Fina³ MP Kadetów Stargard Szczeciñski 18-12 Czerwiec 2008
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 11 2008 10:17:09
Zakoñczy³y siê Mistrzostwa Polski kadetów.
Kilka uwag jakie nasuwaj± siê po obejrzeniu meczów.
Poziom fina³ów bardzo wyrównany. Spotka³o siê osiem najlepszych dru¿yn 
w Polsce.

FOTKI Z ZAKOÑCZENIA MP
http://picasaweb.google.com/zibi.skm
ciekawe filmiki z MP
http://pl.youtube.com/user/zbyszekfrynaRozszerzona zawarto newsafotki 
http://picasaweb.google.com/zibi.skm 
filmiki  http://pl.youtube.com/user/zbyszekfryna
statystyki TUTAJ 

Zakoñczy³y siê Mistrzostwa Polski kadetów.
Kilka uwag jakie nasuwaj± siê po obejrzeniu meczów.
Poziom fina³ów bardzo wyrównany. Spotka³o siê osiem najlepszych dru¿yn 
w Polsce.
W fazie grupowej do dostatniego gwizdka mo¿liwe by³o ka¿de 
rozstrzygniêcie.
Prognozy znawców typuj±cych zespo³y, które zakwalifikuj± sie do strefy 
medalowej sprawdzi³y siê czê¶ciowo.
W strefie medalowej pojawi³ siê typowany na mistrza Pruszków i 
Bydgoszcz. NIespodziankê sprawi³ £KS i Inowroc³aw.
Zaskoczeniem jest dopiero 5 miejsce Bytomia (typowani byli na wielki 
fina³) oraz 8 miejsce Prudnika (typowani byli do medalu).
Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e w tego typu turniejach trzeba mieæ 
do¶wiadczenie, umiejêtnie dysponowaæ si³ami i dobieraæ strategiê do 
ka¿dego meczu. Przegranie jednego meczu w fazie grupowej to jeszcze 
nie jest tragedia. Nawet wtedy mo¿na mieæ medal.
Widaæ by³o, ¿e trenerzy kilku zespo³ów s± przygotowani do gry z 
przeciwnikami. Maj± rozpracowane zagrywki przeciwników, znaj± ich 
mocne i s³abe strony. Coraz czê¶ciej na meczach pojawiaj± siê kamery, 
mecze s± filmowane aby mieæ wiedzê o przeciwnikach.
Dobrze przygotowana taktyka sprawdzi³a siê szczególnie w przypadku 
dwóch zespo³ów: Kasprowicz Inowroc³aw (wysoko wygrany mecz z 
gospodarzami turnieju oraz mecz o 3 miejsce z Novum Bydgoszcz) Oraz 
£KS £ód¿ (mecz pó³fina³owy z Novum Bydgoszcz oraz fina³ z Pruszkowem).
W meczu fina³owym odnosi³o siê wra¿enie jakby zespó³ Pruszkowa 
zlekcew¿y³ przeciwnika. A £KS okaza³ zdecydowanie wiêksz± dojrza³o¶æ 
ni¿ w dwa tygodnie wcze¶niej w pó³fina³ach, kiedy przegra³ z 
Pruszkowem. W drugiej po³owie odskoczy³ na kilka punktów i przewagê 
dowióz³ do koñca.
W fina³owej czwórce znalaz³y siê trzy zespo³y z jedenej strefy: 
³ódzkie - kujawsko-pomorskie - £KS, Novum Bydgoszcz i Kasprowicz 
Inowroc³aw. Jak siê okaza³o jest to bardzo silny region w roczniku '92.
Na meczach widaæ by³o "skautów" z kilku czo³owych dru¿yn. Filmowali, 
robili notatki, rozmawiali z zawodnikami i trenerami... Mo¿e 
niektórych zawodników w przysz³ym sezonie zobczymy w innych barwach?
 
5 razy NAJ...
Najwiêksza niespodzianka - zwyciêstwo £KS
Najwiêksze zaskoczenie - dopiero 8 miejsce Prudnika i 5 miejsce Bytomia.
Najlepszy strzelec - Bartoszewicz (£KS)
Najwiêksze objawienie - Karnowski (Inowroc³aw), Michalak (£KS) - obaj 
rocznik '93
Najs³absze ogniwo - sêdziowanie
 
Poziom sêdziowania nieco ni¿szy ni¿ poziom meczów. Sêdziowie nie 
przeszkadzali w grze ale pope³niali wiele pomy³ek w trakcie spotkañ. 
Na pochwa³ê zas³uguje fakt, ¿e sêdziowie nagrywali swoje mecze 
nawzajem w celu pó¼niejszej analizy swojej pracy. Brawo!!!
 
Na fina³ach obecni byli trenerzy kadry Polski U-16. Obserwowali mecze 
i z pewno¶ci± wybrali grupê zawodników, która w sierpniu reprezentowaæ 
Polskê na Mistrzostwach Europy dywizji A.
 
Na fina³ach nie mog³o zabrakn±æ Najwiêkszego Mi³o¶nika polskiej 
koszykówki m³odzie¿owej czyli ZIBIEGO. To w³a¶nie dziêki niemu mamy 
piekn± galeriê zdjêæ i filmów z tego co siê wydarzy³o w Stargardzie.
DZIÊKI ZIBI!!!!
 
Pozdrawiam Obserwator

1 £KS £ód¼
2 MOS Pruszków
3 SKS Kasprowicz Nowa Era Inowroc³aw
4 MKS Nowvum Bydgoszcz
5 UKS MOSM Bytom
6 Spójnia Stargard Szczeciñski
7 Prokom Trefl Sopot 
8 Smyk Prudnik11.06.2008 r.


Prokom Trefl Sopot – Smyk Prudnik  71 - 54
( 10-16, 24-11,19-16,18-11 )

Prudnik: Oleksy 4, Madziar 19, Kamelita 0, Skowronski 0, Makarowski -, Staszewski 6, Ziemba 0, Sopata 2, Stalicki 316, Urbañski -, Bolibrzuch 7
 
Sopot: Ja¶kiewicz  11, Fisikowiski  0, ¯o³nierewicz  21, Gussmann 1, Drózd  6, Sz³apka  16, Ossowski  0, Urabañski  1, Grabiñski  4, Gabry¶  0, Witen 11 ,

UKS MOSM Bytom – Spójnia Stargard Szczeciñski  77 - 38

Stargard: Berdzik 0, Nakielski 3, Wróblewski 10, Wa¿ny 5, Zieliñski 0, Kasprzak 10, Fitler 0, Dabrowski 2, Sobolewski 0, Kazimierczak 5, Kisielewski 0, Weryho  3

Bytom: Buga³a 2, Kujon21 ( 5x3), Dziemba Mateusz 13, Zaj±c  6, S³ania - , Czypionka 4 , Dziemba Marcel 21  , Filczek  2, Wlecia³ 2, Semków - , Piechaczyk 6 , Studziñski 0

Nowum Bydgoszcz  – £KS £ód¼  60 - 65
( 14-17, 23-16, 13-12, 10-20 )

Bydgoszcz: Prusak -, Robak 0, Andryañczyk 6, Raczyñski -, Siñski 7, Barszczyk 14, R±palski 7, Szafranek 4, Kapelski 3, Mroczyñski 13, Szynwelski 0, Muchewicz 6

£ód¼: Kaczmarek 3, Kuczmera 2, Grapow -, Bartosiewicz 22, Grodzki 8, Wiaderny 0, Michalak 14, Binkowski 8, Fokczyñski 2, Ku¼niarek 6, Pe³ka -, Paradowski-

MKS MOS Pruszków – Kasprowicz Inowroc³aw  102 - 63
( 25-12,23-11,22-26,32-14

Pruszków: Tybora -, Dziewanowski 7, Romanowicz 11, Kuligowski 0, Duniec 18, Jastrzêbski  16, Wo³osz 8, Soko³owski 26, Szczukowski 7, Adamczewski  0, Poniatowski 9, Migdalski

Inowroc³aw: Nowaczyk 4, Budzyñski 18, Sparniuk 0, £awiñski 0, Koz³owski 2, Danielewski 2, Paw³owski 8, Dêbowski 4, Karnowski 6, Pietrzak 3, Rych³owski 12, Mu¿yñski 4

mecz o III-miejsce

10.00 Kasprowicz  Inowroc³aw - Nowum Bydgoszcz  79 -64
( 16-16, 20-25, 15-20, 13-18 )

Inowroc³aw: Nowaczyk 16, Budzyñski 3, Sparniuk 2, £awiñski -, Koz³owski -, Danielewski 0, Paw³owski -, Dêbowski-, Karnowski 21, Pietrzak 18, Rych³owski 14, Mu¿yñski 5

Bydgoszcz: Prusak -, Robak 0, Andryañczyk 6, Raczyñski 0, Siñski 9, Barszczyk 16, R±palski 9, Szafranek 9, Kapelski 0, Mroczyñski 6, Szynwelski 6, Muchewicz 3

mecz o z³oto


MOS Pruszków - £KS £ód¼ 71 -77
(17-15, 23-24, 10-20, 21-18 )

Pruszków: Tybora -, Dziewanowski 0, Romanowicz 15, Kuligowski -, Duniec 19, Jastrzêbski  7, Wo³osz 7, Soko³owski 14, Szczukowski 0, Adamczewski  -, Poniatowski 9, Migdalski 0

£ód¼: Kaczmarek 0, Kuczmera 1, Grapow -, Bartosiewicz 34, Grodzki 0, Wiaderny 2, Michalak 29, Binkowski 9, Fokczyñski 0, Ku¼niarek 2, Pe³ka -, Paradowski -

Norbert Kujon - ,,KRÓL TRÓJEK ,, MP Kadetów - w czterech meczach 22 za ,,3,,


MOSM BYTOM V MIEJSCE W POLSCE


 


 

DZIEÑ PIERWSZY 8.06.2008 r. 5.06.2008 r.

MKS MOS Pruszków – NOVUM Bydgoszcz  69 : 64
( 16-16, 17-19, 13-13, 23-16 )
Mecz praktycznie wyrównany przez trzy kwarty.
W kwarcie czwartej  na trzy minuty przed koñcem Bydgoszcz mia³a ogromn± szansê wyj¶æ na prowadzenie jednak niecelne rzuty i dwie straty pozwoli³y na to, ¿e Pruszków odskoczy³ na cztery punkty i prowadzenia ju¿ nie odda³ do koñca

Pruszków: Tybora 4, Dziewanowski -, Romanowicz 3 , Kuligowski -, Duniec 15, Jastrzêbski  23, Wo³osz 3, Soko³owski 7, Szczukowski 0, Adamczewski - , Poniatowski 14, Migdalski 0, 

Bydgoszcz: Prusak -, Robak 0, Andryañczyk 3, Raczyñski 2, Siñski 8, Barszczyk 16, R±palski 16, Szafranek 4, Kapelski -, Mroczyñski 7, Szynwelski 4, Muchewicz 4


£KS £ód¼– KASPROWICZ Inowroc³aw  63 : 55
(15-13, 18-16, 13-20, 17-6 )
Pocz±tkowo mecz wyrównany. Jednak po kilku minutach drugiej kwarty £KS uzyska³ kilkupunktowe prowadzenie i zacz±³ kontrolowaæ przebieg spotkania. W czwartej kwarcie nast±pi³a zmiana prowadzenia. Zespó³ Inowroc³awia po kilku udanych akcjach obj±³ sze¶ciopunktowe prowadzenie.
Na boisko powróci³ lecz±cy lecz±cy kontuzjê Michalak i po celnym rzucie za trzy oraz dwóch asystach £KS powtórnie obj±³ prowadzenie.
Koñcówka spotkania to presing na ca³ym boisku w wykonaniu Inowroc³awia. £KS kilka razy traci pi³kê ale Inowroc³aw nie wykorzystuje swojej przewagi.
£KS dorzuca jeszcze dwa kosze i trzy osobiste i spotkanie koñczy siê wynikiem 63 do 55 dla £KS.

£ód¼: Paradowski – Kaczmarek 8 , Kuczmera 15, Grapow -, Bartosiewicz 23, Grodzki 6 , Wiaderny 3, Michalak 6, Binkowski 0, Fokczyñski 1, Ku¼niarek 1, Pe³ka 0,

Inowroc³aw: Nowaczyk 3, Budzynski 9, Sparniuk 2, £awiñski -, Koz³owski 0, Danielewski -, Paw³owski 0, Dêbowski 3, Karnowski 8, Pietrzak 11, Rych³owski 8, Mu¿yñski 11

SPÓJNIA Stargard Szczeciñski  – SMYK  Prudnik 76 : 55
Pocz±tek spotkania to rewelacyjna gra gospodarzy. Na 20 punktów zdobytych w pierwszej kwarcie trafili 6xza3 punkty.
Gospodarze szybko uzyskali przewagê i mecz przebiega³ pod ich ca³kowit± momentami siêgaj±c 30 punktów przewagi.
Bardzo dobra gra na tablicach gospodarzy przy kiepskiej postawie Prudnika.
Ale pamiêtajmy, ¿e w pó³fina³ach Prudnik te¿ zagra³ s³abo pierwszy mecz a w kolejnych spotkaniach rozgromili dwóch pozosta³ych przeciwników i znale¼li siê w fina³ach.
Ten zespó³ z pewno¶ci± nie odpu¶ci.

Stargard; Berdzik 0, Nakielski 0, Wróblewski 15, Wa¿ny 4, Zieliñski o, Kasprzak 26, Fitler 18, Dabrowski 0, Sobolewski 6, Kazimierczak 6, Kisielewski 0, Weryho 0

Prudnik; Oleksy 6, Madziar 19, Kamelita o, Skowronski 4, Makarowski 0, Staszewski 5,Ziemba 0, Sopata 0, Stalicki 20, Urbañski 0, Bolibrzuch 2

PROKOM TREFL Sopot – MOSM Bytom  59 : 78
(19:12)(12:31)(17:18)(11:17)
Kluczowymi postaciami meczu byli zawodnicy rezerwowi którzy ³±cznie rzucili 39 punktów Tylko pierwsza kwarta to w miarê wyrównany pojedynek. Pozosta³e kwarty to pe³na kontrola Bytomia. Bytom jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie, gra szybk±, nowoczesn± koszykówkê. Przez obserwatorów zespó³ typowany jest na mistrza Polski. Na wyró¿nienie zas³uguje Kujon zdobywca 23 punkty oraz Marcel Dziemba 0raz Wojtka Zaj±ca który da³ bardzo dobr± zmianê .

Sopot; Ja¶kiewicz 8 , Fisikowiski 0 , ¯o³nierewicz 7 , Gussmann 0 , Drózd 7 , Sz³apak 5 , Ossowski 0 , Urabañski 0 , Grabiñski 7 , Gabry¶ 4 , Witen 21 ,
Bytom; Buga³a 5 , Kujon 23 (6x3) , Dziemba Mateusz 6 , Zaj±c 10 , S³ania 4 , Czypionka 4 , Dziemba Marcel 19 , Filczek 5 , Wleciam 0 , Senków - , Piechaczyk 2 , Studziñski

DZIEÑ DRUGI  9.06.2008 r.

SMYK Prudnik  – £KS £ód¼   69 : 65
( 16-17, 22-13, 14-20, 17-17 )

Prudnik: Oleksy 6, Madziar 11, Kamelita 2, Skowronski 1, Makarowski -, Staszewski 2, Ziemba -, Sopata -, Stalicki 37, Urbañski -, Bolibrzuch 10

£ód¼: Kaczmarek 4, Kuczmera 5, Grapow 0, Bartosiewicz 21, Grodzki 2, Wiaderny 0, Michalak 16, Binkowski 9, Fokczyñski 2, Ku¼niarek 6, Pe³ka -, Paradowski -

Mecz zacz±³ siê po my¶li dru¿yn z £odzi. £KS szybko uzyska³ 
kilkupunktow± przewagê a do tego wysocy zawodnicy Prudnika z³apali poo 
trzy przewinienia. Jednak ju¿ w pierwszej kwarcie po serii b³êdów £KS-
u Prudnik odrobi³ straty i na koniec kwarty wyszed³ na jednopunktowe 
prowadzenie.
Druga i trzecia kwarta to bardzo wyrówany pojedynek i ¿adna z dru¿yn 
nie uzyska³a znacz±cej przewagi. W dru¿ynie Prudnika punkty g³ównie 
zdobywa³ Kacper Stalicki a w £KS punktowa³ Bartoszewicz i Michalak.
W po³owie czwartej kwarty po kolejnej serii b³êdów £KS Prudnik zyskuje 
przewagê 10 punktów. Znów dziêki celnym rzutom Kacpra Stalickiego. £KS 
próbuje odrabiaæ straty rzutami za trzy punkty ale robi to 
nieskutecznie. Prudnik do koñca spotkania nie oddaje prowadzenia i 
wygrywa 69 do 65.
Bardzo dobre spotkanie rozregra³ Kacper "Stalin" Stalicki - zdoby³ 37 
punktów (5x3). W dru¿ynie £KS najwy¿ej punktowali Bartoszewicz (21 
punktów) i Michalak (16 punktów).
£KS spotkanie przegra³ na w³asne ¿yczenie. Pope³nienie 30 strat w 
meczu nie mo¿e skoñczyæ siê inaczej ni¿ pora¿k±. Pozytywny mo¿e byæ 
jedynie fakt, ¿e do formy powraca Michalak, który 10 dni wcze¶niej 
nabawi³ siê gro¼nej kontuzji stawu skokowego i jego udzia³ w fina³ach 
Mistrzostw Polski Kadetów do ostatniej chwili sta³ pod znakiem 
zapytania.

W drugim meczu Inowroc³aw g³adko rozprawi³ siê z gospodarzami turnieju 
Spójni± Stargard wygrywaj±c 72 do 39. Jest to wynik bardzo m±drej 
taktycznie obrony Inowroc³awia i wyeliminowaniu mo¿liwo¶ci rzutu za 
trzy punkty. Bo w³a¶nie skutecznym rzutem z dystansu dzieñ wcze¶niej 
Stargard pokona³ Prudnik.

Sytuacja w grupie B jest dosyæ prosta. Zwyciê¿cy jutrzejszych 
pojedynków awansuj± do fina³owej czwórki. Kolejno¶æ w grupie poznamy 
jutro po ostatnim meczu. Do tego momentu ka¿dy uk³ad jest mo¿liwy...

ObserwatorPROKOM TREFL Sopot– MKS MOS Pruszków 43 :60

Pruszków: Tybora 1 , Dziewanowski - , Romanowicz 9 , Kuligowski - , Duniec 16 , Jastrzêbski 6  , Wo³osz 9 , Soko³owski 10 , Szczukowski - , Adamczewski - , Poniatowski 7 , Migdalski 2

Sopot: Ja¶kiewicz 3  , Fisikowiski -  , ¯o³nierewicz 7  , Gussmann 0  , Drózd 14  , Sz³apak 8  , Ossowski   , Urabañski 0  , Grabiñski 6  , Gabry¶ 0   , Witen 5 ,

MOSM Bytom  – NOVUM Bydgoszcz - 51 - 56
( 18-17, 14-14, 11-15, 8-10 )

Bytom: Buga³a 5, Kujon 5 ( 15x3), Dziemba Mateusz 11, Zaj±c 4, S³ania 2, Czypionka 0 , Dziemba Marcel 5 , Filczek 0, Wlecia³  2, Semków  0, Piechaczyk  7, Studziñski -

Bydgoszcz: Prusak 0, Robak 0, Andryañczyk 2, Raczyñski 2, Siñski 14, Barszczyk 5, R±palski 12, Szafranek 11, Kapelski 0, Mroczyñski 6, Szynwelski 0, Muchewicz 4

SPÓJNIA Stargard Szczeciñski  - KASPROWICZ Inowroc³aw 39-72
( 6-15, 16-12 6-26,11-19 )

Stargard: Berdzik 2, Nakielski 0, Wróblewski 8, Wa¿ny 7, Zieliñski -, Kasprzak 6, Fitler 8, Dabrowski 1, Sobolewski 3, Kazimierczak 4, Kisielewski -, Weryho –

Inowroc³aw: Nowaczyk 12, Budzyñski 13, Sparniuk 0, £awiñski 2, Koz³owski 6, Danielewski 1, Paw³owski 1, Dêbowski 0, Karnowski 17, Pietrzak 5, Rych³owski 15, Mu¿yñski 0


 DZIEÑ TRZECI 10.06.2008 r. 7.06.2008 r.

NOVUM Bydgoszcz – PROKOM TREFL Sopot  69 - 60
( 20-5, 17-12, 19-32,13-11 )

Bydgoszcz: Prusak 0, Robak 0, Andryañczyk 3, Raczyñski -, Siñski 19 ( 4X3), Barszczyk 19 (13 zbiórek ), R±palski 3, Szafranek 4, Kapelski 0, Mroczyñski 9, Szynwelski 0, Muchewicz 16

Sopot: Ja¶kiewicz  21- 14 zbiórek, Fisikowiski  -, ¯o³nierewicz 16 (4X3), Gussmann  -, Drózd  3, Sz³apak 4, Ossowski  -, Urabañski  -, Grabiñski  6 –( 6 asyst), Gabry¶ 0 , Witen  10,

KASPROWICZ Inowroc³aw – SMYK Prudnik  80 - 62
( 17-15, 18-17, 23-17, 22-14 )
Inowroc³aw: Nowaczyk 13, Budzyñski 25, Sparniuk -, £awiñski -,
Koz³owski -, Danielewski 2, Paw³owski -, Dêbowski -, Karnowski  6, Pietrzak 12, Rych³owski 10 Mu¿yñski 12
Prudnik: Oleksy 12, Madziar 27, Kamelita 0, Skowronski 2, Makarowski -, Staszewski 11, Ziemba 0, Sopata 0, Stalicki 8, Urbañski -, Bolibrzuch 2

MKS MOS Pruszków  – MOSM Bytom  60 -58
Pruszków: Tybora 1, Dziewanowski -, Romanowicz 10, Kuligowski -, Duniec 14, Jastrzêbski 12, Wo³osz 1, Soko³owski 9, Szczukowski -, Adamczewski -, Poniatowski 11, Migdalski  2
 
Bytom: Buga³a  6, Kujon 18, Dziemba Mateusz 15, Zaj±c 1 , S³ania 0, Czypionka 2, Dziemba Marcel  9, Filczek 0  , Wlecia³  2, Semków - , Piechaczyk 5, Studziñski 0

SPÓJNIA Stargard Szczeciñski  - £KS £ód¼ 62 - 69
( 8-24, 17-15, 17-18, 20-12 )

Stargard: Berdzik -, Nakielski 0, Wróblewski 9, Wa¿ny0 , Zieliñski 13, Kasprzak 29, Fitler 6, Dabrowski 3, Sobolewski 2, Kazimierczak -, Kisielewski -, Weryho -

£ód¼: Kaczmarek 7, Kuczmera 7, Grapow 0, Bartosiewicz 22, Grodzki 13, Wiaderny 0, Michalak 10, Binkowski 8, Fokczyñski 0, Ku¼niarek 2, Pe³ka 0, Paradowski 0

Tabelka 1 grupy:
 
1 Kasprowicz Inwroc³aw  3 mecze 5 punktów bilans+ 43
2 £KS £ód¼ 3 mecze 5 punktów bilans +11

3 Spojnia Stargard Szczeciñsci 3 mecze 4 punkty bilans -9
4 Smyk Prudnik 3 mecze 4 punkty bilans –35


Tabelka 2 grupy:
 
1.MOSM Pruszków 3 mecze 6 pkt. +24
2.Nowum Bydgoszcz  3 mecze  5 pkt  +9

3 MOSM Bytom 3 mecze 4 pkt.  + 12
4 Prokom TREFL Sopot  3 mecze 3 pkt.-45 

 

 

Dla ciekawostki podam ¿e w Elbl±gu zakoñczy³y siê Mistrzostwa Polski Szkó³ Gimnazjalnych
Pierwszy miejsce w tym turnieju zdoby³a dru¿yna  z £odzi która w swoim sk³adzie mia³a wielu zawodników którzy jada na fina³y MP. ¦l±ski reprezentant  MKKS Rybnik zaj±³ wysokie 5 miejsce natomiast Prudniczanie dopiero 10 chyba potraktowali ten turniej jako dobry trening prze fina³ami MP z tego co s³ysza³em dru¿yna Gimnazjum z Pruszkowa odpu¶ci³a sobie te zawody

 

 

Je¶li macie fotki czy informacje na ta temat