Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych – G³ucho³azy 2006
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 19 2006 00:00:00
Tylko dwa dni  ( 16-17.06 ) trwa³y fina³y Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych w G³ucho³azach ( Województwo Opolskie )  bra³o w nich  udzia³ 13 dru¿yn. Organizatorem MP SP by³ Dolno¶l±ski Zwi±zek Koszykówki  który za miejsce fina³ów wybra³ znany w Polsce Kompleks Turystyczny SUDETY w G³ucho³azach , wszyscy uczestnicy zawodów zakwaterowani byli w o¶rodku Banderoza miejsce wymarzone dla koszykarzy
Rozszerzona zawarto newsa
 Tylko dwa dni ( 16-17.06 ) trwa³y fina³y Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych w G³ucho³azach ( Województwo Opolskie ) bra³o w nich udzia³ 13 dru¿yn. Organizatorem MP SP by³ Dolno¶l±ski Zwi±zek Koszykówki który za miejsce fina³ów wybra³ znany w Polsce Kompleks Turystyczny SUDETY w G³ucho³azach , wszyscy uczestnicy zawodów zakwaterowani byli w o¶rodku Banderoza miejsce wymarzone dla koszykarzy


Mecze by³y rozgrywane na starej hali w G³ucho³azach oddalanej nieopodal od zakwaterowania .Piêæ boisk do minki koszykówki w jednym miejscu pozwoli³o na sprawne rozegranie wszystkich meczy , 13 dru¿yn zosta³o podzielonych na 4 grupy 3-3-3-4 z ka¿dej grupy awansowa³y dwa zespo³y do dwóch grup po cztery zespo³y  wyniki uzyskane miêdzy dru¿ynami  w æwieræfina³ach  zosta³y zaliczane do grup pó³fina³owych

 Nasza dru¿yna SP 58 z Katowic dosta³a siê do grupy za £añcutem i Wieliczk±  w tej grupie ka¿dy wygra³ z ka¿dym... ma³a tabelka zadecydowa³a o awansie do pó³fina³ów pomimo tego ¿e zdobyli¶my 1 miejsce w grupie do pó³fina³ów przeszli¶my z jedna pora¿k± która chyba przes±dzi³a o losach naszej dru¿yny w MP gdyby¶my wygrali z Wieliczk± do pó³fina³ów awansowa³a by dru¿yna z £añcuta prowadzona przez trenera który na codzieñ trenuje zespó³ pierwszo ligowy... z £añcutem wygrali¶my wysoko wiêc mieliby¶my bardzo dobry bilans w pó³fina³ach niestety tak siê nie sta³o pod³amana dru¿yna z £añcuta nie mia³a ju¿ szansa w walce o medal  a nam przysz³o siê zmierzyæ z Inowroc³awiem i Kolbudami jak siê pó¼niej okaza³o z Mistrzem i czwarta dru¿yn± MP obydwa mecze przegrali¶my po bardzo zaciêtych pojedynkach z Inowroc³awiem  6 punktami a z Mistrzami Polski zespo³em z Powiatu Gdañskiego Kolbudami 1 punktem. Mistrzowie ¦l±ska na Mistrzostwach Polski na pewno pokazali siê z dobrej strony w meczu o siódme miejsce znokautowali dru¿ynê z Lubina tak wiêc siódma pozycja w Polsce wcale nie jest taka z³a moim zdaniem byli¶my zespo³em na pierwsza czwórkê ale co zrobiæ taki jest sport musza byæ zwyciêscy i pokonani
Rok temu na Mistrzostwach Polski w Katowicach reprezentacja ¦l±ska zdoby³a wicemistrzostwo Polski w tym roku mamy VII-MIEJSCE wiêc dalej jeste¶my w czo³ówce najlepiej usportowionych szkól w Polsce !

 Mistrzostwo Polski zdoby³a dru¿yna z Kolbud ma³a kilkutysiêczna  miescowo¶c w Powiacie Gdañski... ch³opcy umêczeni podro¿± przejechali ca³a  Polskê ... G³ucho³azy le¿a przy granicy Czeskiej ...warto by³o zdobyli Z£OTE MEDALE i na pewno nie zapomn± o tych mistrzostwach do koñca ¿ycia

 i tak jak rok temu rozgrywaj±cy z Ostrowa Wielkopolskiego Mateusz Ponitka poprowadzi³ swoj± dru¿ynê do MP 2006 tak i teraz w tym roku utalentowany rozgrywaj±cy z Kolbud Daniel Szymkiewicz dla mnie MVP Mistrzostw poprowadzi³ Kolbudy do Mistrzostwa i na koniec oskalpowa³  z siatki  zwyciêski kosz


Wicemistrzostwa zdoby³a silna i wysoka dru¿yna z Wa³brzycha na pocz±tku stawiana przez wszystkich jako faworyt rozgrywek jednak w finale z Kolbudami nie mieli nic do powiedzenia Kolbudy to nie tylko ch³opcy z tego co siê dowiedzia³em dziewczyny zajê³y 3 miejsce w Polsce widaæ ¿e w tym mie¶cie jest bardzo dobre szkolenie m³odzie¿y
Mecz o br±zowy medal pomiêdzy Inowroc³awiem a Warszawsk±  Bia³a³êka by³ do¶æ wyrównany jednak warszawianie  wytrzymali presje tego wa¿nego pojedynku bo wszyscy wiemy ze najgorsze w jakichkolwiek mistrzostwach to przegraæ mecz o III-miejsce tym przegranym by³a dru¿yna z Inowroc³awia


Podsumowuj±c Mistrzostwa ..by³y one udane choæ z potkniêciami organizacyjnym takimi jak :
jeden sêdzia w meczu , ma³e boiska, jeden sêdzia przy stoliku który musia³ robiæ wszystko pisaæ punkty mierzyæ czas itd., kwarty 6 minutowe, mecze o miejsce 1, 3 ,5 i 7 rozgrywane w jednym czasie ..panowie tak siê nie robi FINA£ chc± zobaczyæ wszyscy !! Dziwny system rozgrywania meczy grupowych.... najbardziej ¿al mi by³o ostatniej cztero- dru¿ynowej grupy zwanej przez wszystkich grup± ¶mierci ostania dru¿yn±  z tej grupy po¿egna³a siê ju¿ z mistrzostwami w pierwszy dzieñ zawodów ta dru¿yna to Dzia³dowo.... na MP przyjechali szmat drogi i nawet nie dostali pami±tkowej koszulki z  mistrzostw bo takiej nie by³o
...wiecie co najbardziej mnie rozbawi³o nagrody dla najlepszej pi±tki turnieju koszykarskiego ..UWAGA ...KA¯DY CHOPAK DOSAT£ PILKE ALE DO FUTTBOLU i co  teraz przyjedzie do domu utalentowany koszykarz i zacznie kopaæ pi³kê ?
 
 
ja wci±¿ czekam na taka chwile kiedy  rozgrywki m³odziezowo-dzieciêce na najwy¿szym szczeblu krajowym bêd± mia³ organizacje na poziomie chod¼ trochê zbli¿onym do fina³ów seniorskich

Zagl±dajcie do galerii ju¿ jest cze¶æ fotek pozosta³e bêd± dodawane do jutra wieczora piszcie w komentarzach jak wam siê podoba³y te MPAll Stars Five: najlepsza pi±tka turnieju

Koñcowa kwalifikacja :

1.
SP-KOLBUDY-POMORSKIE
2. SP-BYDGOSZCZ-KUJAWSKO-POMORSKIE
3. SP-BIA£O£ÊKA-MAZOWIECKIE
4. SP-INOWROC£AW-KUJAWSKO-POMORSKIE
5. SP-2-WIELICZKA-MA£OPOLSKIE
6. SP-50-WROC£AW-DOLNO¦L¡SKIE
7. SP-58-KATOWICE-¦L¡SKIE
8. SP-30-LUBLIN-LUBELSKIE
9. SP-£AÑCUT-PODKARPACKIE
10. SP-OPALENICA-WIELKOPOLKIE
11. http://www.skm.e-basket.pl/photogallery.php?photo=946
12. PSP-PRUDNIK-OPOLSKIE
13. SP-3-DZIA£DOWO-MAZURSKO-WARMIÑSKIE


Chcesz zobaczyæ najciekawsze fotki z MP SP klikni  TUTAJ
Chcesz zobaczyæ pozosta³e fotki klikni TUTAJ