Wroc³awski Festiwal Krasnal rocz.2007 Wroc³aw 10-12.XI.2017
Dodane przez zibi dnia Listopad 13 2017 06:00:00
 W dniach 10 – 12.11.2017 r. w hali WKK Sport Center, rozgrywany by³ turniej koszykówki o Puchar Wroc³awskiego Krasnala w roczniku 2007 i m³odsi. Klub WKK reprezentowa³y dwie dru¿yny WKK I Wroc³aw i WKK II Wroc³aw. Oprócz wroc³awskich koszykarzy, na parkiecie rywalizowa³y dru¿yny: UKS 7 Trefl Sopot, UKS 27 Katowice, ¯AK ¯ory i UKS Otmuchów.
Rozszerzona zawarto newsa
 FESTIWAL KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW ROCZNIK 2007
WROC£AWSKI KRASNAL 2017


W dniach 10 – 12.11.2017 r. w hali WKK Sport Center, rozgrywany by³ turniej koszykówki o Puchar Wroc³awskiego Krasnala w roczniku 2007 i m³odsi. Klub WKK reprezentowa³y dwie dru¿yny WKK I Wroc³aw i WKK II Wroc³aw. Oprócz wroc³awskich koszykarzy, na parkiecie rywalizowa³y dru¿yny: UKS 7 Trefl Sopot, UKS 27 Katowice, ¯AK ¯ory i UKS Otmuchów.

W pi±tkowe popo³udnie, wszystkie zespo³y rozpoczê³y rywalizacjê w turnieju 3 x 3, graj±c na pe³nowymiarowym boisku. Ka¿dy zespó³ zosta³ podzielony na dwie dru¿yny, które rozgrywa³y swoje mecze w dwóch grupach. W sobotni poranek rozpoczê³y siê mecze fazy play-off, w których to najlepsza okaza³a siê ekipa ¯AK ¯ory I, pokonuj±c w finale pierwszy zespó³ UKS 7 Trefl Sopot. Na najni¿szym stopniu podium uplasowa³ siê drugi zespó³ UKS 27 Katowice. Na 4 miejscu swoj± rywalizacjê zakoñczy³ zespó³ WKK II Wroc³aw. Po zakoñczeniu zmagañ w turnieju 3 x 3, przyszed³ czas na konkursy, w których rywalizowali
m³odzi adepci koszykówki. Jako pierwsza odby³a siê rywalizacja w Skill Challange. Wzorowanym na Weekendzie Gwiazd koszykówki NBA, najszybciej i najbardziej efektywnie tor przeszkód pokona³ wychowanek WKK Wroc³aw Kacper Wnorowski. Ponadto odby³ siê Indywidualny i dru¿ynowy konkurs rzutowy a nagrodê dla najm³odszego zawodnika turnieju odebra³ zawodnik WKK II Wroc³aw, Oskar Turkiewicz urodzony w 2010 r.

Pó¼nym popo³udniem wystartowa³y rozgrywki grupowe turnieju 5 x 5. W pierwszej grupie zespó³ WKK II Wroc³aw, uleg³ ekipom z ¯OR i Otmuchowa , natomiast w drugiej grupie WKK I Wroc³aw, pewnie pokona³ zespó³ z Katowic i po bardzo emocjonuj±cym i wyrównanym pojedynku przegra³ nieznacznie z dru¿yn± z Sopotu.

W niedzielny przedpo³udnie pierwsi na parkiet wyruszyli zawodnicy WKK II Wroc³aw podejmuj±c w meczu o 5 miejsce dru¿ynê UKS 27 Katowice. M³odzi koszykarze, pokazali ducha walki o ka¿d± pi³kê, jednak po ambitnej walce przegrali ze starszymi nie raz o 3 lata ch³opakami z woj. ¶l±skiego. Nastêpnie na g³ównym boisku WKK Sport Center pojawili siê zawodnicy z WKK I Wroc³aw, którzy pewnie pokonali w meczu o 3 miejsce MKS Otmuchów. Mecz fina³owy zakoñczy³ siê zwyciêstwem UKS 7 Trefla Sopot, którzy wygrali z ¯AK ¯ory.

Dru¿yny przyjezdne by³y zakwaterowane w hotelu „Activ Hotel”, który tworzy wraz z WKK Sport Center, kapitalne miejsce do rozgrywania tego typu imprez sportowych. Wielkie podziêkowania dla rodziców zawodników WKK Wroc³aw, którzy aktywnie w³±czyli w organizacjê turnieju jak i doping podczas ca³ych zawodów, wspieraj±c wszystkie ekipy bior±ce udzia³ w turnieju. Podziêkowania tak¿e nale¿± siê dyrektorowi MCS-u we Wroc³awiu za wsparcie tego przedsiêwziêcia jakim by³ Turniej koszykówki o Puchar Wroc³awskiego Krasnala. Mo¿na powiedzieæ, ¿e przez ten weekend Wroc³aw na pewno by³ stolic± polskiej
m³odzie¿owej koszykówki. Ju¿ nie mo¿emy siê doczekaæ kolejnych turniejów i imprez sportowych na obiekcie WKK Wroc³aw.

¼ród³o informacji oraz wiêcej fotek