¦l±ski Basket w blogu Kuriana
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 18 2008 12:00:00
 Pomys³ by zrobiæ tego bloga http://kurian.blox.pl powsta³ ju¿ jaki¶ czas temu, a dok³adnie po meczach o awans do I ligi pomiêdzy MMKS D±browa a AZS AWF Katowice po których mo¿na by³o sporo napisaæ. Jednak dopiero teraz postanowi³em pomys³ zamieniæ w czyn (czas potrzebny by³ na przemy¶lenie czy to ma sens i czy warto spróbowaæ). Tak wiêc zaryzykuje zobaczymy co wyjdzie…
Rozszerzona zawarto newsa
 Czas wyja¶niæ mo¿e co tu ma byæ o czym mam zamiar pisaæ. Oczywi¶ci o koszykówce i oczywi¶cie o tym co w tym sporcie s³ychaæ naszym regionie (Górny ¦l±sk ale i nie tylko). Bêdzie wiêc i o „powa¿nej” koszykówce czyli zmaganiach w I, II, III lidze, tak¿e zapewne pojawia siê tematy dotycz±ce kobiecej koszykówki (nie zapominajmy, ¿e w Rybniku mamy ekstraklasê PLKK) ale i tak¿e o tej mniej „powa¿nej”, ale dla niektórych równie wa¿nej czyli koszykówka m³odzie¿owa, streetballe czy SLLK. Na pewno tez przewijaæ bêd± siê tematy EURO, którego fina³y rozegrane zostan± w katowickim Spodku w 2009 roku. Tak wiêc chyba tematów do pisania nie powinno mi zabrakn±æ, gorzej mo¿e byæ z czasem. Nale¿y siê tak¿e spodziewaæ, ¿e bêdzie du¿o fotek (ju¿ teraz zapraszam do archiwum – link po prawej), gdy¿ zazwyczaj na meczach bywam z aparatem.

 

Planujê, zobaczymy co z tego wyjdzie, ¿e na tej stornie powinny pojawiaæ siê, oprócz dora¼nych wpisów tak¿e „sta³e dzia³y” takie jak zapowiedzi spotkañ ligowych i innych wydarzeñ zwianych z koszem, bo niestety prasa lokalna czêsto zapomina o tym sporcie i czasem nie ³atwo znale¼æ, jak¿e wa¿ne dla kibiców, informacje „Co, gdzie, kiedy”. Powinny tez w miarê systematycznie pojawiaæ siê jakie¶ relacje czy podsumowania.

 

Nie bêdzie natomiast zbyt du¿o szczegó³ów. Nie planuje wiêkszych referatów czy cytowania znalezionych w sieci materia³ów. Po szczegó³y bêdê odsy³a³ do ¼róde³ st±d poka¼na lista linków po prawej, które mam zamiar systematycznie wykorzystywaæ.

 

Na koniec jeszcze ma³y apel do wszystkich zwi±zanych z koszem w naszym regionie. Je¶li macie jakie¶ ciekawe informacje, wiedzie gdzie kto kiedy gra, chcecie zaprosiæ kibiców na mecz czy turniej piszcie, bo nie wszystko sam znajdê ! Te informacje bêdê tu zamieszcza³ ! Piszcie tak¿e jak macie jakie¶ ciekawe pomys³y co by tu mog³o siê pojawiæ – wszystko bowiem bêdzie brane pod uwagê.

 

I to by by³o tyle tytu³em wstêpu zobaczymy jak siê to potoczy i co z tego wyjdzie …

 

Zapraszam wiêc do odwiedzin   http://kurian.blox.pl/html

,,Pozytywnie zakrêceni,,
 
Jest dwóch zakrêconych fotografów koszykówki na ¦l±sku  obydwoje maj± w swoich galeriach po kilkana¶cie tysiêcy zdjêæ ...mowa tu o Kurianie  i zibim

plany ...marzenia....

Planujemy w przysz³o¶ci wydaæ album po¶wiecony koszykówce dzieciêcej, m³odzie¿owej i amatorskiej mo¿e nam siê to uda mo¿e znajdzie siê sponsor który dopomo¿e wydaæ przepiêkny album a jest w czym wybieraæ podejrzewam ¿e ja i kurian na twardych dyskach razem mamy  40.000 zdjêæ !!!
 
Marzy mi siê zrobiæ wystawê najciekawszych zdjêæ w Katowickiej Galerii  taka wystawa mog³a by potem wêdrowaæ po wszystkich klubach i byæ wystawiana w holu nie jednej hali