I Turniej M³odzikow Starszych Radom Wrzesieñ 2007
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 18 2007 19:00:00
 W dniach 14-16 Wrzesien Uczniowski Klub Sportowy Czterdziestka Radom zorganizowa³ I Ogólnopolski Turniej M³odzików Starszych o Puchar Prezydenta Radomia. Do udzia³u w tym turnieju gospodarze zaprosili nastêpuj±ce dru¿yny : GTK Gliwice, WKK Wroc³aw, Novum Bydgoszcz, Bryza Kolbudy i Polonie Warszawê, wy¿ej wymienione dru¿yny to ¶cis³a czo³ówka krajowa w roczniku 1994Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 14-16 Wrzesien Uczniowski Klub Sportowy Czterdziestka Radom zorganizowa³ I Ogólnopolski Turniej M³odzików Starszych o Puchar Prezydenta Radomia. Do udzia³u w tym turnieju gospodarze zaprosili nastêpuj±ce dru¿yny : GTK Gliwice, WKK Wroc³aw, Novum Bydgoszcz, Bryza Kolbudy i Polonie Warszawê, wy¿ej wymienione dru¿yny to ¶cis³a czo³ówka krajowa w roczniku 1994


Bezkonkurencyjnym zespo³em w tym turnieju okazali siê m³odzi ch³opcy z Wroc³awia wygrali oni wszystkie mecze... jedynie zespó³ z powiatu Gdañskiego Kolbudy nawi±za³ z nimi wyrównana walkê. Wyró¿niaj±cym siê zawodnikiem z mistrzowskiej druzyny by³ Jan Grzeliñsk, Jasiu zdoby³ 65 punktow i zaliczy³ kika ¶wietnych asyt szczególnie mog³y sie podobaæ jego akcje a skrzydlowym Kut±  WKK Wroc³aw w tym sezonie bêdzie wystêpowaæ w  bardzo silnych rozgrywkach EYBL ju¿ w listopadzie bêd± gospodarzami jednego z eliminacyjnych turnieji w którym spotkaj± :
wygrali oni wszystkie mecze... jedynie zespó³ z powiatu Gdañskiego Kolbudy nawi±za³ z nimi wyrównana walkê. Wyró¿niaj±cym siê zawodnikiem z mistrzowskiej druzyny by³ Jan Grzeliñsk, Jasiu zdoby³ 65 punktow i zaliczy³ kika ¶wietnych asyt szczególnie mog³y sie podobaæ jego akcje a skrzydlowym Kut±  WKK Wroc³aw w tym sezonie bêdzie wystêpowaæ w  bardzo silnych rozgrywkach EYBL ju¿ w listopadzie bêd± gospodarzami jednego z eliminacyjnych turnieji w którym spotkaj± :
A. Sabonis BS Kaunas, Lithuania BS Panevezys Panevezys, Lithuania BS Vilnius Vilnius, Lithuania
W przysz³ym roku 14 -18 mAJ we Wroc³awiu odbêdzie siê  Superpuchar  EYBL

Drugie miejsce zdobyli nasi ch³opcy ze ¦l±ska GTK Gliwice w turnieji przegrali z WKK Wroc³aw i Poloni± Warszawa w pozosta³ych meczach ju¿ tylko wygrywali. Trener GTK najbardziej zadowolony by³ z zwyciêstwa nad Mistrzami Polski Szkó³ Podstawowych Bryz± Kolbudy , pomimo ni¿szego sk³adu ograli¶my Novum Bydgoszcz. Najbardziej widocznym zawodnikiem w Gliwickim zespole by³ Stanferd Sanny ( Stanfero )

Trzecie miejsce nale¿a³o do zespo³u Bryzy Kolbudy. 130 punktów w 5 meczach Daniela Szymkiewicza da³o mu króla strzelców w tym Turnieju

Czwarte miejsce dla gospodarzy UKS SP 40 Radom .Gospodarze dopingowani przez liczn± rzesze kibiców zagrali dobre zawody z Polonia Warszawa i z Novum Bydgoszcz a w ostatnim meczu dzielnie walczyli z Kolbudami gdyby  nie 49 punktów ! Daniela Szymkiewicza pewnie by ten mecz wygrali i zajêli 3 miejsc e a tak osta³o im siê 4 miejsce . Wyró¿niaj±cym siê zawodnikiem w radomskim zespole by³ Miturski który w ka¿dym meczu dawa³ powy¿ej 10 punktów 
 
Pi±te miejsce dla Poloni Warszawa.Poloni¶ci grali w kratkê pierwsze mecze dnia wygrywali drugie przegrywali jeszcze na dodatek ch³opcy ubzdurali sobie ze wygrywaj± mecze jak graj± w czarnych koszulach wprawdzie to siê sprawdza³o na turnieju ale nie mo¿na t³umaczyæ pora¿ki ...a bo grali¶my w bia³ych strojach . W tym zespole nie ma lidera sk³ad jest wyrównany ale Czarne Koszule mieli w turnieju najwy¿szego zawodnika ( 192 cm )


Szóste miejsce dla Novum Bydgoszcz. Ostanie miejsce w turnieju Wicemistrzów Polski Szkó³ Podstawowych to rozczarowanie jedynie co mo¿e t³umaczyæ ich s³aby wystêp w tym turnieju to podzielenie zespo³u na dwie dru¿yny gdy¿ w tym samym terminie kilku ch³opców z tego sk³adu by³o na innym turnieju


Ca³y turniej by³ bardzo udany i sta³ na dobrym wyrównanym poziomie o czym mo¿e ¶wiadczyæ fakt ¿e oprócz WKK Wroc³aw ka¿dy wygrywa³ z ka¿dym

Organizacja, wy¿ywienie, zakwaterowanie i zarz±dzanie ca³ym turniejem na bardzo dobrym poziomie
Moim zdaniem Radomski turniej by³ takim przedsmakiem przysz³orocznych fina³ów mistrzostwa Polski który odbêdzie siê w czerwcu 2007 pewnie zobaczymy 3 a mo¿e nawet 4 dru¿yny z tego turnieju

Wszystkie wyniki

Bryza Kolbudy - GTK Gliwice 43 : 72
Novum Bydgoszcz - MKS Polonia Warszawa 40 : 59
GTK Gliwice - WKK Wroc³aw 41 : 63
Novum Bydgoszcz - Bryza Kolbudy 43 : 38
UKS 40 Radom - MKS Polonia Warszawa 48 : 41
UKS 40 Radom - WKK Wroc³aw 43 : 83
UKS 40 Radom - GTK Gliwice 48 : 65
MKS Polonia Warszawa - Bryza Kolbudy 45 : 80
WKK Wroclaw  - Novum Bydgoszcz 76 : 38
GTK Gliwice - MKS Polonia Warszawa 50 : 58
UKS 40 Radom - Novum Bydgoszcz 51 : 42
WKK Wroc³aw - Bryza Kolbudy 51 : 47
GTK Gliwice - Novum Bydgoszcz 57 : 42
WKK Wroc³aw - MKS Polonia Warszawa 89 : 39
UKS 40 Radom - Bryza Kolbudy 53 : 56


Koñcowa tabela turnieju

  Dru¿ynaPKT 
 1 WKK Wroc³aw 5 10
 2GTK Gliwice   8
 3Bryza Kolbudy   7
 4UKS 40 Rdom5   7
 5Polonia Warszawa    7
 6Novum Bydgoszcz 5   6

Najlepsi strzelcy

 Nazwisko Klub pkt ¶re 
Daniel Szymkiewicz Kolbudy 5130 26
2Stamferd Sanny GTK Gliwice 5102 20,4
3Patryk Miturski 40 Radom  5 75 15
4Maciej Parszewski 40 Radom  5  65 13
5Jan Grzeliñski WKK Wroc³aw 565 13
6Przemys³aw Kubicki Bydgoszcz  5 58 11,6
7Kacper Kuta WKK Wroc³aw  5  57 11,4
8Micha³ G³uchowicz WKK Wroc³aw 5  43 8,6
9Malinowski Polonia Warszawa  5 42 8,4
10Kosma Ko³cz GTK Gliwice  541 8,2


I MIEJSCE WKK WROC£AW ( w nawiazach ilo¶c zdobytych punktów w ca³ym turnieju )od lewej górny rz±d : Trener Piotr Gliniak,Wojciech Kubiak ( 38 ) Norman Zuber ( 31 ) Kacper Kuta ( 57 ) Micha³ G³uchowicz ( 43 ) Mateusz Zarówny ( 21 ) Mateusz Gawe³ ( 23 )
od lewej dolny rz±d :  Bart³omiej Przybo¶ ( 12 ) Jan Grzeliñski ( 65 ) Tymoteusz Turlejski (33 ) Witold Sojka ( 10 ) Jakub Miszkowski ( 14 )

II MIEJSCE GTK Gliwice ( w nawiazach ilo¶c zdobytych punktów w ca³ym turnieju )od lewej górny rz±d: trener Janusz Ko³cz ,  Marcin Wêgrzyn ( 7 ) £ukasz Knora ( 2 ) Patryk Zubrzycki ( 12 ) Adrian Goryczka ( 7 ) Kosma Ko³cz ( 41 ) Micha³ £astawiecki ( 7 )

od lewej dolny rz±d: Stanferd Sanny ( 102 ) Kajetan Pañczyk ( 6 )Wojciech Duda ( 28 ) Oliwier Dytko ( 4 ) Marcin Witek ( 13 ) Krzysztof W±sowicz ( 29 )

III MIEJSCE Bryza Kolbudy ( w nawiazach ilo¶c zdobytych punktów w ca³ym turnieju )od lewej górny rz±d: £ukasz Paszkowski ( 36 ) Bart³omiej Etmañski ( 19 ) Przygoda Mateusz ( 0 ) Daniel Zacharek ( 4 )  Daniel Szymkiewicz ( 49 ) G±siorowski

od lewej dolny rz±d: Sebastian Lidzbarski ( 9 ) Karol G³±bski (31 ) Ignacy Bonna ( 4 ) Przemys³aw Jachimicz  ( 9 ) Bartek  Gr±dzki ( 9) Szymon £yczak  ( 6 )

IV MIEJSCE UKS 40 Radom ( w nawiazach ilo¶c zdobytych punktów w ca³ym turnieju )Maciej 'ameryka' Stano(0), Bartosz '£o¶' Maci±g(15), Patryk 'Francuz' Miturski(75), Mateusz 'Jajo' Zweglinski(12), Dawid 'Wieloryb' Sowa(10), Jakub 'Garbacz' Garbacz(27), Maciej "Jony" Parszewski(65), Jakub 'Celach' Celuch(2), Karol 'Mazan' Mazan(4), Pawe³ 'Bio³y' Bia³ek(0), Mateusz 'Bata' Bator(0), Michal 'niedzwiedz' Walczyna(19), Maciej 'Pujanek' Pujanek(0), Kuba 'kaczor' Wierzga³a(0)

V MIEJSCE Polonia Warszawa ( w nawiazach ilo¶c zdobytych punktów w ca³ym turnieju )sklad

VI MIEJSCE Novum Bydgoszcz ( w nawiazach ilo¶c zdobytych punktów w ca³ym turnieju )od lewej górny rz±d: Kierownik Jaros³aw Pilarski  Jakub Tiede ( 5 ) Tomasz P³aczkiewicz ( 10 ) Bartosz Posadzy ( 18 ) Jakub Staszak ( 13 ) Przemys³aw Kubicki ( 58 ) Pawe³ Jakubowski ( 26 ) Trener Maciej Kulczyk,
 
od lewej dolny rz±d: Arkadiusz Pilarski ( 29 ) Seweryn Modniewski ( 6 ) Marcin Deja ( 6 ) Miko³aj Ziemiñski ( 8 ) Mateusz Mariañski ( 2 ) £ukasz Kantowicz ( 2 )

Wszystkie fotki z turnieju TUTAJ

W dniach 14-16.09.2007r. zespo³y MKKS Zabrze i m³odzików starszych MKS Zabrze uczestniczy³y w Turnieju Koszykówki "Dru¿ba 2007" w ukraiñskim Równym.
Oto wyniki uzyskane przez nasze zespo³y w tym turnieju:


MKS Zabrze-BK 93 Pulsar Równe 73:66
MKS Zabrze-Gowerlia Iwano-Frankowsk (Ukraina) 70:72 po dogr.
MKS Zabrze-OZAA Miñsk (Bia³oru¶) 57:69

Wyró¿nienie dla najlepszego zawodnika zespo³u otrzyma³ Jakub Kramek.


Na koniec  jescze jeden wynik, w meczu kontrolnym pomiêdzy MOSM Bytom I a MKKS Rybnik niespodziewanie lepsi okazali siê Bytomianie wygrywaj±c mecz kilkoma punktami w tym spotkaniu przykrej kontuzji nabawi³ sie czo³owy gracz MKKS Rybnik Nawrat