Kadra ¦l±sk 1995 Konsultacja - Chybie 27-29.03.2009 (30 ) ch³opcy
Dodane przez zibi dnia Marzec 18 2009 19:00:00
W dniach  27-29.03.2009 r.  w RKS „Cukrownik” Chybie ul. Sportowa 18 odbêdzie siê konsultacja szkoleniowa dla kadry wojewódzkiej „M£ODZIK” w koszykówce ch³opców rocznik 1995 i m³odsi.

POWO£ANIA I GRUPY  NA  KONSULTACJÊ SZKOLENIOW¡ KADRY WOJEWÓDZKIEJ – czytaj wiêcej

Rozszerzona zawarto newsa
W dniach  27-29.03.2009 r.  w RKS „Cukrownik” Chybie ul. Sportowa 18 odbêdzie siê konsultacja szkoleniowa dla kadry wojewódzkiej „M£ODZIK” w koszykówce ch³opców rocznik 1995 i m³odsi.

Zbiórka zawodników w miejscu konsultacji 27 marca (pi±tek) o godzinie 17.00.   Dojazd na miejsce i powrót z Chybia  we w³asnym zakresie.

Planowane zakoñczenie konsultacji 29 marca 2009 (niedziela) o godz. 13.30. Osob± odpowiedzialn± bêdzie  trener Kadry Wojewódzkiej M³odzik w koszykówce ch³opców Rados³aw Fudali.

Na konsultacjê nale¿y zabraæ:

- aktualn± kartê zdrowia
- stroje do treningów
- pi³kê

WA¯NE !
Prosimy o potwierdzenie udzia³u lub rezygnacji w konsultacji do dnia 22.03.2009 r.u trenera Rados³awa Fudali   Tel. Komórkowy 502 535 509 ( mo¿na potwierdziæ swój udzia³ lub rezygnacjê przez sms )

Lista zawodników KWM powo³anych na konsultacjê szkoleniow± w Chybiu
w terminie 27-29.03.2009 r.
 
Lp.
Nazwisko
Imiê
 
 
Klub
Wzrost  XI.2008
Aktualny
wzrost
1Szmidt  Kuba1995UKS MOSM Bytom170 
2Marzec  Adam1995UKS MOSM Bytom 
3Szymaniak  Filip1995UKS MOSM Bytom177 178
4Zarzycki  £ukasz1995UKS MOSM Bytom177 
5Rup  Artur1995UKS MOSM Bytom179 
6Gros  Mateusz1995UKS MOSM Bytom178 
7Redliñski  Emil1995MKKS Rybnik177 179
8Redliñski  Micha³1995MKKS Rybnik173 175
9Nosiadek  Szymon1995MKKS Rybnik182 184
10Smo³ka  Daniel1995MKKS Rybnik169 172
11Dziwoki  Patryk1995MKKS Rybnik178 180
12Adamczyk  Rafa³1995MKKS Rybnik178 182
13Piercha³a  Piotr1995MKKS Rybnik191 192
14Puk  Micha³1995GTK Fluor-Britam Gliwice182 184
15Sanny Oskar  1996GTK Fluor-Britam Gliwice154 
16Wójcik   Micha³1995GTK Fluor-Britam Gliwice183 
17Klimek  Micha³1995K¦ AZS Katowice182 184
18Grzymies³awski  Adam1995K¦ AZS Katowice180 182
19Jezela  Marcin1995K¦ AZS Katowice172 178
20Budziñski  Karol1995MKS Wodzis³aw.¦L170 
21Jurga¶  Beniamin1995MKS Wodzis³aw.¦L173 
22Pietraszkiewicz  Stanis³aw1995MKS Wodzis³aw.¦L  
23Bro¿ynski  Bartosz1995MKS D±browa Górnicza189 
24Wit  Marcin1995MKS D±browa Górnicza177 
25Kuna  Bart³omiej1995MKS D±browa Górnicza 
26Or³owski  Dawid1995MKS Zabrze 
27Chomczyñski  Marko1995MKS Zabrze167 
28Andrzejewski  Mateusz1995Hartwig Katowice176 
29Kowalski  Nikodem1995TKKF Sportowiec Czêstochowa177
 
30Caputa  Maciej1995GUKS SUKCES Lipowa179 
 
 
Koordynator: Marek Juszkiewicz
Tel. kontaktowy 509-290-509

Kolejna konsultacja kadry dla 2 grupy 15 - 17 maj 2009