U-13 r.1995 Podsumowanie m³odzików m³odszych sezon 2007/2008
Dodane przez zibi dnia Maj 14 2008 11:00:00
 Zakoñczy³y siê rozgrywki m³odzików m³odszych.Zgodnie z prognozami fachowców zwyciê¿y³a dru¿yna GTK Gliwice .Podopieczni trenera Reszkiewicza d³ugo rywalizowali o tryumf w rozgrywkach z MOSM-em Bytom ale pod koniec rozgrywek bytomianie potknêli siê na MKS-ie Wodzis³aw i nawet przegrana gliwiczan w Wodzis³awiu nie mia³a wp³ywu na koñcowy uk³ad tabeli.

na fotce Tomek Dzida ( MUKK Pszczyna ) król strzelców w sezonie 2007/2008

Rozszerzona zawarto newsa
Zakoñczy³y siê rozgrywki m³odzików m³odszych.Zgodnie z prognozami fachowców zwyciê¿y³a dru¿yna GTK Gliwice .Podopieczni trenera Reszkiewicza d³ugo rywalizowali o tryumf w rozgrywkach z MOSM-em Bytom ale pod koniec rozgrywek bytomianie potknêli siê na MKS-ie Wodzis³aw i nawet przegrana gliwiczan w Wodzis³awiu nie mia³a wp³ywu na koñcowy uk³ad tabeli. Cieszy fakt,¿e 2 najlepsze zespo³y prowadz± szkoleniowcy, którzy zwracaj± uwagê na indywidualny rozwój swoich graczy, k³ad± nacisk na porz±dne szkolenie podstaw techniki indywidualnej, szkol± 1:1, "podaj i wbiegaj", ucz± obrony "ka¿dy swego".Je¶li zespo³y te graæ bêd± w przysz³ym sezonie w tych samych sk³adach mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem prognozowaæ ,ze dalej bêd± wie¶æ prym w rozgrywkach na ¦l±sku.Na trzecim miejscu uplasowa³ sie MKS Wodzis³aw, który "br±z" zapewni³ sobie dobrym finiszem pokonuj±c miêdzy innymi GTK. Tu¿ za nimi zespo³, który w mojej ocenie dysponuje wiêkszym potencja³em czyli MKS Zabrze. Na miejscu szóstym MKS MOS Katowice,który tak wysok± pozycjê zapewni³ sobie zwyciêstwami z dru¿ynami z górej czê¶ci tabeli : Bytomiem i Zabrzem. Co ciekawe dwukrotnie przegrali z zajmuj±cym 8 miejsce w tabeli pszczyñskim MUKK-iem.Na 5 miejscu pierwsza dru¿yna D±browy Górniczej, która mia³a podobno znale¼æ siê w pierwszej "czwórce"( mieli w 1 rundzie komplet punktów! ) ale w trakcie 2 rundy nie zrobi³a spodziewanych postêpów. Pó¿niej  druga dru¿yna D±browy, która lepszym stosunkiem koszy wyprzedzi³a MUKK.. Co prawda 2 razy wygrali w 1 czê¶ci rozgrywek ale u siebie po bardzo szczê¶liwej koñcówce, a w Pszczynie walczyli ze "zdziesi±tkowanym" chorobami rywalem. MUKK zakoñczy³ rozgrywki na 8 pozycji. Jesli ch³opcy pod wodz± najlepszego strzelca rozgrywek Tomka Dzidy grali w pe³nym sk³adzie byli gro¼ni dla najlepszych (GTK, Wodzis³aw) jednak ich niska pozycja wynika równie¿ z zerowego konta z jakim rozpoczeli 2 czê¶æ rozgrywek. Na 9 miescu uplasowa³a sie Czelad¼ ,która nie wygra³a ¿adnego meczu w rozgrywkach grupy "D".
Liga by³a w tym roku bardzo interesuj±ca. Nie  by³o meczów  o przys³owiow± pietruszkê. Nawet zdecydowanym  faworytom zdarza³y sie potkniêcia z teoretycznie s³abszymi rywalami .By³y emocje bo czêsto gra toczy³a sie "na styku"i rzadko który mecz toczy³ siê pod dyktando dru¿yny zwyciêskiej.Zapowiada sie wiêc ciekawa rywalizacja w m³odzikach starszych.

TABELA KOÑCOWA
 
  1. GTK „Britam” Gliwice
  2. UKS MOSM Bytom
  3. MKS Wodzis³aw ¦l±ski
  4. MKS I Zabrze
  5. MKS I D±browa Górnicza
  6. MKS MOS Katowice
  7. MKS II D±browa Górnicza
  8. MUKK Pszczyna
  9. MCKS I Czelad¼
10. MCKiS I Jaworzno
11. KS MOSM Tychy
12. MKS II Zabrze
13. UKS SP 27 Katowice
14. MCKS II Czelad¼
15. MCKiS II Jaworzno
16. MKKS Zag³êbie Sosnowiec
 
Tabela najlepszych strzelców (etap I+II)
 
1. Dzida Tomasz (MUKK Pszczyna) 655/22
2. Rup Artur (UKS MOSM Bytom) 590/22
3. Wieczorek Patryk (MKS II D±browa Górnicza) 555/21
4. Chomczyñski Marko (MKS I Zabrze) 488/20
5. Bakowski £ukasz (MKS MOS Katowice) 465/22
6. Wit Marcin (MKS I D±browa Górnicza) 428/20
7. Gros Mateusz (UKS MOSM Bytom) 426/22
8. Rudziñski Alan (MKS I Zabrze) 414/21
9. Ko³osowski S³awomir (MKS II Zabrze) 412/15
10. Budziñski Karol (MKS Wodzis³aw ¦l±ski) 389/19


 
 Tomek Dzida - MUUK Pszczyna zdoby³ tytu³ najlepszego strzelca w rozgrywkach ¦laskiego Zwi±zku Koszykówki.W 22 meczach zdoby³ 655 punktów co daje imponuj±c± ¶redni± 29.77 pkt/mecz. W klasyfikacji najlepiej rzucaj±cych za 3 punkty zaj±³ 2 miejsce trafiaj±c 34 razy ! zza linii 6.25m.Swój "best season" Tomek zdoby³ w meczu z MOSM-em Tychy , kiedy rzuci³
47 punktów ! natomiast najs³abszy wystêp zanotowa³ w spotkaniu z MOSM-em Bytom zdobywaj±c "tylko" 17 punktów. Kapitan MUKK-a uzyska³ te¿ najlepszy wynik w te¶cie rzutowym kadry ¦l±ska. Wygra³ wtedy z ...90 kolegami, w tym z koszykarzami rocznika 1994.Tomek w tym roku koñczy klasê "6c" Szko³y Podstawowej Nr 18 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Pszczynie. Jest bardzo dobrym uczniem lubianym przez kolegów i...kole¿anki.Nie jest wielkoludem, ma zaledwie 161 cm wzrostu i wa¿y 46 kg.Jego najwiêkszymi atutami w grze jest niesamowita "zdolno¶æ rzutowa" w tym w tzw. sytuacjach specjalnych. ¦wietnie gra 1:1 nawet przeciwko wy¿szym obroñcom. Najs³abszym elementem w jego grze jest ...obrona, któr± obieca³ poprawiæ w przysz³ym sezonie. Zreszt± gra w m³odzikach starszych mo¿e zadecydowaæ o jego dalszym rozwoju. Je¶li dalej bêdzie solidnie trenowa³ ma szansê na grê w reprezentacji naszego województwa na pozycji nr2. Tomek jest liderem dru¿yny MUKK-a, mobilizuje pozosta³ych kolegów.Na codzieñ przyja¼ni siê z Wojtkiem Janaszkiewiczem (wybranym do pi±tki "all stars" turnieju w Ostrawie ) i kto wie czy w przysz³ym sezonie na zgrupowania kadry województwa nie pojad±...razem!?


 
Najcelniej rzucaj±cy za 3 punkty (etap I + II)

 1. Wieczorek Patryk 41
2. Dzida Tomasz 34
3. Bakowski £ukasz 20
4. Rudziñski Alan 18
5. Lalik Pawe³(GUKS „Sukces” Lipowa) 17
6. Spratek Patryk (GUKS „Sukces” Lipowa) 15
7. Caputa Maciej (GUKS „Sukces” Lipowa) 10
 


Przewinienia techniczne: 2 – trener MKS Wodzis³aw ¦l±ski; po 1 – trenerzy: UKS MOSM
Bytom, MUKK Pszczyna, MKS I D±browa Górnicza, MKS II D±browa Górnicza, MKS I Zabrze.
Zawodnicy: Dytko Oliwer, Puk Micha³, Sowa Kamil, Sowa £ukasz, Trociñski Artur, Hudzikowski
Maciej, Caputa Maciej, Spraetek Patryk i Bakowski £ukasz.


IV MIEJSCE MKS ZABRZEVIII MIEJSCE MUKK PSZCZYNAX MIEJSCE MCKiS JAWORZNOXII MIEJSCE MKS ZABRZE II rocz.1996
XIII MIEJSCE UKS SP 27 KATOWICE