOTO ZS NR 1 ELBL¡G
      
I    Grupa
Radom -  Prudnik +8 Radom         
Bia³ystok - Lublin  +30 SPK   
Bia³ystok - Prudnik 105 : 39
Radom - Lublin  +2 Lublin
Radom - Bia³ystok      50 : 75     
Lublin  - Prudnik 


1 Gim. Nr 15 Bia³ystok (SPK Bia³ystok)  6 pkt.
Gim. Nr 1 Radom  (Rosa Radom)  4 pkt.
Gim. Nr 5  Lublin  (5 Lublin bez Kosiuka i Nieradko)
Gim. Nr 1 Prudnik (Smyk Prudnik)


III    Grupa
Elbl±g - Kielce      
Radom - Lublin  +2 Lublin
Stalowa Wola - Kielce 
Stalowa Wola -  Elbl±g  +15 Stalowa


1 Gim. Nr 4 Stalowa Wola (KK Stalowa Wola)  4 pkt.
2 Gim. Nr 4 Elbl±g (Truso Elbl±g)  3 pkt.

3 Gim. nr 7 Kielce (MKK MDK Kielce)  2 pkt.GRUPA  „A” z zaliczeniem meczy z grupy eliminacyjnej I i III
Im.GR I  Bia³ystok
IIm.GR I
Im.GR III  Stalowa Wola  2 pkt.
IIm.GR III Elbl±g 1 pkt

Elblag - Bia³ystok
Stalowa Woal -II    Grupa 
Sopot - Ostrów Wlkp.  +11 Ostrów WLKP
Sopot - O¶wiêcim                
O¶wiêcim - Ostrów Wlkp.
         

1 Gim. Nr 3 Ostrów Wielkopolski  4 pkt.
2 Gim Nr 3  Sopot  (2 klasa rocz.2002 UKS 7 Trefl Sopot)  3pkt.
3 Gim. Nr 2 O¶wiêcim  (Kadet O¶wiêcim bez Zapa³y)  1 pkt.

IV Grupa

D±browa G - Stargard    
D±browa G.- £ód¿            
£ód¼ - Stargard   
   

1 Gim. Nr 4 Stargard   4 pkt.
2 Gim. D±browa Górnicza (MKS 2 klasa rocznik 2002)  3 pkt.

3 Gim. Nr 11 £ód¼   (£KS SMS MG)  2 pkt.

  
GRUPA „B”   z zaliczeniem meczy z grupy eliminacyjnej II i IV
Dabrowa Górnicza - Ostrów Wlkp  +2 DG
Sopot - Stargard
Sopot - D±browa Górnicza
Ostrów Wlkp - Stargard

Im. GR II Ostrów Wielkopolski   3 pkt
IIm. GR II  Sopot  1 pkt
Im. GR IV Stargard  2 pkt
IIm. GR IV  Dabrowa Górnicza  3 pkt