Camp - Ferie z Katowick± Basketmani±
Dodane przez zibi dnia Luty 02 2009 00:00:00
 Za nami pierwsze treningi w ramach akcji “Ferie z Basketmani±” i ju¿ teraz mo¿na stwierdziæ, ¿e pomys³ na t± akcje by³ przys³owiowym strza³em w dziesi±tkê. M³odzi mi³o¶nicy koszykówki (uczniowie szkó³  podstawowych i gimnazjów) mogli pod okiem fachowej kadry trenerskiej szkoliæ swoje boiskowe umiejêtno¶ci oraz podpatrywaæ i wys³uchaæ porad zawodowych koszykarzy z naszego regionu. Wiek, p³eæ czy koszykarskie umiejêtno¶ci nie mia³y znaczenia liczy³a siê dobra zabawa.

Rozszerzona zawarto newsa
 Za nami pierwsze treningi w ramach akcji “Ferie z Basketmani±” i ju¿ teraz mo¿na stwierdziæ, ¿e pomys³ na t± akcje by³ przys³owiowym strza³em w dziesi±tkê. M³odzi mi³o¶nicy koszykówki (uczniowie szkó³  podstawowych i gimnazjów) mogli pod okiem fachowej kadry trenerskiej szkoliæ swoje boiskowe umiejêtno¶ci oraz podpatrywaæ i wys³uchaæ porad zawodowych koszykarzy z naszego regionu. Wiek, p³eæ czy koszykarskie umiejêtno¶ci nie mia³y znaczenia liczy³a siê dobra zabawa.
  W pierwszym dniu zajêæ na hali pojawi³o siê ponad trzydziestu m³odych mi³o¶ników koszykówki w tym tak¿e dziewczyny. Zajêcia prowadzone by³y przez Ryszarda Poznañskiego w stylu koszykarskiego campu.  Jak na prawdziwym treningu zajêcia rozpoczê³y siê oczywi¶cie od rozgrzewki i rozci±gania, a potem nadszed³ czas na æwiczenia sprawno¶ciowe i rzutowe. Rozgrywane by³y tak¿e krótkie mecze, a na zakoñczenie odby³y siê konkursy oddzielnie dla uczniów podstawówek i gimnazjów. Do wygrania by³y wyroby firmy Kipsta. W pierwszym dniu zajêæ dodatkow± atrakcj± by³a tak¿e wizyta Daniela Kubisty i Przemys³awa Tomeckiego, koszykarzy drugoligowej Pogoni Ruda ¦l±ska.
Drugi dzieñ zajêæ przebiega³ podobnie tak¿e w formie campu-treningu. Tym razem zjawi³o siê ponad czterdziestu mi³o¶ników tego sportu. Zajêcia ponownie poprowadzi³ Ryszard Poznañski, a nad wszystkim, podobnie jak dzieñ wczesnej, czuwa³ organizator Basketmani Ryszard  Litkowycz. Oczywi¶cie tak¿e byli go¶cie specjalni tym razem Mariusz Piotrkowski oraz Janusz Barycz pierwszoligowi koszykarze AZS AWF Katowice. Na zakoñczenie odby³y siê ju¿ tradycyjnie konkursy,  a tym razem do wygrania by³y pi³ki Spaldinga promuj±ce ligê NBA. W trakcie zajêæ pojawi³a siê tak¿e ekipa TV Silesia.

GO¦CIE BASKETMANII

         
 Daniel Kubista
 Pogoñ Ruda ¦l.
 Mariusz Piotrowski
 AZS AWF Katowice
 Piotr Ha³as
 AZS AWF Katowice
 Janusz Barycz
 AZS AWF Katowice
 Pawe³ Grzywocz
 AZS AWF Katowice
         
  Przemek Tomecki
 Pogoñ Ruda ¦l.
   W ostatnim dniu pierwszego tygodnia ferii z Basketmani±, organizatorzy przygotowali mini turniej  “trio basket“. Po krótkiej rozgrzewce wszyscy zostali podzielni na trzyosobowe dru¿yny i rozegrane zosta³y dwa turnieje oddzielnie dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci koszulek BASKETMANII . Pojawili siê tak¿e go¶cie specjalni Grzywacz i Ha³as z I-ligowego AZS AWF Katowice. Zawita³a zapowiedziana ekipa TVP Katowice. Jak wiêc widaæ atrakcji nie brakuje. Na zakoñczenie zajêæ organizatorzy zapewnili jeszcze dodatkow± niespodziankê w postaci mo¿liwo¶ci skorzystania z basenu
W przysz³ym tygodniu tak¿e odbywaæ siê bêd± zajêcia. Organizatorzy ju¿ teraz zapraszaj± i zapewniaj±, ¿e atrakcji i niespodzianek nie bêdzie brakowaæ. 

FOTO

FILMIKI
 
Szczegó³owe informacje www.basketmania.katowice.pl