Nida Cup 2009 - Nidzica - dla GTK Gliwice
Dodane przez zibi dnia Marzec 11 2009 10:00:00
 W dniach 06-08.03. m³odzi koszykarze z klubu Fluor GTK Gliwice rocznik 96/97 wziêli udzia³ w turnieju Nida Cup 2009. Pojechali bardzo zmotywowani i chêtni rewan¿u. Rok wcze¶niej w turnieju przegrali wszystkie mecze i teraz chcieli udowodniæ, ¿e to by³ tylko wypadek przy pracy

czytaj wiêcej .....adresy do fotek i filmików
oraz relacja kibica z Gliwic

Rozszerzona zawarto newsa

W dniach 06-08.03. m³odzi koszykarze z klubu Fluor GTK Gliwice rocznik 96/97 wziêli udzia³ w turnieju Nida Cup 2009. Pojechali bardzo zmotywowani i chêtni rewan¿u. Rok wcze¶niej w turnieju przegrali wszystkie mecze i teraz chcieli udowodniæ, ¿e to by³ tylko wypadek przy pracy.

Dru¿yna wyst±pi³a w 9-cio osobowym sk³adzie: Rafa³ Oszczepaliñski, Wojtek £ojewski, £ukasz £ojewski, Oskar Sanny, Marek Mól, Grzesiek G³adysz, Pawe³ Wymaza³a, Marcin Bednarek, Mateusz Cisek. Pod wodz± trenera Marcina Reszkiewicza w pi±tek o 14 ch³opaki  rozpoczêli walkê. Dos³ownie. Jako pierwszy rozegrali mecz z gospodarzem turnieju- Nidzic±, a wieczorem  spotkanie z Dzia³dowem. Oba mecze rozstrzygnêli na w³asn± korzy¶æ. Wyniki odpowiednio 75:20 oraz 66:29 mówi± same za siebie. Sobota rozpoczê³a siê doskonale, mecz z Olsztynem wygrali 96:4. Po po³udniu czeka³ nas najtrudniejszy mecz z faworytem turnieju dru¿yn± z Kwidzyna. Obserwowali¶my ich grê w poprzednich meczach i wiedzieli¶my, ¿e bêdzie to trudna przeprawa. Trener Marcin Reszkiewicz obra³ doskona³± taktykê, a ch³opaki z GTK ¶wietnie j± zrealizowali. Nie pozwolili na swobodne rozgrywanie pi³ki dru¿ynie przeciwnej, skutecznie wyeliminowali z gry rozgrywaj±cego oraz wysokich zawodników. ¯aden z koszykarzy z Kwidzyna nie by³ w stanie  zagraæ na 100% swoich mo¿liwo¶ci. Sprawdzi³a siê stara prawda, ¿e  tak siê gra jak przeciwnik pozwala, wiêc wielkie s³owa uznania nale¿a³y siê ca³ej dru¿ynie z Gliwic, z trenerem w³±cznie. Mecz skoñczy³ siê wynikiem 37:24. I to od po³owy II kwarty zespó³ GTK kontrolowa³ wynik i nie pozwoli³ siê zbli¿yæ przeciwnej dru¿ynie na mniej ni¿ 12 punktów. Tak wiêc drugi dzieñ znów zakoñczy³ siê dwoma zwyciêstwami. Pozosta³ jeszcze tylko niedzielny mecz z Olsztynkiem. M³odzi koszykarze wyj±tkowo skoncentrowani przyst±pili do meczu - mieli co¶ do udowodnienia sobie i przeciwnikom za „pora¿kê” w 2007 roku. Pomimo wczesnej pory ( mecz rozpocz±³ siê ju¿ o 8.00 rano!!!! ) od pocz±tku sukcesywnie powiêkszali przewagê by zakoñczyæ mecz zdecydowanym zwyciêstwem 55:23.
I tak oto pierwsze miejsce sta³o siê faktem. Ch³opaki z dru¿yny Fluor GTK odnie¶li wspania³e zwyciêstwo w turnieju. Otrzymali piêkny puchar, medale i upominki:  pami±tkowe koszulki i plecaki.
Na d³ugo zapewne zapadnie w ich pamiêci turniej w Nidzicy.
Na podkre¶lenie zas³uguje fakt, ¿e trener Marcin Reszkiewicz stworzy³ wspania³y zespó³. By³a to dru¿yna w dos³ownym tego s³owa znaczeniu. Ch³opcy stanowi± wspania³y kolektyw i s± ¶wiadomi, ¿e aby wygrywaæ nale¿y graæ zespo³owo.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e trenera Reszkiewicza i dru¿ynê wspiera³ trener Pawe³ Juraszek. A ca³± ekipê przez 3 dni filmowa³, fotografowa³ i wspiera³ wspania³y kibic- pasjonat Zibi.

¯yczymy dru¿ynie GTK Gliwice i ich trenerowi jak najwiêcej kolejnych sukcesów
Nidzica urokliwe miasteczko z piêknym zamkiem w województwie warmiñsko-mauzrskim. W dniach 06-08.03. 2009r. Dyrekcja Zespo³u Szkó³ nr3  i Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" zorganizowa³a po raz szósty Ogólnopolski Turniej MinikoszykówkiW Turnieju wziê³o udzia³ 6 dru¿yn dziewcz±t i 6 dru¿yn ch³opców z rocznika 1996 i m³odsi. Turniej zosta³ rozegrany systemem „ka¿dy z ka¿dym"
W pi±tek i sobotê mecze trwa³y od 8.00 do 20.00 na zmianê raz na parkiet wchodzi³y zespo³y dziewczyn a po nich ch³opcy. W ostatnim dniu turnieju mecze trwa³y od 8.00 do 13.00 po godzinie nast±pi³o oficjalne zakoñczenie turnieju
 

 
 Klasyfikacja koñcowa ch³opców:

1  FLUOR-BRITAM Gliwice

2  MTS  BASKET Kwidzyn
3  UKS TOP SPIN Olsztynek
4  UKS TRÓJKA Dzia³dowo
5  UKS TRÓJKA Nidzica
6  UKS SP 29 Olsztyn
 
 Do All Stars ch³opców zostali wybrani:

Mól Marek - GTK FLUOR-BRITAM Gliwice

Wodzak Jaros³aw - MTS  BASKET Kwidzyn
Szantar Pawe³ - UKS TOP SPIN Olsztynek
Brzeziñski Filip - UKS TRÓJKA Dzia³dowo
Szczepkowski Jakub - UKS TRÓJKA Nidzica
 

 W kategorii najlepszy zawodnik dru¿yny

Sanny Oscar - GTK FLUOR-BRITAM Gliwice
Morus Mateusz  -  MTS  BASKET Kwidzyn
Solis £ukasz - UKS TOP SPIN Olsztynek
Bogucki Maciej - UKS TRÓJKA Dzia³dowo
Kawiecki Rafa³ - UKS TRÓJKA Nidzica
Lesiñski Karol - UKS SP 29 Olsztyn


 
 Klasyfikacja koñcowa dziewcz±t:

1  UKS TROPS Kartuzy
2  UKS LA BASKET Warszawa
3  UKS TRÓJKA Dzia³dowo
4  UKS TRÓJKA Nidzica
5  UKS JEDYNKA Nidzica
6  UKS BASKET Olsztynek
 
 Do All Stars dziewcz±t zosta³y wybrane:

Grucha³a Karolina - UKS TROPS Kartuzy
Go³êbiewska Klaudia - UKS LA BASKET Warszawa
Krupa Paulina - UKS TRÓJKA Dzia³dowo
Mroczkowska Klaudia - UKS TRÓJKA Nidzica
Jedamska Klaudia - UKS JEDYNKA Nidzica
 
 W kategorii najlepsza zawodniczka  dru¿yny


Hetmañska Marika - UKS TROPS Kartuzy
Roszczyk Zuzanna - UKS LA BASKET Warszawa
Brzozowska Aleksandra - UKS TRÓJKA Dzia³dowo
Makowska ¯aneta - UKS TRÓJKA Nidzica
Czubkowska Dominika - UKS JEDYNKA Nidzica
Kotwicka Katarzyna - UKS BASKET Olsztynek

 
Wszyscy trenerzy i trenerki otrzymali statuetki i koszulki z logo turnieju
4 sêdziów i 1 sêdzina którzy ,,gwizdali,, wszystkie mecze tak¿e otrzyma³o upominki
 
Organizatorzy turnieju nagrodzili najm³odszego i najmniejszego zawodnika
Dwie dziewczyny które w dniu zakoñczenia turnieju obchodzi³y swoje urodziny ( 8 marca ) otrzyma³y upominki
W¶ród  wszystkich uczestników i uczestniczek turnieju rozlosowano kilka nagród rzeczowych

307-FOTEK-ZIBI

FILMIKI

Serdeczne podziêkowania dla trenera GTK Marcina Reszkiewicza za transport do Nidzicy
a dla organizatorów turnieju za go¶cinno¶æ