Turniej Kadetów ,,¯ycie Bytomskie,, Bytom Wrzesieñ 2007
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 09 2007 18:19:00

Dzi¶ zakoñczy³ siê Turniej o Puchar ¯ycia Bytomskiego. W meczu o pierwsze miejsce spotkali siê MOSM Bytom visa  Smyk Prudnik lepsi okazali siê gospodarze, podopieczni trenera Tomasza Niedbalskiego zagrali dzi¶ o wiele lepiej ni¿ we wczorajszym meczu z MKKS Rybnik i zdecydowanie wygrali ze Smykami tym samym Puchar ¯ycia Bytomskiego pozosta³ w Bytomiu

Rozszerzona zawarto newsa
  Dzi¶ zakoñczy³ siê Turniej o Puchar ¯ycia Bytomskiego. W meczu o pierwsze miejsce spotkali siê MOSM Bytom visa  Smyk Prudnik lepsi okazali siê gospodarze, podopieczni trenera Tomasza Niedbalskiego zagrali dzi¶ o wiele lepiej ni¿ we wczorajszym meczu z MKKS Rybnik i zdecydowanie wygrali ze Smykami tym samym Puchar ¯ycia Bytomskiego pozosta³ w Bytomiu
.W meczu o trzecie miejsce spotkali siê MKKS Rybnik II i MOSM Bytom II oba zespo³y z³o¿one tylko z ch³opców rocznika 1992 Od samego pocz±tku do koñca mecz by³ bardzo wyrównany a o zwyciêstwie zdecydowa³a koñcówka ...chyba ,,fuksiarski,, rzut Gawrona przechyli³ szale zwyciêstwa na korzy¶æ  Bytomian w dalszej czê¶ci newsa sprawozdanie z tego turnieju autorstwa Tomasz Niedbalskiego Fotki i filmiki w swoich dzia³ach  w najbli¿szym czasie


od góry z lewej  :
Wojciech Zaj±c, Bartosz Skop, Kamil Piechaczek, Mateusz Czypionka, Dariusz Wlecia³, Mateusz Dziemba

dolny rz±d od lewej: Micha³ Semków, Norbert Kujon, Marceli Dziemba, Remigiusz S³ania, Przemys³aw Filipczak


SPRAWOZDANIE Z XXX TURNIEJU KADETÓW
O PUCHAR „¯YCIA BYTOMSKIEGO” 7-9.09.2007
 
 
1) UKS MOSM BYTOM II – UKS MOSM BYTOM I    43 – 121 (4-35, 13-27, 12-26, 14-33)
2) SMYK PRUDNIK – MKKS RYBNIK                          75 – 71 (8-20, 13-21, 32-21, 22-9)
3) UKS MOSM BYTOM II – SMYK PRUDNIK             69 – 71 (16-11, 27-20, 11-21, 15-19)
4) UKS MOSM BYTOM I – MKKS RYBNIK                 81 – 76 (31-11, 14-18, 18-23, 18-24)
5) UKS MOSM BYTOM II – MKKS RYBNIK                79 – 75 (14-23, 30-2, 19-14, 16-14)
6) UKS MOSM BYTOM I – SMYK PRUDNIK               83 – 56 (20-15, 16-14, 19-12, 28-15)
 
TABELA:
 
I.   UKS MOSM BYTOM I      3  6  285 – 175
II.  SMYK PRUDNIK                3  5  202 – 223
III. UKS MOSM BYTOM II      3  4  191 – 267
IV. MAKS. RYBNIK                 3  3  222 – 235
 
PUNKTY SUMA:
 
BYTOM I (TRENER TOMASZ NIEDBALSKI):  BUGA£A – 14, SKOP – 12, KUJON – 20, MATEUSZ DZIEMBA – 46, ZAJ¡C – 10, S£ANIA – 48, CZYPIONKA – 19, MARCELI DZIEMBA – 73, FILIPCZAK – 0, WLECIA£ – 15, SEMKÓW – 0, PIECHACZEK – 28
 
PRUDNIK (TRENER TOMASZ MICHALAK):  OLEKSY – 27, MADZIAR – 74, RZEPA – 11, STASZEWSKI – 31, BOLIBRZUCH – 7, ZIEMBA – 21, MARSZA£EK – 0, SOPATA – 27, URBAÑSKI – 4, KARMELITA – 0
 
BYTOM II (TRENER MARIUSZ KUBIAK):  STUDZIÑSKI – 33, £YSKOWICZ – 23, BARANOWSKI – 1, CELIÑSKI – 17, GAWRON MACIEJ – 19, D¡BROWSKI – 0, STOLARCZYK – 9, JA¯D¯ – 0, TYMCZYSZYN – 31, GAWRON £UKASZ – 38, OPOKA – 9, ZJE¯D¯A£A – 5, JANICKI – 0, BRYJA – 0
 
RYBNIK (TRENER GRZEGORZ ADAMCZYK):  KLOS – 0, SIKORA – 40, PASZEK – 25, SZKLARZ – 18, KAWIOR – 6, ADAMCZAK – 16, WZIÊTEK – 37, PODESZWA – 15, PRZEWDZING – 5, KACHEL – 5, RAKOCZY – 7, GAWÊDA – 36, KURCZAK – 0, CEMBRZYNA – 0, HARNASZ – 4, SWACZYNA – 2, STYRNOL – 0, WIDENKA – 4, PNIAK – 0
 
 
NAJLEPSZY STRZELEC (PKT SUMA)
 
1.   MADZIAR TOMASZ (PRU)           74 PKT
2.   DZIEMBA MARCELI (BYT.I)       73 PKT
3.   S£ANIA REMIGIUSZ (BYT.I)       48 PKT
4.   DZIEMBA MATEUSZ (BYT.I)      46 PKT
5.   SIKORA DAWID (RYB)                 40 PKT
6.   GAWRON £UKASZ (BYT.II)         38 PKT
 
NAJLEPSI STRZELCY ZA 3 PKT:
 
1.   SIKORA DAWID (RYB)               7x3 PKT
2.   DZIEMBA MATEUSZ (BYT.I)    6x3 PKT
3.   GAWRON £UKASZ (BYT.II)      4x3 PKT
      MARCELI DZIEMBA (BYT.I)     4x3 PKT


W drugim dniu Turnieju o Puchar ¯ycia Bytomskiego rozegrano trzy mecze , mecze te przysporzy³y kibicom bardzo wiele emocji szczególnie ostanie kwarty kiedy to wynik by³y ustalane w ostatnich 2-3 minutach meczu. W pierwszym spotkaniu zmierzyli siê Rybniczanie z Prudnikiem po pierwszej po³owie kiedy na tablicy widnia³ wynik  41-20dla MKKS Rybnik by³em przekonany ¿e to ju¿ po meczu jednak tak siê nie sta³o szaleñczy po¶cig go¶ci z Prudnika zakoñczy³ siê ich sukcesem. W tym meczu na szczególnie wyró¿nienie zas³u¿yli Madziar i Staszewski gracze podkoszowi to w³a¶nie oni przebudzili siê w drugiej po³owie i opanowali deski jak w obronie tak i ataku rok m³odszy Grzegorz Paszek z MKKS-u ( 202 cm ) nie da³ rady im siê przeciwstawiæ. Druzyna z Prudnika gra³a dzi¶ bez swojego lidera Kacpra Stalickiego który dopiero 19 wrze¶nia wraca z Kanady. 

Po krótkim odpoczynku dru¿yna Smyka  stanê³a do walki z MOSM-em Bytom rocznik 93. Trener Smyka Tomasz Michalak wystawi³ druga pi±tkê  w tym 3 z rocz.93 podopieczni trenera Mariusza Kubiaka spisywali siê rewelacyjnie wychodz±c na prowadzenie po pierwszej po³owie meczu 43 – 31. W drugiej po³owie na parkiecie pojawili siê ju¿ podstawowi gracze Smyka ale by³o u nich widaæ zmêczenie po ciêzkim meczu z Rybnikiem. Ca³y czas przewagê utrzymywali m³odzi Bytomianie i tak by³o jeszcze na niespe³na dwie minuty do koñca. Brak do¶wiadczenia nerwowo¶æ w zespole MOSM Bytom II da³a siê we znaki... niestety sensacji nie by³o Prudniczanie wygrali .

Ostanie spotkanie dnia MMKS Rybnik visa MOSM Bytom I pierwsza kwarta i wynik 31 –11 mówi sam za siebie ... to by³a jednak  tylko pierwsza i ostania wygrana kwarta gospodarzy nastêpne kwarty wygrywali ju¿ Rybniczanie którzy mieli w tym meczu niesamowita skuteczno¶æ za  trzy punkty ( 16 trójeczek ) i gdyby nie ¶wietna dyspozycyjno¶æ strzelecka Marcela Dziemby  ( 36 oczek ) to Bytomianie schodzili by z parkietu pokonani.
 
Zespo³y MOSM Bytom I , MKKS Rybnik i Smyk Prudnik to jedne z najlepszych dru¿yn w tym roczniku na ¦l±sku i pewnie bêd± nas reprezentowaæ w Mistrzostwach Polski w przysz³ym roku. Moim skromnym zdaniem mistrz tego turnieju bêdzie mistrzem ¦l±ska w sezonie 2007/2008 tak te¿ by³o w tamtym roku kiedy to w Pucharze ¯ycia Bytomskiego wygra³ zespó³ MKS Zabrze a kilka miesiêcy pó¼niej zdoby³ Mistrza ¦l±ska