SILESIA BASKETBALL FANCLUB na meczu Gigantów we Wroc³awiu
Dodane przez zibi dnia Marzec 11 2009 00:00:00
 Komplet publiczno¶æ pojawi³ siê w hali Ludowej w meczu reprezentacji Polski przeciwko Gwiazdom PLK rozgrywanym  w ramach promocji EUROBASKET 2009. Ponad 200-tu osobowa grupa kibiców ze  ¦l±ska (¯ywiec, Cieszyn, Lipowa, Gliwice, Knurów, Orzesze, Katowice, Bytom, Ruda ¦l±ska Chorzów, Wodzis³aw ¦l, Siemianowice ¦l.) uczestniczy³a w tym ¶wiêcie koszykówki.

ADRESY DO GALERII czytaj wiêcej
Rozszerzona zawarto newsa
 Komplet publiczno¶æ pojawi³ siê w hali Ludowej w meczu reprezentacji Polski przeciwko Gwiazdom PLK rozgrywanym  w ramach promocji EUROBASKET 2009. Ponad 200 osobowa grupa kibiców ze  ¦l±ska (¯ywiec, Cieszyn, Lipowa, Gliwice, Knurów, Orzesze, Katowice, Bytom, Ruda ¦l±ska Chorzów, Wodzis³aw ¦l, Siemianowice ¦l.) uczestniczy³a w tym ¶wiêcie koszykówki.Nar Zanolin Sekretarz generalny FIBA Europe jest pod wra¿eniem atmosfery jaka panowa³a w Hali Stulecia podczas spotkania Kadra PZKosz - Zawodnicy zagraniczni PLK - Ta hala, to jakby dwa ró¿ne obiekty - z zewn±trz jest dostojna i majestatyczna, a w ¶rodku jest wrêcz jak kipi±cy wulkan, kibice tworz± tam fantastyczn± atmosferê. To bêdzie wspania³a arena wrze¶niowych Mistrzostw Europy - dzieli³ siê wra¿eniami z serwisem pzkosz.pl sekretarz generalny FIBA Europe.

Polska zdecydowanie pokona³a Gwiazdy PLK  91 -76

STATYSTYKI-ZMECZU

 W konkursie rzutów osobistych Ikona polskiej koszykówki Adam Wójcik poleg³ w starciu z 15 letnim Dawidem Kinczewski – koszykarzem   Hartwiga Katowice. S³absz± dyspozycjê Wójcika usprawiedliwia jednak fakt, ¿e rzuca³ z zawi±zanymi oczami.
Firma Spalding ufundowa³a nagrodê dla Dawida Kinczewskiego, nagroda zostanie mu wrêczona w najbli¿szym czasie przed meczem jego dru¿yny klubowej
Dawid mia³ jeszcze okazje wygraæ 1000 z³. ufundowane przez firmê Spalding niestety nie uda³o siê ,,kinczowi,, trafiæ z po³owy boiska do kosza


Dla ka¿dego kibica organizatorzy meczu przygotowali  pami±tkowy gad¿et kibica a co niektórym uda³o siê z³apaæ  pami±tkowa koszulkê Sze¶cio metrowa flaga Polski z napisem SILESIA BASKETBALL dobitnie pokaza³a publiczno¶ci zgromadzonej w Hali Ludowej i przed ekranami TV,  ¿e nasz region wspiera i bêdzie wspiera³ kadrê Polski w najbli¿szych Mistrzostwach Europy. Z mojej strony chcia³bym serdeczne podziêkowania wszytkim, którzy do³o¿yli siê do zakupu tej flagi.

 Po meczu by³a okazja zdobyæ  autograf czy zrobiæ sobie pami±tkowa fotkê z gwiazdami. Sporo szczescia mia³ dwunasto letni Oskar Sanny z GTK Gliwice, który po meczu otrzyma³ w prezencie bluzê od amerykañskiego zawodnika Courtney Eldridge (Polpharma)

 W czasie podró¿y do Wroc³awia w autokarze przeprowadzony zosta³ konkurs wiedzy o Koszykówce .Du¿± wiedz± popisa³ siê Mateusz Bobrowski z Rudy ¦l±skiej zdobywaj±c  41 punktów  na 46 mo¿liwych, w nagrodê otrzyma³ firmowa  koszulkê kubek i puchar ufundowany przez Katowicka Basketmanie


¦l±ska koszykówka m³odzie¿owa sk³ada serdeczne podziêkowania dla zarz±du PZKosz za  dostarczenie darmowych biletów
 Ju¿ 29 marca kolejne mega wydarzenie sportowe w tym roku .MECZ GWIAZD PLK
Nasz portal ponownie organizuje wyjazd na to spotkanie ...tym razem do Warszawy zainteresowane osoby proszê o szybki kontakt:


Gg 10279509
Skyp: zbyszekb1963
Kaktus40@interia.pl

http://meczgwiazd.plk.pl/www/index.php

Dla ciekawostki podam ¿e bêdzie to nasz 5 mecz gwiazd w historii tychy spotkañadresy galerii z fotkami i filmikami z meczu GiGANTÓW

5-FILMIKÓW-ZIBI

60-FOTEK-ZIBI

141-FOTEK-MARIUSZ

250-FOTEK-KURIAN


Napiszcie w komentarzach jak podoba³ wam siê  nasz wyjazd do Wroc³awia