Icon odzie¿ oraz sprzêt sportowy
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 02 2017 23:00:00
 Icon to rzetelna i wyspecjalizowana firma w produkcji odzie¿y sportowej oraz sprzêtu sportowego.

Stroje sportowe to nasza pasja! Ca³y czas zbieramy do¶wiadczenie w sprzeda¿y strojów sportowych dla klubów, szkó³ oraz dru¿yn.
Na bazie tego do¶wiadczenia oferujemy profesjonaln± obs³ugê oraz gwarantujemy najwy¿sz± jako¶æ produktów. Staranno¶æ wykonania, oryginalne wzornictwo oraz przystêpna cena sprawiaj± i¿ marka ICON jest cenion± firm±.
Rozszerzona zawarto newsa
 Icon to rzetelna i wyspecjalizowana firma w produkcji odzie¿y sportowej oraz sprzêtu sportowego.

Stroje sportowe to nasza pasja! Ca³y czas zbieramy do¶wiadczenie w sprzeda¿y strojów sportowych dla klubów, szkó³ oraz dru¿yn.
Na bazie tego do¶wiadczenia oferujemy profesjonaln± obs³ugê oraz gwarantujemy najwy¿sz± jako¶æ produktów. Staranno¶æ wykonania, oryginalne wzornictwo oraz przystêpna cena sprawiaj± i¿ marka ICON jest cenion± firm±.

Najwa¿niejsze cechy naszej odzie¿y to:
wygoda - idealne dopasowanie do sylwetki sportowca gwarantuj±ce swobodê ruchów
komfort - materia³y zapewniaj±ce w³a¶ciwy mikroklimat wokó³ cia³a, odprowadzanie wilgoci i utrzymanie w³a¶ciwej temperatury
trwa³o¶æ - odzie¿ sportowa nara¿ona jest na du¿o wiêksze obci±¿enie, du¿o wy¿sz± czêstotliwo¶æ prania, wp³yw niekorzystnych czynników takich jak pot i brud.
estetyka - trwa³o¶æ kolorów oraz nadruków, niepowtarzalne indywidualne wzory graficzne - grafik tworz±c stroje, kierujê siê barwami klubu i uwagami uwzglêdnionymi przy zamówieniu przez dan± dru¿ynê.
Wiêkszo¶æ wzorów graficznych powstaje od zera.
Oczywi¶cie mo¿na zasugerowaæ siê gotowymi wzorami, które znajd± Pañstwo na naszej stronie icon24.eu

Wykorzystujemy dzianinê przystosowan± do odzie¿y sportowej, która to jest jedn± z najbardziej wymagaj±cych. Dzianiny dla sportowców s± nara¿one na skrajne obci±¿enia, promieniowanie UV, wysok± wilgotno¶æ. Musz± byæ bezpieczne i gwarantowaæ najwy¿szy komfort. Aby sprostaæ tym wymaganiom nie mo¿emy pozwoliæ sobie na kompromisy. Musimy postawiæ na jako¶æ!

Aby zapewniæ najwy¿sz± jako¶æ, przez d³ugi czas nasi fachowcy oraz wybrani przez nas zawodnicy testowali materia³y, by wybraæ technologiê, która siê optymalnie sprawdzi na boiskach koszykarskich. Zwracamy szczególn± uwagê na to, aby produkowane przez nas wyroby by³y wyj±tkowe, przyjazne dla sportowca oraz zapewnia³y komfort gry.
To w³a¶nie odró¿nia nas od innych producentów odzie¿y.
 
ICON to pasja do sportu na najwy¿szym poziomie


Je¶li pragniesz ubraæ siebie lub swoj± ekipê w sprzêt renomowanej marki, jak± jest ICON zapraszamy do zapoznania siê z ofert± sprzêtu sportowego