UKS SP 27 Katowice na Wielkanocnym turnieju w Wiedniu
Dodane przez zibi dnia Marzec 25 2008 11:10:00
 W dniach 17-22 marca odby³a siê 18 edycja Miêdzynarodowego Turnieju Koszykówki w Wiedniu. Wziê³y w nim udzia³ 454 dru¿yny i blisko 4500 uczestników. Rozegrano 1300 spotkañ na 33 boiskach. Zespó³ UKS SP 27 Katowice poraz drugi przebywa³ w Wiedniu. Dwa lata temu nie uda³o siê nic ugraæ w tym roku nasze najm³odsze dziewczyny przywioz³y z Wiednia Puchar za drugie miejsce
Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 17-22 marca odby³a siê 18 edycja Miêdzynarodowego Turnieju Koszykówki w Wiedniu. Wziê³y w nim udzia³ 454 dru¿yny i blisko 4500 uczestników. Rozegrano 1300 spotkañ na 33 boiskach. Zespó³ UKS SP 27 Katowice poraz drugi przebywa³ w Wiedniu. Dwa lata temu nie uda³o siê nic ugraæ w tym roku nasze najm³odsze dziewczyny przywioz³y z Wiednia Puchar za drugie miejsce


U-12 CH£OPCY -  72-FOTKI


 Dwie pora¿ki i dwa zwyciêstwa i 3 miejsce w grupie.... niestety w tym turnieju do dalszej gry awansuj± tylko zespo³y z pierwszego i drugiego  miejsca. Przegrali¶my z Giessen/1 tylko dlatego ze w ich sk³adzie by³ ch³opczek z Pakistanu o wzro¶cie przewy¿szaj±cym naszych zawodników o dwie g³owy.... wysoki i sprawny Pakistanczyk rz±dzi³ na parkiecie doprowadzi³ swój zespó³ do fina³u. Drugi przegrany mecz z m³odymi Niemcami to efekt ich dobrze zorganizowanej zespo³owej gry czego nie by³o w naszym zespole...kolejne mecze wygrane ale nie awansowali¶my do dalszych gier i ju¿ w czwartek mogli¶my zwiedzaæ Wiedeñ zaliczyæ basen i dopingowaæ nasze pozosta³e zespo³y

Katowice - Gießen/1 ( Niemcy ) 28 : 57
Ulm ( Niemcy ) - Katowice 33 : 18
Halles SC 96 - Katowice ( Niemcy ) 36 : 52
Katowice - Basketclubs ( Niemcy ) 39 : 27

1. Gießen/1
2. Ulm
3. Katowice
4. Halles SC 96
5. Basketclubs
 Nasi ch³opcy brali udzia³ w konkursie sztafety w którym zajêli drugie miejsce w nagrodê dostali od organizatorów koszulki promuj±ce EURO 2008 w pi³ce no¿nej które odbêd± siê w Wiedniu

U-16 CH£OPCY - 100-fotek Nasz zespól z³o¿ony z ch³opaków  z rocznika 92( Pawlik, Petelick, Antosik, Kozaczyñski, Senka³a, Godziñski, Smodis ) i z rocznika 93 ( Belzanereg, Kwieciñski, Bujoczej, Kalinowski ) trafi³ na do¶æ s³ab± grupê ...W³oska Parma z nazwy mog³a byæ silna ale ju¿ na parkiecie nie by³o tego widaæ spokojnie ograli¶my ten zespó³. W drugim meczu natrafili¶my na Niemców z którymi tak¿e nie by³o problemów ostanie spotkanie z Aschaffenburg tak¿e zespó³ z Niemiec  to walka o 1 miejsce w grupie ..mecz bardzo wyrównany i zaciêty  g³o¶ny doping kibiców z Polski i W³och dodawa³ ch³opcom skrzyde³ do gry niestety czego¶ zabrak³o do zwyciêstwa mo¿e gdyby nie techniczny w koñcówce meczu dla Kwieciñskiego to mo¿e by¶my wygrali ...dobre zawody w tych 3 meczach rozegra³ Adam Bujoczek
Drugie miejsce w grupie da³o nam awans do 1/16 fina³ów tak siê z³o¿y³o ze trafili¶my na Polski zespó³ z £odzi £KS na dzieñ dzisiejszy mistrzowie swojego okrêgu w Polsce w szeregach tego zespo³u reprezentant Polski ...tego meczu raczej niesz³o wygraæ co nie znaczy ¿e nie nawi±zali¶my walki jednak 28 punktów przewagi £odzian mówi samo za siebie na pocieszenie pozostaje fakt ¿e z dalszych gry odpadli¶my z pó¼niejszym Mistrzem  Wiedeñskiego Turnieju po tym meczu mo¿emy ju¿ tylko spacerowaæ b±d¼ je¼dziæ po Wiedniu no i dopingowaæ nasze dziewczyny

Katowice - Parma ( W³ochy ) 63 : 31
Nördlingen ( Niemcy ) - Katowice 39 : 74
Aschaffenburg ( Niemcy ) - Katowice 73 : 66

1. Aschaffenburg
2. Katowice
3. Parma
4. Nördlingen

1/16 fina³ów

UKS SP 27 Katowice – £KS £ód¼ 34 : 62

U-12 DZIEWCZYNY   72-FOTKI

 Pomimo ¿e dziewczyny UKS SP 27 Katowice nie maj± do¶wiadczeñ meczowych ( jeszcze nie graj± w rozgrywkach ligowych ) to w Wiedeñskim turnieju spisa³y siê rewelacyjnie ....w swojej grupie wygra³y wszystkie mecze a w pó³finale ogra³y Niemki z Góttengen
Wielki fina³  w Stadhalii z zespo³em Czeskim Kralupy zapowiada³ wiele emocji i te¿ tak by³o dawno nie widzia³em tak zaciêtego pojedynku ile si³y i serca na parkiecie zostawi³y te dziewczyny.... g³o¶ny doping z jednej jak i drugiej strony dodawa³ jeszcze wiêkszych emocji po walce przegrali¶my 3 punktami i ze ³zami w oczach obierali¶my puchar za drugie miejsce a dla u¶miechy dostali¶my po wielkanocnym zaj±czku 

Katowice - Kuenring ( Austria ) 41 : 13
Oberhausen ( Niemcy ) - Katowice 15 : 47
Katowice - Gödöllö  ( Wêgry ) 45 : 29

1. Katowice

2. Kuenring
3. Gödöllö
4. Oberhausen

Pó³fina³

Katowice - Gottengen 39 : 25

Mecz o I - miejsce

Katowice – Kralupy ( Czechy ) 32 : 35

 Podsumowuj±c ca³y turniej to mo¿na stwierdziæ ¿e by³ udany dla Katowickiego klubu zawodnicy i zawodniczki pograli w miêdzynarodowej obsadzie zwiedzili stolice Austrii Wiedeñ ...szkoda tylko ¿e nasz region by³ reprezentowany tylko przez jedn± dru¿ynê ..mo¿e w przysz³o¶ci inne zespo³y wybior± siê do Wiednia

Na koniec chcia³bym serdecznie podziêkowaæ prezesowi UKS SP 27 Katowice panu mgr. Arturze Mikrucie za umo¿liwienie mi drugiego pobytu z jego klubem w Wiedniu !

zibi

oficjalna strona turnieju na ktorej znajdziecie wiêcej informacji i napewno fotki naszych druzyn

http://www.basketball-wien.at/