Koszykówka najm³oszych
Dodane przez zibi dnia Grudzie 01 2007 15:21:27
 Dzi¶ w naszym portalu trochê informacji o tych najm³odszych
W lidze m³odzików m³odszych mamy ju¿ za sob± klika meczy .GTK Gliwice, MKS Zabrze, MOSM Bytom i MKS D±browa Górnicza to dru¿yny które bêd± walczyæ o koronê ¦l±ska w tym sezonie
Mini Koszykówka
Wszyscy znaj± dru¿ynê Hajduki Chorzów ale ma³o kto wie ¿e w tym klubie Trener Sojka buduje nowy zespó³ a wiadomo ¿eby cos osi±gn±æ w koszykówce trzeba zacz±æ od minibasketu

Rozszerzona zawarto newsa
Kilka zdañ o naborze do kadry rocznika 1995
 
Wprawdzie czas waszego rocznika jeszcze nie nadszed³ ( przyjdzie dopiero w przysz³ym roku )  mo¿liwe ¿e kto¶ z rocznika 1995 dostanie siê do szerokiej kadry ¦l±ska jednak musimy uzbroiæ siê w cierpliwo¶æ i poczekaæ a¿ trener Janusz Kolcz og³osi sk³ad kadry
Najwy¿si zawodnicy którzy byli na naborze :
Klimek Michal AZS Katowice 179 cm
Jab³ecki Wojciech UKS SP 27 Katowice 173
Rub Artur MOSM Bytom 173
 
Z moich obserwacji chcia³bym wyró¿niæ takich zawodników jak :
 
Dzida Tomasz MUKK Pszczyna
Smo³ka Daniel MKKS Rybnik
Rup Artur MOSM Bytom
Zarzycki £ukasz MOSM Bytom
Jab³ecki Wojciech UKS SP 27 Katowice
Andrzejewski Mateusz – Hartwig Katowice
Dytko Oliwer – GTK Gliwice
Klimek Micha³ AZS Katowice
Jezela Marcin AZS Katowice
Wit Marci  MKS Dabrowa G.

MINIBASKET

Od wrze¶nia br. rozpoczê³a zajêcia treningowe nowa grupa m³odych koszykarzy
w UKS Hajduki Chorzów, ch³opcy urodzeni w 1997 i 1998 roku trenuj± pod okiem trenera Krzysztofa Sojki. Jest równie¿ kilku zawodników z rocznika 1999, którzy stanowi± zal±¿ek nastêpnej grupy szkoleniowej. Treningi odbywaj± siê w sali sportowej Gimnazjum nr 8 w Chorzowie Batorym, które znajduje siê na pograniczu miast Chorzowa, Rudy ¦l±skiej i ¦wiêtoch³owic, dlatego w sk³adzie ekipy Hajduczków jest 4 zawodników z miast o¶ciennych. Mamy ju¿ pierwszy sparing za sob±, licznie zgromadzona publiczno¶æ (ok. 150 osób) sk³adaj±ca siê nie tylko z najbli¿szych by³a ¶wiadkiem emocjonuj±cego spotkania dwóch walecznych dru¿yn. W tajemnicy powiem, ¿e z zaproszenia na to wielkie wydarzenie sportowe skorzysta³ Pan Janusz Nowakowski - trener sekcji koszykówki Ruchu Chorzów w latach 60-70 i aktualnie Prezes AZS Katowice. Dziêkuj±c za wspania³y doping kibicom oraz za zaanga¿owanie i ¶wietn± postawê zawodnikom podajê wynik meczu.
UKS HAJDUKI CHORZÓW 51 - 24 MOS KATOWICE
Rewan¿ na pocz±tku grudnia w Katowicach.
Zapraszamy m³odych i ambitnych ch³opców do udzia³u w tej fajnej zabawie pod nazw± koszykówka.
Informacje na www.hajduki.net
Stoj± od lewej: Marcin Trzeciak kpt., Micha³ Pisarczuk, Kamil Ambrozik, Kamil , Micha³ Kosior, Fabian Gancarz, Krzysztof Sojka trener,
Klêcz± od lewej: Dominik Dackiewicz, Jakub Krê¿el, Tomasz Bieniek, Pawe³, Mateusz Brzezowski, Adam Sojka