VII Bydgoszcz Cup rocz.2005 Bydgoszcz 13-15.X.2017
Dodane przez zibi dnia Padziernik 17 2017 15:00:00
 UKS Chromik ¯ary z Pucharem Bydgoszcz

MVP dla Kacpra Mysiorka, tytu³ króla strzelców
dla braat bli¼niaka Jakuba Pysiork(razem zdobyli 174 punkty) dla Mistrzowskiej dru¿yny

Rozszerzona zawarto newsa
 Zakoñczy³ siê VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki - Basket Cup Bydgoszcz dla ch³opców z rocznika 2005 i m³odszych.

Turniej w liczbach: Przez 3 dni, 8 dru¿yn rozegra³o 20 meczy, w których to w sumie 109 zawodników zdoby³o 1877 punktów!

UKS Basket Regnum Bydgoszcz Po 3,5 roku organizowania  turniejów doczeka³ siê podium

Fundatorem nagród byli Kujawsko-Pomorski Zwi±zek Koszykówki i Kolejowe Zak³ady £±czno¶ci.
Dziêkujemy za przybycie przedstawicieli wymienionych Patronów, którzy zaszczycili zawodników wrêczaniem medali, pucharów oraz nagród sk³adaj±c szczere gratulacje.
Z ramienia KPZKosz: Vice Prezes Dariusz Konecki
Z ramienia KZ£: Dyrektor ds. Marketingu Krzysztof Wysocki

 Ju¿ od samego pocz±tku turnieju dwie dru¿yny Hutnik Warszawa i Chromik ¯ary dawa³y sygna³ grania w Finale. Wydawa³o siê ¿e faworytem jest Hutnik Warszawa (wygrali Chromikami na turnieju w Wieliczce) Atutem  trenera Rados³awa Barcza s± bli¼niacy Kacper i Jakub Mysiorkowie (w fina³owym meczu nie zawiedli  zdobywaj±c ³±cznie 29 punktów), ma³o tego wyeliminowali z gry najlepszego strzelca Hutnika Maksa Oszako który w meczu o najwy¿sz± stawkê nie zdoby³ punktu ( chyba to by³a recepta na z³oto) W koñcówce meczu kiedy to Hutnicy dogonili Chromik ( na jeden punkt) mieli¶my dreszczyk emocji. Ostatni punkt mecz zdoby³ £ukasz Kowalczyk. Napiêty terminarz turnieju nie pozwoli³ na przeprowadzenie konkursów przez zibiego. Zawodnik Chromika  £ukasz Kowalczyk powiedzia³ zibi nie wa¿ne nagrody konkursy wa¿ne ¿e przyjecha³e¶ do Bydgoszcz za mi³e s³owa £ukasz otrzyma³ od SKM koszulkê. W sobotê by³o chwilê czasu by zwiedziæ stolice województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dziêkujemy równie¿ wszystkim kibicom za doping, osobom, które pracowa³y na to, by organizacyjnje stworzyæ super koszykarsk± imprezê w naszym mie¶cie, wszystkim dru¿ynom i ich trenerom za wspólne emocje sportowe i stworzenie niepowtarzalnego klimatu.

SKM dziêkuje  za zaproszenie na turniej i pokrycie kosztów transportu Ruda ¦l±ska- Bydgoszcz Ruda ¦l±ska. By³ to pierwszy turniej rocznika 2005 w tym sezonie z obecno¶ci± SKM i pierwszy organizowany przez Regnum


 MVP:
Kacper Mysiorek 
Chromik ¯ary

 Najlepszy rozgrywaj±cy
Maks Oszako
MUKS Hutnik Warszawa

 Najlepszy obroñca:
Mateusz Pawlak
Regnum Basket Bydgoszcz

 Najm³odszy zawodnik:
Rafa³ Budysz
Basket Regnum Bydgoszcz

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI
 
 5 ALL-STARS:

* Kacper Reczyñski - Chromik ¯ary
* Szymon Soszyñski - MUKS Hutnik Warszawa
* Ivo Roth - Regnum Basket Bydgoszcz
* Filip Kucharski - ¦l±sk Wroc³aw
* Dawid Ciesielski - M³ode Lwy Gdañsk


 Najlepsi strzelcy turnieju:
1 Mysiorek  Jakub 89 pkt. Chromik
2 Mysiorek  Kacper 85
3 Myd³owski Benedykt  75 Hutnik
4 Oszako Maks 70 Hutnik
5 Borowski Ernest 64 Koszalin
6 Ciesielski Dawid 62 Gdañsk
7 W³oszczyk Filip  60 Stores
8 Kucharski  Filip 59 ¦l±sk
9 Schleifer Antoni  48 Gdañsk
10 Szweda  Patryk 49 Bydgoszcz


MECZ O 7 MIEJSCE: ¯ak Koszalin - Stores Wroc³aw   62 :35
O 5 MIEJSCE: Novum Bydgoszcz - M³odeLwy Gdañsk 49 : 56
MECZ O 3 MIEJSCE: Regnum Basket Bydgoszcz - ¦l±sk Wroc³aw  35 : 30
FINA£: MUKS Hutnik Warszawa - Chromik ¯ary  45 : 47

KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

Miejsce -
trener

 Numer.......zawodnik.....punkty.......................

1
Trener:
Rados³aw Barcz

 UKS Chromik  ¯ary
4 G³adysz Miko³aj  0
5 Jankowski  Sebastian  4+0+4+0+2 = 10
6 Górski  Patryk  7
7 Adamczewski  Maciej  1
8 Kowalczyk  £ukasz  6+5+10+4+0 = 25
9 Boczarski  Kacper  8
10 Burcon  Alan 3+2+5+0+0 = 10
11 Ho¶ci³owicz Marcel  0+2+0+10+6 = 18
12 Hejmanowski  Aleks 6
13 Kêpiñski Szymon 6+0+7+0+4 = 15
14 Mysiorek  Jakub 16+14+23+18+18 = 89
15 Reczyñski  Kacper 4+4+4+2+4 = 18
16 Korzeniowski  Kacper  2
17 Mysiorek  Kacper 16+14+16+28+11 = 85
2

Trenerka:
Iwona Olesiewicz


MUKS HUTNIK WARSZAWA
4 Wojciechowski Antek  2
5 Oszako Maks  21+19+17+13+0 = 70
6 Rogowski Kacper  8
7 Pieñkowski  Stasiek  2
8 Skwarek  Alek 0+2+4+2+2 = 10
10 Jurkiewicz Józek  8
11 Dowiatt Micha³  3+11+0+4+0 = 18
12 Szumert Jakub 15+5+4+9+13 = 46
13 Jagie³³o Olek 6+6+12+2+2 = 28
14 Soszyñski  Szymon 8
15 Koselski Antoni 2
16 Myd³owski Benedykt  18+8+22+10+17 = 75
17 Manowski Bruno 12+10+8+13+0 = 43
3

Trener:
Mateusz Skrzela
  REGNUM BASKET  BYDGOSZCZ
1 Klabacha Damian 0
3 Pawlak Mateusz 9+3+4+10+5 = 31
6 £aski Sylwester  6
7 Roth Ivo 6+10+19+0+6 = 41
8 Barwiñski Jan 3
9 Dybek Jakub 0
11 Budziak Tymoteusz 5+3+7+4+11 = 30
12 Budysz Rafa³ 2
14 Koñczal Mateusz  0+6+5+4+4 = 19
15 Szaflik Filip 2
24 Kos Aleksander 7
30 Urbañski Tomasz 4+3+3+5+5 = 20

4

Trener :
Kolis Jacek
 WKS ¦L¡SK WROC£AW
1 Kucharski  Filip  8+17+12+12+10 = 59
2 Dobrzyñski Bartosz  0+0+12+8+2  = 22   
8 Czerwiñski  Micha³ 5+0+4+2+3 =14
9 Nêcki  Jêdrzej  2
12 Sasiak Bartosz  0+4+0+5+6 = 15
15 Tomczyk Bartosz  3
17 Stañs³awski Damian 7
23 Ferens Filip  5+11+14+2+3 = 35
25 Rychlik Konrad 9
30 Surmiak Cezary  0
45 Ilincki Aleksander 6+8+5+2+2 = 23
99 Szostak Maciej 4

5
 M£ODE LWY GDAÑSKIE

6 Skowroñski Dawid 0+2+0+8+0 = 10
8 Dawid Pup³awski 3+4+8+7+8 = 30
10 Pietrzak Mateusz 4
14 Pietryñski Piotr 4+1+2+3+1 = 11
16 Ciesielski Dawid  4+9+19+11+19 = 62
18 Schleifer Antoni 4+10+7+10+17 = 48
19 ¦liwa Jan 2
22 Chmurak Pawe³  0+6+4+7+2 = 19
23 Sierota W³adys³aw 8
24 Ksi±¿ek Dawid  0+12+2+6+7 = 27
28 Ku¼nia Mateusz  4
6

Trener :
Kulczyk Maciej
 NOVUM  BYDGOSZCZ
4 Kachelski  Miko³aj  12+4+0+0+6 = 22
6 Polacki Wojciech 2
7 Barañczuk  Piotr  0+0+0+6+6 = 12
8 Koz³owski  Adam 6+5+0+8+1 = 20
9 Mo¿yñski  Pawe³  7
11 Lichowski Oliwier 11+1+5+11+12 = 40
13 Kry¶ Marcin  14+1+10+6+7 = 38
14 Batkowski  Oliwier  0
15 Komorwski  Milan 0
17 Szweda  Patryk 6+14+16+13 = 49
0 S³aboszewski  Krystian  2+10+6+0+2 = 20

7

Trener:
Czarnota Jacek
 MKKS ¯AK KOSZALIN
4 Zelig Damian  4
5 Magdziñski Gracjan 5+6+2+14+14 = 41
6 G³odek Piotr  6+2+2+6+0 = 16
7 Sikora Mateusz  1+1+10+11+4 = 27
8 Lary¶ Filip  4
9 Jastrzêbski Natan  0
10 Mataczyñski Wiktor   2+2+4+8+4 = 20
11 Lewandowski Kacper  5+7+7+22 = 41
12 Gwó¼d¿  Jêdrzej  2+2+2+2+3 =11
13 Krupa Micha³  7+0+2+0+9 = 18
14 Borowski Ernest  2+17+10+17+18 = 64
15 S³owiñski Szymon  9
00 Dro¼dziel Kacper 0+6+2+1+4 = 13
8

Trener :
Grabowski Mi³osz
  STORES SP78 Wroc³aw
4 Dukat Micha³  0
5 P³usa Jakub 5
6 Kondracki Alan  9+5+7+9+6 = 36
7 Bukwald Jakub  0
8 W³oszczyk Filip  13+3+17+17+10 = 60
9 Szponder Olivier  5
10 Kondracki Dawid  9+10+9+7+6 = 41
11 Groblicki  Igor 0+1+5+9+4 = 19
12 Majdowski  Mi³osz  2
13 Kachel Jêdrzej 0
14 Murawski  Jakub 0
17 Stahl Maksymilian  0
18 Szymañski  Piotr  2


mecz o V-VIII: Stores Wroc³aw -  M³ode Lwy Gdañsk  41 : 61
mecz 0 V-VIII: ¯ak Koszalin  -  Noum Bydgoszcz 51 : 55
PÓ£FINA£: Regnum Bydgoszcz  -  MUKS Warszawa  23 : 63
PÓ£FINA£: Chromik ¯ary  -  ¦l±sk Wroc³aw  62 : 37

GRUPA A
STORES 78 WROC£AW vs UKS CHROMIK ¯ARY  23 : 71
UKS BASKET REGNUM  vs MKKS ¯AK KOSZALIN  37 : 34 p.d
UKS BASKET REGNUM  vs UKS CHROMIK ¯ARY  52 : 27
MKKS ¯AK KOSZALIN vs STORES 78 WROC£AW  47 : 36
MKKS ¯AK KOSZALIN vs UKS CHROMIK ¯ARY  65 : 71
UKS BASKET REGNUM  vs STORES 78 WROC£AW  40 : 31

1 UKS CHROMIK ¯ARY  3/0  6 pkt.
2 UKS BASKET REGNUM  2/1  5 pkt.

3 MKKS ¯AK KOSZALIN  1/2  4 pkt.
4 STORES 78 WROC£AW 0/3  3 pkt.


GRUPA B

NOVUM BYDGOSZCZ vs MLODE LWY GDAÑSKIE  39 : 46  (10-3, 2-10, 13-10, 14-23)
MUKS BASKET WARSZAWA vs ¦L¡SK WROC£AW  84 : 30  (24-11, 6-14, 32-2, 22-3)
MKS NOVUM BYDGOSZCZ vs ¦L¡SK WROC£AW  53 : 52
MUKS BASKET WARSZAWA vs MLODE LWY GDAÑSKIE  67 : 19
MKS NOVUM BYDGOSZCZ vs MUKS BASKET WARSZAWA  29 : 70
¦L¡SK WROC£AW vs MLODE LWY GDAÑSKIE  54 : 44

1 MUKS BASKET WARSZAWA  3/0   6 pkt.
2 ¦L¡SK WROC£AW  1/2 2pkt.  (+9)

3 M£ODE LWY GDAÑSKIE  1/2  3 pkt. (-3)
4 MKS NOVUM BYDGOSZCZ  1/2 3 pkt. (-6)

 Przygotowa³  Zibi..do zobaczenia na kolejnych turniejach w Bydgoszczy