OOM Dywizja A rocz.2004 Szczyrk 10-12.XI.2017
Dodane przez zibi dnia Listopad 13 2017 11:00:00
 Turniej  Kadr Wojewódzkich Dywizji A w Szczyrku zakoñczony.
By³em ju¿ na kilkudziesiêciu turniejach ale nigdy na turnieju o ,,rozstawienie,, do turnieju Fina³owego. Po raz pierwszy na turnieju na jakim by³em  nie by³o pucharów, medali statuetek itd. Turniej  w COS-ie  w Szczyrk mia³ na celu rozstawienie dru¿yn do grup Fina³owych OOM Podkarpackie 2018 ,a tak¿e wyszukania utalentowanych, zdolnych oraz perspektywicznych zawodników do szkolenia centralnego. Wszystkie spotkania ogl±da³ przedstawiciel PZKosz pan Ryszard Pietruszak. Swoj± obecno¶ci± zaszczyci³ na szef wyszkolenia PZKosz pan Kazimierz Miko³ajec.

 
Turnieje fina³owe OOM Ch³opców i Dziewcz±t odbêd± siê na terenie Podkarpacia w dniach 7-11 lutego 2018 roku.

Rozszerzona zawarto newsa
 Turniej  Kadr Wojewódzkich Dywizji A w Szczyrku zakoñczony.
By³em ju¿ na kilkudziesiêciu turniejach ale nigdy na turnieju o ,,rozstawienie,, do turnieju Fina³owego. Po raz pierwszy na turnieju na jakim by³em  nie by³o pucharów, medali statuetek itd. Turniej  w COS-ie  w Szczyrk mia³ na celu rozstawienie dru¿yn do grup Fina³owych OOM Podkarpackie 2018 ,a tak¿e wyszukania utalentowanych, zdolnych oraz perspektywicznych zawodników do szkolenia centralnego. Wszystkie spotkania ogl±da³ przedstawiciel PZKosz pan Ryszard Pietruszak. Swoj± obecno¶ci± zaszczyci³ na szef wyszkolenia PZKosz pan Kazimierz Miko³ajec.

Rozegrano 15 spotkañ z czego po³owa by³a dosyæ wyrównana,. Mecz który przeniós³ nam najwiêcej emocji to mazowieckie vs ¶l±skie zwyciêstwo mazowieckie dwoma punktami (na turnieju w Krakowie +30 dla mazowieckiego). ¯aden z trenerów nie ,,kalkulowa³,, z jakiego miejsca wyj¶æ do Fina³ów, tym bardziej ¿e nie wiadomo jakie dru¿yn dojd± do grup fina³owych (turniej bara¿owy dopiero w grudniu). Za oko³o piêæ miesiêcy Fina³y do tego czasu jeszcze wiele mo¿e siê zmieniæ. Fina³y na podkarpaciu prawdopodobnie w Kro¶nie (nieoficjalnie) zawodników obserwowaæ bêd± ju¿ trenerzy kadry Polski, a to mobilizuje do jeszcze lepszej gry

Turniej w Szczyrku w liczbach i ciekawostkach

77 zawodników
12 trenerów
5 zawodników z rocznika 2005 (m³odszy zawodnik w kadrze to wyró¿nienie a nie uzupe³nienie sk³adu jak to ma miejsce w innych kadrach)
2 zawodników nie zdoby³o punktów
2 zawodników powy¿ej 190 cm wzrostu:  Jakub Bereszyñski i Maksymilian Duda
151 cm tyle mia³ najni¿szy zawodnik z wielkopolski Hubert Konowalski. Lubiany przez wszystkich Hubercik wygra³ Gortat Camp i w Styczniu 2018 leci do USA. Mia³ tak¿e najlepszy czas w Polsce w Szkolnych skills challenge
Najliczniejsza kadra Kujawsko-Pomorskie(15 zawodników)
Najwiêcej klubów w jednej kadrze – Mazowieckie 6 !
Nowe stroje (Wielkopolskie)
Najwiêcej kibiców (¦l±skie)
Jakub Andrzejewski to jedyny medalista MP U15 zloto z TKM w rocz.2003)
Zdecydowana lepsza skuteczno¶æ za ,,trzy punkty,, Dywizja B 31 trójek na 16 meczy Dywizja A TO 90  !!! trójek na 15 meczy
Wszyscy zawodnicy dostali listy do wype³nienia (rok temu tylko zawodnicy powo³ani na listê centraln±)
Wszyscy sêdziowie i komisarz zawodów z województwa ¦l±skiego
Synowie by³ych  zawodników  Polskiej Ekstraklasy (PLK) Maciej Zab³ocki, Maksymilian Wilczek, Jakub Andrzejewski, Pawe³ Sowiñski, Pawe³ Brandysiok, Wiktor Czy¿nielewski i Igor Fiedosiewicz 
Franciszek Janus zachodniopomorskie to syn znanego pi³karza (192 wystêpy w ekstraklasie) syn wybra³ koszykówkê
Adam Banach to brat Kingi  zawodniczki ENEA AZS Poznañ

SKM serdecznie dziêkuje PZKosz za zaproszenie na turniej, za transport panu Nowakowskiemu i panu Szeremecie
Wyró¿nieni zawodnicy otrzymali kalendarze kadry Polski w tym miejscu dziêkuje drukarni Chroma z ¯ar za Kalendarze MVP meczu otrzymali magazyny MVP dziêkuje redakcji za spor± ilo¶æ magazynów MVP. Król strzelców otrzyma³ koszlkê z Draft Camp dziêkuje organizatorom za koszulki

FOTO ZIBI     FILMIKI ZIBI    SYLWETKI ZAWODNIKÓW   PZKOSZ   FOTO KOZ£OWSKI  

FOTO POPIS   ..

UWAGA: Wszystkie wyró¿nienia s± nieoficjalne !


 MVP: Eryk G±siñski
Mazowieckie
UKS Trójka ¯yrardów

 NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU:
1. Oliwier Szczêsny     Mazowieckie 89 pkt.
2. Jan Czorny     ¦l±skie 73
3. Miko³aj Wojciechowski     Kujawsko-Pomorskie 72
     Maksymilian Wilczek 72    
5. Jan ¦miglak     Wielkopolskie 70 cztery

 Najlepsi Strzelcy za ,,3,, punkty

1 Miko³aj Wojciechowski - Kujawsko-Pomorskie 8

2 Filip Wspania³y - ¦l±skie 6    
  Maksymilian Witczak - Lubuskie 6    
  Jêdrzej Janowicz - Wielkopolskie 6

Najwiêcej zbiórek (49) Jan Czorny - ¶l±skie
Król asyst (18) Micha³ Matusiak - Kujawsko-Pomorskie
Najwiêcej strat  (22) Jakub Stupnicki - zachodniopomorskie
Najlepszy EVAL +/-  Jan Czorny - ¦l±skie
Najbardziej ,, wyeksploatowanym zawodnik,, Jan Czorny - ¶l±skie
Najszybsze rêce  (21) przechwytów: Eryk G±siñski – mazowieckie (nieoficjalnie MVP turnieju)
Najskuteczniejszy zawodnik (58%) Oliwier Szczêsny – mazowieckie (król strzelców)


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   Zawodnik......mecze........punkty..........kub......
Wyró¿nienie trenera
1


MAZOWIECKIE

12 zawodników
6 klubów
 Oliwier Szczêsny 5/89 Grójec/Radom
Bartosz Prokopowicz 5/58 Polonia Warszawa>>
Eryk G±siñski 5/57 Trójka ¯yrardów
Jakub D³u¿ewski 5/42 Labasket Warszawa
Dominik Stasiak 5/41 Grójec/Radom
Patryk Roso³owski 5/36  Grójec/Radom
Kamil Witczak 5/23  Gim 92 Ursynów
Marcel Piotrowicz 5/21  Polonia Warszawa
Kacper Cholewa 5/16  Grójec/Radom
Norbert Kaliciñski 5/16  Grójec/Radom
Mateusz Kwiatkowski 5/12  UKS Bia³o³êka
Kaj Zarzycki 5/8 Gim 92 Ursynów

Trener: Wojciech Rogowski - Pruszków
Asystent: Jaros³aw £ukasiewicz - Warszawa2


¦L¡SKIE


12 zawodników

5 klubów

 Jan Czorny 5/73  MKKS Rybnik  >>>>>>>>>>
Kacper Nowakowski 5/59  MOSM Bytom
Filip Wspania³y 5/51 MOSM Tychy
Krzysztof Macha³a 5/34  MOSM Tychy
Kacper Szczepanek 5/33  MOSM Tychy
Karol £ebek 5/28  MOSM Tychy
Kajetan Kuczawski 5/27  SP 27 Katowice
Pawe³ Brandysiok 5/23  MOSM Bytom
Maksymilian Duda 5/21  SP 27 Katowice
Micha³ Grzymys³awski 5/15 MOSM Tychy
Maciej Radziszewski 5/13  MOSM Tychy
Oliwier Koz³owski 5/4 ¯AK ¯ory

Trener: Jakub Krakowczyk - Rybnik
Asystent: Wojciech Jagie³ka - Tychy
3


WIELKOPOLSKIE

13 zawodników
4 klubów
 Jan ¦miglak 5/70  BC Sieraków
Jakub Bereszyñski 5/67 Obra Ko¶cian
Kajetan Frydrych 5/50  Obra Ko¶cian  >>>>>>
£ukasz Waligórski 4/41 Pyra poznañ
Jêdrzej Janowicz 4/33 BC Sieraków
£ukasz Ciorga 5/24  Obra Ko¶cian
Mateusz Kaczmarek 5/23  Pyra Poznan

Kamil Paluszak 4/22  BC Sieraków
Hubert Konowalski 4/22  MKK Gniezno
Piotr Kruszyñski 5/22  BC Sieraków
Marcin Puchalski 3/10  BC Sieraków
Aleks Najder 3/9  BC Sieraków
Adam Banach 5/6  Obra Ko¶cian

Trener: Jakub Czwakiel - Poznañ
Asystent: Katarzyna Tomczak - Poznañ
4


KUJAWSKO
POMORSKIE

15 zawodników
3  Kluby
 Miko³aj Wojciechowski 5/72  TKM W³oclawek >>
Jakub Andrzejewski 5/48  TKM W³oclawek
Oliwier Szczepañski 5/42
TKM W³oclawek
Hubert Sêkowski 5/36  Twarde Pierniki Toruñ
Micha³ Matusiak 5/34
TKM W³oclawek
Jerzy Ziembiñski 5/34 Twarde Pierniki Toruñ
Pawe³ Sowiñski 5/26  Twarde Pierniki Toruñ

Pawe³ Jêdrzejczak 3/22
TKM W³oclawek
Artur Marek 4/19 
TKM W³oclawek
Wiktor Czy¿nielewski 5/18 
TKM W³oclawek
Wiktor Urban 4/9  Basket RegnumBydgoszcz
Szymon Jaskó³d 3/7
TKM W³oclawek
Jan Wdziêczny 4/4 
TKM W³oclawek
Kacper Ku¼miñski 1/0 
TKM W³oclawek
Hubert Lobermajer 1/0 
TKM W³oclawek
Hubert Lobermajer 1/0 MCHKK Che³mno
Trener: Grzegorz Ko¿an As. Jacek Stajszczak
5


DOLNO¦L¡SKIE

13 zawodników

4 kluby
 Maksymilian Wilczek 5/72  ¦l±sk Wroc³aw
Bartosz Jada¶ 5/37  WKK Wroc³aw
Filip Szturo 5/28  Sudety Jelenia Góra
Maciej Markowicz 5/26  WKK Wroc³aw
Mateusz Samiec 4/24  Sudety Jelenia Góra
Piotr Górecki 5/21  ¦l±sk Wroc³aw
Maciej Zab³ocki 4/19  Turów Zgorzelec
Kamil Kubiak 5/15  WKK Wroc³aw
Damian Mijalski 4/8  WKK Wroc³aw
Mateusz Kudzia 5/8  WKK Wroc³aw
Pawe³ Szponder 5/6  WKK Wroc³aw
Kacper Koñczy³o 3/6  ¦l±sk Wroc³aw
Dawid Stêpieñ 4/6  Turów Zgorzelec

Trener: Micha³ Rutkowski - Wroc³aw
Asystent: Piotr Nizio³ - Wroc³aw

6
 

ZACHODNIO
POMORSKIE

12 zawodników
3 kluby
 Igor Drozdowski 5/54  Wilki Morskie Szczecin
Jakub Stupnicki 5/52 
Wilki Morskie Szczecin
Nikodem Kaniecki 5/43 
Wilki Morskie Szczecin
Igor Fiedosewicz 5/41 Kotwica Ko³obrzeg >>>
Oliwier Znamierowski 5/22
Wilki Morskie Szcz.
Aleksander Dêbicz 5/21
Wilki Morskie Szczecin
Jakub Sucharski 5/19
Wilki Morskie Szczecin
Karol So³tyka 5/15  ¯AK Koszalin
Franciszek Janus 5/15  ¯AK Koszalin
Krzysztof Nosal 5/8
Wilki Morskie Szczecin
Kamil Borzuchowski 5/3 
Wilki Morskie Szczecin
Maurycy Chudyk 4/1 
Wilki Morskie Szczecin

Trener: Marek ¯ukowski - Szczecin
Asystent; Andrzej Kanikowski - Szczecin
WYNIKI
Zachodniopomorskie – Wielkopolskie   41 : 83  STATYSTYKI   MVP: Jan ¦miglak
Mazowieckie – ¦l±skie  57 : 55  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Szczêsny
Dolno¶l±skie - Kujawsko-Pomorskie   51 : 81  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Szczepañski
Zachodniopomorskie – Mazowiecki  46 : 104  STATYSTYKI MVP: Dominik Stasiak
Kujawsko-Pomorskie – Wielkopolskie  70 : 104  STATYSTYKI   MVP: Kamil Paluszak
Dolno¶l±skie – ¦l±skie  46 : 83  STATYSTYKI   MVP: Jan Czorny
Kujawsko-Pomorskie - Mazowieckie  75 : 87  STATYSTYKI  MVP: Eryk G±siñski
Dolno¶l±skie – Wielkopolskie  50 : 90  STATYSTYKI   MVP: Hubert Konowalski
Zachodniopomorskie – ¦l±skie  59 : 67  STATYSTYKI   MVP: Kacper Nowakowski
Mazowieckie – Dolno¶l±skie  89 : 54  STATYSTYKI  MVP: Bartosz Propkopowicz
Zachodniopomorskie – Kujawsko-Pomorskie  78 : 82  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Matusiak
¦l±skie – Wielkopolskie  81 : 54  STATYSTYKI   MVP: Filip Wspania³y
Zachodniopomorskie – Dolno¶l±skie  70 : 82  STATYSTYKI   MVP:  Filip Szturo
Mazowieckie – Wielkopolskie  82 : 71  STATYSTYKI   MVP: Jakub D³u¿ewski

Zachodniopomorskie – Dolno¶l±skie  70 : 82  STATYSTYKI   MVP:  Filip Szturo
Mazowieckie – Wielkopolskie  82 : 71  STATYSTYKI   MVP: Jakub D³u¿ewski
Kujawsko – Pomorskie - ¦l±skie 63 : 95  STATYSTYKI   MVP: Krzysztof Macha³a

TABELA:

1 Mazowieckie 5/0  10 pkt. +107
2 ¦l±skie 4/1  9 pkt.  +102
3 Wielkopolskie  3/2 8 pkt.  +89
4 Kujawsko-pomorskie 2/3 7 pkt.  -44
5 Dolno¶l±skie 1/4 5 pkt.  -142
6 Zachodniopomorskie 0/5 4 pkt  -112


ZNAMY PODZIA£ NA GRUPY W FINALE OOM PODKARPACKIE 2018

GRUPA I
1 m. Dywizji A  Mazowieckie
4 m. Dywizji A Kujawsko-Pomorskie
5 m. Dywizji A  Dolno¶l±skie
2 m turnieju o awans do Dywizji A

GRUPA II
2 m. Dywizja A ¦l±skie
3 m. Dywizja A Wielkopolskie
6 m. Dywizja A  Zachodniopomorskie
1 m. turnieju o awans do Dywizji A

Turnieje fina³owe OOM Ch³opców i Dziewcz±t odbêd± siê na terenie Podkarpacia w dniach 7-11 lutego 2018 roku.

Przygotowa³ zibi