Mecz Gwiazd PLK Warszwa Torwar 2009
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 01 2009 01:00:00
 To by³a wspania³a promocja koszykówki
Dawno nie widzia³em tylu wsadów w jednym meczu – z u¶miechem doda³ Adam Wójcik, MVP Meczu Gwiazd


Rozszerzona zawarto newsa

 To by³a wspania³a promocja koszykówki
Dawno nie widzia³em tylu wsadów w jednym meczu – z u¶miechem doda³ Adam Wójcik, MVP Meczu Gwiazd

STATYSTYKI-Z-MECZU

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

FOTO-KURIAN

 Sam mecz by³ oczywi¶cie popisem koszykarskich umiejêtno¶ci zawodników. W tym roku królowa³ atak, bo o obronie oba zespo³y trochê zapomnia³y, st±d tak wysoki wynik. – My wygrali¶my ró¿nic± 30 punktów, wiêc pytanie o obronê powinno pa¶æ raczej do szkoleniowca rywali – ¶mia³ siê Tomas Pcesas, trener Pó³nocy. – Mówi³em zawodnikom, ¿eby spróbowali broniæ, ale co¶ s³abo im sz³o – odpowiedzia³ równie u¶miechniêty Pawe³ Turkiewicz, trener Po³udnia.

 W przerwie meczu popisy latania zaprezentowali akrobaci z Francji – Crazy Dunkers. Swoimi efektownymi skokami rozgrzali do czerwono¶ci warszawsk± publiczno¶æ.
Akrobaci podziw wzbudzili nie tylko w¶ród kibiców, ale tak¿e zawodników i trenerów. Najlepiej bawili siê chyba Javier Mojica i Michael Ansley.

 Jak zwykle najefektowniejsz± czê¶ci± Meczu Gwiazd by³y konkursy. W tym roku na niezwykle wysokim poziomie sta³ konkurs wsadów. Trójka zawodników – Sefton Barrett, Chad Timberlake i Eddie Miller zaprezentowa³a wsady na poziomie NBA. Tylko trochê gorzej radzi³ sobie ten, który w NBA gra³ – Brandon Wallace, ale uczciwie trzeba przyznaæ, ¿e odstawa³ poziomem od pozosta³ych gracz. Ostatecznie zwyciê¿y³ Barrett, który w fina³owej akcji prze³o¿y³ pi³kê pod nogami i z impetem umie¶ci³ j± w koszu.

 Rywalizacjê w rzutach za trzy, ju¿ po raz drugi z rzêdu, wygra³ Andrzej Pluta. Zawodnik Anwilu W³oc³awek w finale pokona³ Paw³a Kikowskiego 21:13. – Uwielbiam rzucaæ. To mi siê nie nudzi. Kocham koszykówkê. Trafiam bo du¿o pracujê na treningach. Sam talent tutaj nie wystarczy – t³umaczy³ Pluta. Podczas podró¿y do Warszawy ju¿ tradycyjnie zosta³y rozegrane konkursy :

Dla najlepszych oczywi¶cie przewidziano nagrody, które ufundowa³ portal

http://www.ksbaildon.pl/

, a dok³adniej  partner czyli firma

http://www.wdobrymsmaku.pl/

Serdeczne podziêkowania dla pana Krzysztofa Sojki za kubki i koszulkê


I Konkurs - wiedza o koszykówce  35 mo¿liwych punktów do uzyskania
 – temat ,,koszykówka na ¦l±sku wczoraj i dzi¶,,

1 Wilkin Adam  - Zabrze  23 pkt. ( koszulka KS Baildon Katowice + kubek MG )
2 Torbus Marcin - Zabrze  22 pkt. ( kubek MG )
3 Bulik Marcin  - Sosnowiec 21 pkt.( kubek MG )
   Bielecki Bartosz - Wodzis³aw  21 pkt. ( kubek MG  )

II Konkurs - wiedza o NBA

Team ,,Siemianowice,, ( mc donald’s )

III Konkurs - Obstawianie kto wygra konkurs trojek i konkurs wsadów – a¿ 5 zawodników odgad³o prawid³owo... jednak nagrody otrzyma³o tylko dwóch uczestników którzy podali najbardziej przybli¿ony wynik meczu

Hadziñski Maciej  - Katowice ( kubek MG )
Gryt Artur - Katowice ( kubek MG )

IV Konkurs - kto wygra Pó³noc czy Po³udnie
¿aden z uczestników nie wytypowa³ dok³adny ró¿nicy punktowej nagrody zosta³y przydzielone dla tych którzy byli najbli¿ej wyniku

Mi³ek Micha³ - Katowice ( koszulka EUROBASKET  )
Matyja Kamil - Wodzis³aw ( koszulka EUROBASKET )

Ponadto kubki MG otrzymali

Szypulski Rados³aw ( sta³y uczestnik naszych wyjazdów by³y gracz BOBRÓW Bytom )
Wojcieszak Katarzyna z Sosnowca  ( pani z najwiêksz± ilo¶ci± zdobytych punktów )
Zbyszek Bytomski  ZIBI ( oganizator wyjazdu do Warszawy )

¦KM otrzyma³a od organizatorów Meczu Gwiazd darmowe bilety oraz koszulki promuj±ce EUROBASKET 2009 koszulki zosta³y rozdane w¶ród najm³odszych uczestników naszego wyjazdu

Na koniec chcia³bym z³o¿yæ serdeczne podziêkowania dla
Rafa³aKurianowicza za pomoc w przygotowaniu konkursu a wszystkim uczestnikom naszej grupy za sk³adkê na flagê SILESIA BASKETBALL

Do zobaczenia na kolejnym wyje¼dzie z ¦KM ju¿ od dzi¶ organizuje grupê kibiców na EUROBASKET 2009 we Wroc³awiu wiêcej informacji wkrótce