Turniej Posejdon Primorsko Bu³garia
Dodane przez zibi dnia Sierpie 17 2017 00:12:00
 Dzi¶ (pi±tek 17 sierpnia 2017) koñczy siê moja kolejna letnia podró¿. Dziêki uprzejmo¶ci trenera UKS Komorów Grzegorza Tomaszewskiego z którym znam siê ju¿ od kilku lat mia³em okazje po raz pierwszy w ¿yciu odwiedziæ s³oneczn± Bu³garie Primorsko.  W Busie jad±cym na Turniej Koszykówki  znalaz³o siê wolne miejsce dla mojej osoby wiêc skorzysta³em z okazji i pojecha³ nad Morze Czarne. W tym miejscu bardzo dziêkuje trenerowi Grzegorzowi za transport  Polska-Bu³garia-Polska
Rozszerzona zawarto newsa
 Dzi¶ (pi±tek 17 sierpnia 2017) koñczy siê moja kolejna letnia podró¿. Dziêki uprzejmo¶ci trenera UKS Komorów Grzegorza Tomaszewskiego z którym znam siê ju¿ od kilku lat mia³em okazje po raz pierwszy w ¿yciu odwiedziæ s³oneczn± Bu³garie Primorsko.  W Busie jad±cym na Turniej Koszykówki  znalaz³o siê wolne miejsce dla mojej osoby wiêc skorzysta³em z okazji i pojecha³ nad Morze Czarne. W tym miejscu bardzo dziêkuje trenerowi Grzegorzowi za transport  Polska-Bu³garia-Polska

W roku 2011 UKS Komorów z rocznikiem 1995 wygra³ Miêdzynarodowy Turniej Posejdon w Primorsku. W tym roku historia zatoczy³a ko³o i ponownie ch³opcy tym razem z rocznika 2005/06 wracaj± z Pucharem i z³otymi medalami do Polski

 Turniej to nie tylko codzienne mecze ale tak¿e wspania³e k±piele w ciep³ym  (28 stopni temperatura wody)  falistym  (fale siêga³y do 1,5 metra)  morzu czarnym . W d³ugiej podró¿y do Primorska (przez S³owacjê, Wêgry i Serbie) zatrzymali¶my siê na Wêgrzech w jednym najwiêkszych k±pielisk w Europie (termy) w Hajduszoboszlo. W drodze powrotnej jedziemy przez Rumunie by z okna Busa podziwiaæ piêkne widoki Karpat

Sportowo - bardzo udany wyjazd -1 MIEJSCE  z kompletem zwyciêstw i jeden wygrany sparing z starszymi dziewczêtami. Wieczorne treningi na pla¿y,

Pobytowo – fajny Hotel z pokojami z klimatyzacj± i basenem , potrawy kuchni Bu³garskiej i prawie codziennie ARBUZY

By³a Pizza, by³y lody,  Water park Aqua Planet i codzienne spacery deptakiem wype³nionym setkami turystów

Pobyt w Primorsku bêdziemy wspominaæ przez lata
Zapraszam do Galeri by Zibi  (filmiki na moim profilu FB)


FOTO ZIBI