NBA Tur Camp Katowice 14 - 17 Lipiec 2006
Dodane przez zibi dnia Lipiec 10 2006 20:21:00
 Od dzi¶ w Gimnazjum nr 6 na Osiedlu Witosa w Katowicach rozpocz±³ siê czterodniowy NBA Tour Camp. Od 9.00 zaczêli zbieraæ siê zawodnicy a jest ich 45, najwiêksza grupa zawodników to ¦l±scy koszykarze,  s± tak¿e zawodnicy miêdzy innymi z Warszawy, Szczecina, Gdañska Tarnowa, S³upska. Zajêcia prowadzi S³oweñski szkoleniowiec Walerianem Klimontowicz . Oferuj wiêcej ni¿ wymagasz

Rozszerzona zawarto newsa
 Od dzi¶ w Gimnazjum nr 6 na Osiedlu Witosa w Katowicach rozpocz±³ siê czterodniowy NBA Tour Camp. Od 9.00 zaczêli zbieraæ siê zawodnicy a jest ich 45, najwiêksza grupa zawodników to ¦l±scy koszykarze,  s± tak¿e zawodnicy miêdzy innymi z Warszawy, Szczecina, Gdañska Tarnowa, S³upska. Zajêcia prowadzi S³oweñski szkoleniowiec Walerianem Klimontowicz .


Na pocz±tku rozgrzewka podstawowe æwiczenia, æwiczenia panowania nad pi³k± (ball handling), æwiczenia z zakresu podañ pi³ki ,æwiczenia rzutów do kosza gra, nauka i æwiczenie gry w ataku i obronie w sytuacji 1/1 , 2/2, 3 /3

po obiedzie mecze w poszczególnych grupach wiekowych po 12 minut mecz i rewan¿

Spo¶ród wszystkich uczestników Campu trenerzy wybior± najbardziej obiecuj±cych i ambitnych zawodników którzy pojada we Wrze¶niu na kilkudniowy darmowy PRE DRAFT CAMP do Grecji

W poniedzia³ek 17 Lipca zakoñczy³ siê po raz pierwszy organizowany w Polsce w Katowicach NBA Tour Camp . Spo¶ród 42 uczestników 30 dosta³o mo¿liwo¶æ wyjazdu na piêciodniowy PRE DRAFT CAMP do Grecji , kto skorzysta z tego z tego wyjazdu ?sam jestem ciekaw wprawdzie sam Camp jest darmowy ale dojazd i wy¿ywienie w hotelu p³atne ( oko³o 600 z³ ) Je¶li dostane informacje to na pewno zamieszczê na tej stronie

Na zakoñczenie Campu wybrano najlepszego zawodnika MVP dosta³ junior z Uni Tarnów Krystian Kapa³ka wybrano tak¿e 12-tke wyró¿niaj±cy, ambitnych i aktywnych zawodników w kategorii najm³odszej 1993 najlepszym okaza³ siê Mateusz Ponitka z Ostrowa Wielkopolskiego w kategorii 1992 wybrano zawodnika który ¶mia³o móg³by ju¿ wystêpowaæ jako junior a jest nim Jakub Kocjan z Korsarza Gdañsk ca³a dwunastka zosta³a obdarowana koszulkami które zosta³y za sponsorowane przez koszykarski portal internetowy
www.polskikosz.pl .  

Specjalna nagroda ( Konstrukcja kosza ) zosta³a przyznana Wojciechowi Jarmakowskiemu ch³opakowi z Gdañska który na pocz±tku Campu dozna³ kontuzji , za³o¿ono mu gips na nogê jednak w ten sam dzieñ na w³asn± pro¶bê sciagno³ gips i uczestniczy³ dalej w Campie

W konkurencji 2 BALL OPEN zwyciê¿yli

M³odzicy – Norbert Kujon – Micha³ Lewicki ( nagroda pi³ki Baden )

Kadeci – Wacek Adamczyk – Tomek Siuda (nagroda pi³ki Baden )

Juniorzy – Artur Kijanowski – Tomasz Zygierewicz ( nagroda pi³ki Baden )

Na koniec Campu zosta³ rozegrany ALL STARS i konkurs wsadów zwyciêsc± zosta³

Pawe³ Grzywocz z AZS Katowice ( nagroda Bluza )

Zapraszam do obejrzenia obszernej foto-relacji z Campu


http://bobby2.bo.ohost.de/index.php?cat=8


Wszyscy trenerzy Campu otrzymali okoliczno¶ciowe Certyfikaty Basketball Academyod lewej: Micha³ Bentkowski,  Tomasz Niedbalski , Micha³ Lichtañski ,trener ze S³oweni Smajo Gupta Safic ,Rados³aw Fudali

Na koniec chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizatorom a przede wszystkim panu Micha³owi Bentkowskiemu za umo¿liwienie mi pobytu na NBA Tour Camp w Katowicach