Festiwal Minibasketu Koszalin 2008
Dodane przez zibi dnia Lipiec 09 2008 00:00:00
W Koszalinie odby³ siê festiwalu Minikoszykówki. Z naszego regiony przebywa³o tam piêc zespo³ów: JAS FBG Sosnowiec ( dziewczyny ), MUKK Pszczyna ( Ch³opcy) UKS SP 27 Katowice ( dziewczyny ), GTK Gliwice ( ch³opcy 2 dru¿yny ) i Sukces Lipowa ( ch³opcy i dziewczyny ), wszystkich uczestnicz±cych dru¿yn by³o 46

Rozszerzona zawarto newsa
W Koszalinie odby³ siê festiwalu Minikoszykówki. Z naszego regiony przebywa³o tam piêc zespo³ów: JAS FBG Sosnowiec ( dziewczyny ), MUKK Pszczyna ( Ch³opcy) UKS SP 27 Katowice ( dziewczyny ), GTK Gliwice ( ch³opcy 2 dru¿yny ) i Sukces Lipowa ( ch³opcy i dziewczyny ), wszystkich uczestnicz±cych dru¿yn by³o 46

W ostatnim dniu festiwalu zosta³y rozegrane fina³owe konkursy rzutów wolnych i króla strzelców.W przerwie miedzy konkursami zosta³ rozegrany mecz gwiazd w którym grali tak¿e zaproszeni zawodnicy z ekstraklasy Mariusz Bacik i Grzegorz Arabas

Konkurs ,, Króla strzelców,, dziewczyny

1. Z±bczyk Sabina - Wierzawice ( foto )
2. Rochatyñska Anna - Polkowice

Konkurs ,, Króla strzelców,, ch³opcy
Konkurs ,, Króla strzelców,, ch³opcy
1. Damian ¦wiês
- GLIMAR Gorlice ( foto )
2. Zió³kowski Braian - Kêdzierzyn Ko¿le

Konkurs ,, rzutów wolnych,, dziewczyny

1 Mruziñska Klaudia - JAS FBG Sosonowiec ( foto )
2 Hylaszek Paulina - JAS FBG Sosonowiec ( foto)

Konkurs ,, rzutów wolnych,, dziewczyny

1. Furtak Maciej - 30 Lublin
2.Wronkowski Kacper - TKM W³oc³awekzobacz fotki z I turnusu  
FOTO-ZIBI

zobacz fotki z II turnusu  http://picasaweb.google.pl/rozawz/

Filmiki z I turnusu pod tym adresem 

http://pl.youtube.com/zbyszekfryna

Opowiadania z Festiwalu Turnus I

Wtorek 1 lipca to przedostatni dzieñ festiwalu wszyscy uczestnicy wyjechali poraz ostatni nad morze do Unie¶cia i Mielna pogoda wymarzona na morskie k±piele i wylegiwanie siê na gor±cym piasku. Na po¿egnanie z Ba³tykiem dziewczyny z Sosnowca zrobi³y sobie wspólna fotkê z ratownikami WOPR. Po po³udniu zosta³ rozegrany turniej pi³ki no¿nej w finale spotkali siê dwie dru¿yny z Wa³brzycha.Wieczorem trenerzy dokonali wyboru do meczu Gwiazd ch³opców i dziewcz±t. Zosta³y wyró¿nione - 24 zawodniczki i 24 zawodników z grona 400 uczestników poni¿ej przedstawiamy listê ALL STARS.

ALL STARS - DZIEWCZYNY


DRUZYNA A trenerzy: Bujniak S³awomir i Go³±b Marek
 
Bobrowska Agnieszka – Konin
Kierzek Aleksandra  - Konin
Kamiñska Michalina – Kutno
£ukasik Natalia –Kutno
Czajkowska Monika – Nidzica
Sobolewska Kasia – Nidzica
Kosza³ko Natalia – Polkowice
Rohatyñska Anna – Polkowice
Dziewior Karolina – Sosnowiec
Krawczewska Paulina - Sosnowiec
Cholewa Marta – Ziêbice
Kucharczyk Natalia – Ziêbice
 
DRUZYNA B  Trenerzy : Justyna Boroñska i Marek Sa³ata
 
Grabowska Zofia – Gdañsk
Rutkowska Julia – Gdañsk
Nazar Agata – Lublin
Szyszko Magda - Lublin
Jachymiak Joanna – Nowy Targ
Rokiciak Justyna – Nowy Targ
Rozbicka Aleksandra – Soko³ów Podlaski
Kure³ek Paulina – Soko³ów Podlaski
Koñ Sylwia – Wierzawice
Murdzia Sylwia – Wierzawice
Bujniak Sylwia – Wo³omin
Czeredys Aleksandra – Wolomin

ALL STARS - CH£OPCY
 
DRUZYNA A trenerzy: Kolomski Maciej i Kosior Pawe³
( Gwiazda Ekstraklasy Mariusz BACIK )

Redmann Maksymilian – Drawsko Pomorskie
Cionek Arkadiusz – Gorlice
Pawlak Lukasz – Kielce
Grzelak Adrian – Konin
Wismiewski Kacper – Koszalin
Pawelec Wojciech – Lublin 5
Wnuk Jakub – Lublin 5
Furtak Maciek – Lublin 30
Szymczak Micha³ -  Pruszków
Kurowski Dariusz – Pruszków
Kolkowski – Wa³brzych
Chomicki Grzegorz -  Wa³brzych
 
DRUZYNA B trenerzy Tomaszewski Kazimierz i Kubala Zbigniew
( Gwiazda Ekstraklasy Grzegorz Arabas )

Borkowski Szymon - Gdañsk
Balawender Igor – Kêdzierzyn Ko¿le
Korolczuk  Milosz – Ko³obrzeg
Karwowski Jakub – Komorów
Kabziñski Micha³ – Piotrków Trybunalski
Matusiak Filip – Poznan
Marek Micha³ Poznañ
Jaworski £ukasz – Pszczyna
Widawski Kacper – Pszczyna
Wronkowski Kacper – W³oclawek
Jankowski Bart³omiej – W³oclawek
O³dakowski Kacper - Zambrów

Koszykówka ,  jedna z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportowych na ¶wiecie cieszy siê  zainteresowaniem najm³odszych sportowców.Wielu m³odych ch³opców marzy o umiejêtno¶ciach Adama Wójcika, a dziewczêta pragn± powtórzyæ sukces sportowy Ma³gorzaty Dydek.

To ju¿ szósta edycja Festiwalu. Dwie pierwsze imprezy odby³y siê w Ostro³êce. Koszalin poraz czwarty przez miesi±c go¶ci najm³odszych koszykarzy i koszykarki z ca³ej polski
Festiwal podzielony jest na dwa turnusy
W pierwszym turnusie pad³a rekordowa ilo¶æ dru¿yn ( 36 )
Dzieciaki s± zakwaterowani w jednej szkole boiska do koszykówki s± w 2 halach i na dworze....program imprezy jest bardzo bogaty oprócz meczy koszykarskich s± tak¿e treningi wyjazd na wycieczki nad morze dyskoteka
Trzeci dzieñ Festiwalu , jak na razie pogoda dopisuje dru¿yny od rana do wieczora trenuj± i graj± mecze.W czasie wolnym od meczy trenerzy uczestnicz± w zajêciach szkoleniowych prowadzonych przez pani±  trener metodyk Izabelle Lekner

Pierwsza wycieczka nad morze do Unie¶cia i Mielna. Ca³y obóz podzielono na dwie grupy pierwsza grupa by³a na wycieczce do obiadu druga po obiedzie. Pogoda dopisa³a, chod¼ Ba³tyk bardzo zimny znalaz³o siê paru odwa¿nych na k±piel w spokojnym morzu

Sobota - Niedziela na festiwalu to wycieczki do Ko³obrzegu i rejs statkiem po Ba³tyku .Druga grupa która zosta³a w Koszalinie mia³a festyn polegaj±cy na ró¿norodnych koszykarskich testach sprawno¶ciowo-pomiarowych

Dzieñ sprawno¶ci testy:
Badania by³y robione dla potrzeb Polskiego Zwi±zku Koszykówki. Popo³udniu zawodnicy i zawodniczki brali udzia³ w eliminacjach Rzutów Wolnych a tak¿e Króla Strzelców. Pierwszy konkurs polega³ na wy³onieniu zwyciêzców z par utworzonych i rzuceniu po 5 rzutów kto mia³ wiêcej ten przechodzi³ dalej, natomiast konkurs Króla Strzelców polega³ na zdobyciu jak najwiêcej punktów nie rzucaj±c z tej samej pozycji. Punktowane by³y rzuty celne od 1 do 7 punktów. Fina³y odbêd± siê podczas ALL-STARS GAME który odbêdzie siê w ¶rodê. Wieczorem wspólnie obejrzeli¶my fina³ Mistrzostw Europy 2008 i wszyscy poszli¶my spaæ. A jutro wracamy do harmonogramu z dnia powszedniego i ka¿dy zespo³ów rozegra kolejne dwa mecze festiwalowe

Festiwal w liczbach

46
 - tyle jest dru¿yn 
550- - tyle jest dzieci
6 - tyle lat ma najm³odszy zawodnik ( £ukasz £ukawski z Ko³obrzegu )
183 - tyle centymetrów ma najwy¿szy zawodnik 
550 - tyle rozdano dzieciom pi³ek koszulek i czapeczek 
64 - tyle lat ma najstarszy trener Festiwalu

Dzieciaki serdecznie dziêkuj±  Ministerstwu Sportu, firmie Spalding, Prezydentowi miasta Koszalin, Klubowi ¯ak Koszalin, sieci supermarketów Sano i inicjatorowi Festiwalu Minikoszykówki PZKosz za  wspania³e sportowe wakacje z koszykówk±