Puchar ¦l±ska w Minikoszykówce 2008/2009 dziewczyny
Dodane przez zibi dnia Marzec 15 2009 00:00:00
Puchar ¦l±ska w minikoszykówce dziewczyn dla JAS FBG Sosnowiec
W sobotê 14 marca  w sali sportowej Szko³y Podstawowej nr 45 odby³ siê drugi turniej fina³owy Pucharu ¦l±ska w Minikoszykówce dziewcz±t. Gospodarzem fina³ów by³ klub JAS FBG Sosnowiec
Juz od wczesnych godzin porannych dziewczyny z Sosnowca wraz ze swoj± trenerk± przygotowywa³y salê do przyjêcia dru¿yn z Katowic, Rybnika i Zabrza.

Rozszerzona zawarto newsa

dru¿yny, sylwetki, trenerzy, sêdziowie...granie ) 

FOTO-ZIBI-2008

FOTO-ZIBI-2009

FILMIKI-ZIBI
 Wreszcie w dzieciêcej ¶l±skiej koszykówce co¶ ruszy³o, mamy BASKETMANIE w Katowicach gdzie graj± podstawówki no i Puchar  ¦l±ska w Minikoszykówce
dziewczynki - koordynatorem jest Marek Sa³ata z Sosnowca, natomiast  Mistrzostwami ¦l±ska ch³opców zajmuje siê pan Andrzej  Zygmunt z Rybnika nie przypadkowo ci panowie s± koordynatorami ci trenerzy od zawsze stawiali na szkolenie dzieci ju¿ od 3-4 klasy szko³y podstawowej wyniki s± takie ¿e MKKS Rybnik ( ch³opcy )  czy JAS FBG Sosnowiec  ( dziewczynki )zajmuj± czo³owe miejsca we wszystkich m³odzie¿owych ligach na ¦l±sku ! 

fotka przedstawia ma³e dziewczynki z Sosnowca z reprezetacja Polski ( JAS FBG Sosnowiec wystawia 2 dru¿yny w Mistrzostwach ¦l±ska ) 


 Jeszcze raz przytoczê powiedzonko jednego z trenerów
,,bez minbasketu nie bêdzie BASKETU,,

fotka przedstawia uczestników Festiwalu Minikoszykówki w Koszalinie


Celem rozgrywek jest przede wszystkim dobra zabawa, zachêcenie dzieci do uprawiania koszykówki, wyszukiwanie zawodników utalentowanych i zdolnych ruchowo. Pamiêtajmy o tym, ¿e wynik w tej rywalizacji jest spraw± drugorzêdn±. Do³ó¿my wszelkich starañ aby zawody przebiega³y w mi³ej, sportowej atmosferze i przynios³y naszym podopiecznym wiele pozytywnych wra¿eñ.


Turniej - eliminacyjny

8 zespo³ów, 6 miast ,100 zawodniczek walczy³o 6 grudnia 2008  w eliminacyjnym turnieju minikosza
Zapoznaj siê z wynikami I Pucharu ¦l±ska w minikoszykówce dziêwcz±t 


Turniej eliminacyjny o PUCHAR ¦L¡SKA W MINIKOSZYKOWCE DZIEWCZ¡T – TWARDORZECZKA 6.12.2008 - organizator SUKCES Lipowa

 
Grupa I
 
WYNIKI

JAS-FBG I Sosnowiec – SUKCES Lipowa   102 : 8  (54:2)
najwiêcej punktów dla Sosnowca: Durka 36, Hylaszek 22,

MOSM II Bytom - RMKS Rybnik  8: 89  (2:52)
najwiêcej punktów dla Bytomia II: Skrabek 4
najwiêcej punktów dla Rybnika: Kubiczko 18, Le¿och 16, Lewandowska 12

MOSM II Bytom – JAS-FBG I Sosnowiec 1 : 110  (0:78)
najwiêcej punktów dla Sosnowca: Durka 32, Hylaszek 20,
Sze¶ciak 14

RMKS Rybnik – SUKCES Lipowa  69 : 18  (33:8)
najwiêcej punktów dla Rybnik: Lezoch 18, K³oda 16
najwiêcej punktów dla Lipowej: Kanior 4

MOSM II Bytom – SUKCES Lipowa 16 : 51  (8:30)
najwiêcej punktów dla Lipowej: Sefla 8, Caputa 8, Kanior 8, Pietraszko 7
najwiêcej punktów dla Bytomia II: Skrabek 4, Szmit 4, Stojca 4


JAS-FBG I Sosnowiec – RMKS Rybnik 82 : 19  (42:9)
najwiêcej punktów dla Sosnowca: Hylaszek 30, Durka 24
najwiêcej punktów dla Rybnika: Sa³acka 4, Szklarska 4

Koñcowa tabela grupy I

  Dru¿yna M PKT  ZW PO 
 1  JAS-FBG Sosnowiec  3     6   3 0 
 2 RMKS Rybnik 3    5  2 1
 3 SUKCES Lipowa 3   4  1 2
 4 MOSM Bytom II 3   3  0 3

Grupa II WYNIKI

JAS-FBG II Sosnowiec – UKS SP-27 Katowice 15 : 39  (7:20)
najwiêcej punktów dla Katowic: Bujar 16, Peterko 8, Szwajczak 7
najwiêcej punktów dla Sosnowca II: Ja¼wiñska 8
 

MOSM I Bytom – MKS Zabrze  38 : 36  (20:17)
najwiêcej punktów dla Bytomia I: Piaseczko 10, Ko³odziejczyk 8
najwiêcej punktów dla Zabrza: deLorm 12, Jab³oñska 8


MOSM I Bytom – UKS SP-27 Katowice 17 : 42  (0:20)
najwiêcej punktów dla Bytomia I: Bujar 16, Szwajczek 8
najwiêcej punktów dla Katowic: Kolago 10

JAS-FBG II Sosnowiec – MKS Zabrze 32:36  (14:19)
najwiêcej punktów dla Zabrza: Jab³oñska 12
najwiêcej punktów dla SosnowcaII : Sówka 8


JAS-FBG II Sosnowiec – MOSM I Bytom  29 : 34  (12: 20)
najwiêcej punktów dla Bytomia: Komor 14, Kolago 8
najwiêcej punktów dla Sosnowca II: Ja¼wiñska 8, Sówka 7


MKS Zabrze – UKS SP-27 Katowice  43 : 39  (18: 14)
najwiêcej punktów dla Zabrza: Jab³oñska 20
najwiêcej punktów dla Katowic: Szwajczak 10

Koñcowa tabela grupy II

  Dru¿yna M  PKT  ZW  PO Bilans
 1  UKS SP 27 Katowice 3   5  2  1    21
 2 MKS Zabrze 3   5  2  1      2
 3 MOSM Bytom I 3  5  2  1  -23
 4 JAS-FBG Sosnowiec II  3  3  0  3 

 Najwiêcej punktów ( 92) w turnieju zdoby³a Claudia Durka
- JAS-FBG Sosnowiec
 Fina³ B


 

 
 
 MOSM Bytom I MOSM Bytom II SUKCES LIPOWA JAS-FBG Sosnowiec II


Runda Fina³owa - turniej I

I FINA£ PUCHARU ¦L¡SKA W MINIKOSZYKOWCE DZIEWCZ¡T  KATOWICE 14.10.2009 - organizator SP 27 Katowice       
   JAS-FBG Sosnowiec MKS Zabrze   UKS SP 27 Katowice        RMKS Rybnik


UKS SP-27 Katowice - JAS-FBG  Sosnowiec 12 : 49

najwiêcej punktów dla Katowic: Bujar 4
najwiêcej punktów dla Sosnowca: Hylaszek 17, Durka 14, Rogal 8

MKS Zabrze - RMKS Rybnik  44 : 29
najwiêcej punktów dla Zabrza: Jab³oñska 27, Paliwodo 10
najwiêcej punktów dla Rybnika: Lezoch 9, Lewandowska4

UKS SP-27 Katowice - RMKS Rybnik 53 : 10
najwiêcej punktów dla Katowic: Bujar 11, Peterko 10
najwiêcej punktów dla Rybnika: Karlik 10

JAS-FBG  Sosnowiec - RMKS Rybnik 48 : 16
najwiêcej punktów dla Sosnowca: Mruziñska 19, Durka 19
najwiêcej punktów dla Rybnika: Wenglerska 9, Korus 4

UKS SP-27 Katowice - MKS Zabrze 44 : 43
najwiêcej punktów dla Katowic: Bujar 16, Szwajczak 15
najwiêcej punktów dla Zabrza: Jab³oñska 28, Paliwodo 10

JAS-FBG  Sosnowiec - MKS Zabrze 53 : 18
najwiêcej punktów dla Sosnowca: Durka 18, Mroziñska 12
najwiêcej punktów dla Zabrza: Jab³oñska 12

Tabela koñcowa

   M PKT Z P
 1 JAS-FBG Sosnowiec 3 6 3 0
 2 UKS SP 27 Katowice 3 5 2 1
 3 MKS Zabrze 3 4 1 2
 4 RMKS Rybnik 3 3 0 3


Najlepsze strzelczynie turnieju:

1. Jab³oñska ( MKS Zabrze ) 67
2. Durka ( JAS-FBG Sosnowiec )51
3. Mroziñska ( JAS-FBG Sosnowiec ) 31
4. Bujar  ( UKS SP 27 Katowice ) 31
FINA£

Puchar ¦l±ska w minikoszykówce dziewczyn dla JAS FBG Sosnowiec
 
W sobotê 14 marca  w sali sportowej Szko³y Podstawowej nr 45 odby³ siê drugi turniej fina³owy Pucharu ¦l±ska w Minikoszykówce dziewcz±t. Gospodarzem fina³ów by³ klub JAS FBG Sosnowiec
Juz od wczesnych godzin porannych dziewczyny z Sosnowca wraz ze swoj± trenerk± przygotowywa³y salê do przyjêcia dru¿yn z Katowic,
Rybnika i Zabrza.

 Na ¶cianach zawieszono transparenty o odbywajacym siê w szkole Pucharze ¦l±ska w minikoszykówce dziewcz±t. Pani Kasia przygotowa³a nag³o¶nienie a pan Marek przywióz³ puchary i medale dla wszystkich dru¿yn oraz nagrody indywidualne. Wszystko by³o zapiête na ostatni guzik przed rozpoczêciem meczu JAS FBG Sosonowiec - UKS SP 27 Katowice.  Bardzo os³abiony przez choroby i kontuzje zawodniczek zespó³ pani Lidki Cichoñ UKS SP 27 nie sprosta³ dobrze graj±cym zawodniczkom JAS-a. W ka¿dym nastêpnym meczu gospodynie turnieju pokazywa³y, ¿e s± najlepsz± dru¿yn± na ¦l±sku. Wygrywa³y z ka¿dym zespo³em pewnie, du¿± ró¿nic± punktów. W ca³ym turnieju o Puchar ¦l±ska dru¿yna JAS FBG Sosnowiec wygra³a 9 meczów nie przegrywaj±c ¿adnego. Tym samym zespó³ dziewcz±t pod opiek± Katarzyny Kaliñskiej zdoby³ koronê ¦l±ska w minikoszykówce! W meczu o drugie miejsce spotka³y siê zespo³y UKS SP 27 Katowice- MKS Zabrze. Jak juz wcze¶niej pisa³em, os³abiony zespó³ z Katowic musia³ uznaæ wy¿szo¶æ dziewczyn z zespo³u Zabrza i jej liderki Magdy Jab³oñskiej..

Wyniki spotkañ

UKS SP 27 Katowice - JAS FBG Sosnowiec    11 - 37
MKS Zabrze - MRKS Rybnik 33 - 27 po dogrywce 6-0                                   
MKS Zabrze - JAS FBG Sosnowiec   10 - 47                       
UKS SP 27 Katowice - MRKS Rybnik 16 - 18                           
UKS SP 27 Katowice - MKS Zabrze  10 - 15                
JAS FBG Sosnowiec - MRKS Rybnik    27 -9                      
 
Koñcowa klasyfikacja:
 
I - miejsce  II - miejsce III - miejsce IV - miejsce
       
 JAS-FBG Sosnowiec MKS Zabrze UKS SP 27 Katowice RMKS Rybnik

 ALL STARS FINA£ÓW  

        
Sosnowiec 
Paulina Hylaszek
Zabrze
Anna de Lorm
Katowice 
Kinga Peterko
Rybnik 
Aga Lewandowska

POZOSTA£E WYRÓ¯NIENIA


     
 Claudia Durka
 Najskuteczniejsza
 Sosnowiec
 Magda Jab³oñska - MVP
 Zabrze
 Agata Bujar
 Najsypatyczniejsza
 Katowice


 W klasyfikacji by³y brane pod uwagê  wszystkie 3 turnieje o Puchar ¦l±ska ( Twardorzeczka, Katowice i Sosnowiec )
 
 Puchary , medale i statuetki wrêczali:
Kazimierz Miko³ajec – SZEF Wyszkolenia PZKosz
Marek Sa³ata - Dyrektor JAS FBG Sosnowiec 

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki ufundowa³ dla najlepszej druzyny du¿a torbê Spalding a w niej 6 skórzannych pi³ek

 Dziewczyny JAS-FBG Sosnowiec bêd± reprezentowa³y nasze województwo latem tego roku na  Festiwalu Minikoszykowki w Koszalinie gdzie spotka siê 16 najlepszych dru¿yn z ca³ej Polski
 Organizator turnieju fina³owego Minikoszykowki  w Sosnowcu ufundowa³ dodatkowa statuetkê ,,PRZYJACIEL KOSZYKÓWKI,, dla Zbyszka Bytomskie ,,zibi,, 

ADRESY DO FOTO i FILMIKÓW

FOTOGALERIA-FINA£-SOSNOWIEC-MARZEC-2009

FILMIKI-Z-SOSNOWCA

FOTOGALERIA-ELIMINACJE-TWRDORZECZKA