Silesia Basketball Fan Klub na EUROBASKET we Wroc³awiu
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 10 2009 00:00:00
WROC£AW where amazing happens.
Tym has³em doskonale znanym kibicom NBA mo¿na podsumowaæ wydarzenia, których byli¶my uczestnikami kibicuj±c reprezentacji Polski podczas  meczy I Rundy Mistrzostw Europy Koszykarzy.
Wielu znajomych zada³o mi pytanie czy by³o warto. Odpowiedz mo¿e byæ tylko jedna – ka¿dy wydany grosz by³ warty. A wszystko wygl±da³o tak :
Rozszerzona zawarto newsa
WROC£AW where amazing happens.
Tym has³em doskonale znanym kibicom NBA mo¿na podsumowaæ wydarzenia, których byli¶my uczestnikami kibicuj±c reprezentacji Polski podczas  meczy I Rundy Mistrzostw Europy Koszykarzy.
Wielu znajomych zada³o mi pytanie czy by³o warto. Odpowiedz mo¿e byæ tylko jedna – ka¿dy wydany grosz by³ warty. A wszystko wygl±da³o tak :


Dzieñ I – 7 wrze¶nia 2009 No to zaczynamy.
Jad±c do Katowic z rodzinnego Jêdrzejowa us³ysza³em w radiu kilka s³ów na temat rozpoczynaj±cego siê Eurobasketu. Imprezê uznano za najwiêksz± sportow± jak± kiedykolwiek w Polsce organizowano. Na kilka chwil inne wydarzenia zesz³y na drugi plan. Przez najbli¿sze dni liczy siê tylko siedem miast, a jedno z nich Wroc³aw sta³o siê celem wycieczki organizowanej przez Zbyszka, pomys³odawcy i twórcy znanego serwisu koszykarskiego skm.basketmania.pl. Ka¿dy z nas uzbrojony w narodowe flagi, czapki, bia³o – czerwone flagi, aparaty. W sumie `0 samochodów, 37 osób . Wszyscy pe³ni nadziei, energii, no i ka¿dy wiedz±cy ¿e wynik meczu z Bu³gari± mo¿e byæ tylko – zwyciêstwo Polski !
Jest ok. 13. Jeste¶my we Wroc³awiu. Pierwszym celem wizyty jest Hala Stulecia. To tutaj za 5 godzin po raz pierwszy od ponad 12 lat reprezentacja Polski ma wygraæ mecz na Mistrzostwach Europy. Przyjechali¶my z Rafa³em który ma odebraæ swoj± fotoreportersk± akredytacje. Spacerujemy wokó³ hali, zwiedzamy strefê kibica.  Jest ju¿ kilka grili, stoisko z piwem, czy te¿  reklamuj±ce wode mineraln±. Wielki telebim na którym bêdzie mo¿na obejrzeæ mecz z innych miast, albo to co dziejê siê w Hali Stulecia. Obok telebimu,   stoj± kosze  do gry. Wokó³ hali oczywi¶cie pe³no stoisk na których mo¿na kupiæ narodowe szaliki, koszulki, tr±bki, no ale przecie¿ to ju¿ mamy Ogólnie wszyscy siê rozk³adaj± ale czuæ ju¿ koszykarsk± atmosferê. Rafa³ odebra³ akredytacjê, a wiêc wracamy do samochodu i jedziemy szukaæ naszego hostelu o specyficznej nazwie Tu i Teraz. Lokalizacja hostelu bardzo dobra. 100 metrów od piêknego wroc³awskiego rynku, 15 minut tramwajem od Hali Stulecia. Problem jeden – parking. Na szczê¶cie nikt nie narzeka. Samochód zostawiamy kilka ulic dalej i idziemy do hostelu. Za chwile przychodzi przebrany w bia³o czerwony dres Zbyszek. Meldujemy siê. Warunki ca³kiem niez³e. W sumie nie brakuje niczego.  Jest nawet Internet. No to jeszcze pizza na obiad i wyruszamy na pierwszy mecz. Pod hal± ju¿ pe³no kibiców. Wszêdzie bia³o czerwono, z ka¿dej strony s³ychaæ tr±bki. Ma³a garstka Bu³garów, raczej niezauwa¿alna w t³umie. Atmosfera wspania³a. Sam mecz ciekawy. Wszystko za spraw± Bu³gara amerykañskiego, albo Amerykanina bu³garskiego Earla Rowlanda który trzyma³ swój zespó³ w grze. „Na szczê¶cie my mieli¶my swojego Dawida Logana” – mówi Adam dziennikarzowi Polsatu, który dorwa³ nas kilka minut po meczu. Ja nieco bardziej optymistycznie, dodajê, ¿e Polacy nie odkryli wszystkich kart, i jestem pewien tego, ¿e zobaczymy ich w finale w Katowicach 20 wrze¶nia.  Je¿eli kto¶ znajdzie ten wywiad w Internecie uprzejmie proszê o przes³anie linka.
Na samym placu panuje ¶wietna atmosfera. Litewscy kibice przybijaj± pi±tki polskim. Wszyscy mówi± see you tomorow. Wokó³ sporo piwa, wszyscy w ¶wietnym humorach. Zapowiada siê gor±cy imprezy wieczór.
Mimo pora¿ki swojej dru¿yny Litwini pozostaj± w  dobrych humorach. Wroc³awski rynek tonie w kolorach bia³o czerwonych, oraz ¿ó³to zielono czerwonych. Jêzyki dominuj±ce, litewski, polski oraz angielski. Wszyscy wci±¿ ¶miej± siê do siebie. No bo przecie¿, We are Basketball.
Dzieñ II – „ Czu³em przed meczem to, ¿e mo¿emy dzisiaj wygraæ ... ” – trener Muli Katzurin po meczu z Litw±. Takie deklaracje to ja sk³ada³em przed meczem trenerze J
Wszyscy budz± siê o ró¿nych porach. Jedni o 9 rano inni po 13. Szybki rekonesans wydarzeñ wieczornych. Kto¶ wspomina o hamburgerze i McDonaldzie, kto¶ o ³ó¿ku. Inni sk³adaj± deklaracje ¿yciowe, ¿e ju¿ nie pij±, inni zaczynaj± piæ. Potem ¶niadanie, prysznic no i toasty za zwyciêstwo i przysz³e mecze.  Dyskutujemy na temat szans Polaków w meczu  z Litw±. A potem ...
„ Jak kto¶ chce siedzieæ, nie chce kibicowaæ, niech lepiej wraca do domu obejrzeæ mecz w telewizji”  - powiedzia³ wodzirej przed mecze do kibiców. To co dzia³o siê na meczu ciê¿ko opisaæ jakimikolwiek s³owami. By³o the zajebi¶cie !! Litwscy kibice zostali zag³uszeni, a ich koszykarze wyra¼nie pokonani. Ca³y mecz g³o¶ne Polska Polska !! W 4 kwarcie ma³o kto siedzi. Wszyscy na stoj±co zdzieraj± swoje gard³a. W hali nie ma Polaka który nie wierzy w zwyciêstwo. Spiker podaje informacje: „ mecz ogl±da w TVP 10,8 mln osób”. Szok, wiêcej ni¿ ostatni odcinek Klanu czy Mody na sukces. WOW . Jeste¶my jeszcze g³o¶niejszy. Kiedy w 4 kwarcie Micha³ Ignerski trafia trzeci±  trójkê w trzeciej kolejnej akcji mam wra¿enie, ¿e zaraz wylecimy w kosmos. Zaraz zaraz !! My ju¿ jeste¶my w kosmosie. Czy to siê dziejê?? Czy mi siê ¶ni?? Prowadzimy z Litw±. Powiêkszamy przewagê z 10 do 15 punktów w ci±gu 3 minut. 7 minut do koñca. Nie przegramy tego. Gard³o boli do dzi¶, ale Zibi jeszcze raz dziêki za ten bilet.
Dzieñ III – Mimo wszystko z Litw± ra¼niej !
Przegrali¶my z Turcj± ? E tam. Turcja wygra³a z nami.  Uwa¿am, ¿e to Turkowie mieli ¶wietny dzieñ. Byli na pewno bardziej ¶wie¿y ni¿ Polacy. Dzieñ wcze¶niej graj±c rezerwowym sk³adem ca³± drug± po³owê z ³atwo¶ci± wygrali z Bu³gari±. My toczyli¶my heroiczn± walkê z Litw±.  Awansowali¶my do II rundy. 4 dru¿yny zaczn± rywalizacjê w £odzi z jedn± wygran±. Mamy ¶wietn± pozycjê wyj¶ciow±. Damy radê !! Kto jak nie my!! Kiedy jak nie teraz. Pamiêtacie has³o TERAZ TERAZ TERAZ ? TERAZ TERAZ TERAZ POLSKA REPREZENTACJO!! To Litwini musz± goniæ. Musz±. Chcia³bym ¿eby zarówno Polska jak i Litwa przesz³a dalej. Chocia¿by tylko dla takich nowych znajomo¶ci jak ta na zdjêciu poni¿ej.
No i szkoda opuszczaæ koszykarskiego Wroc³awia. Wszystkim mówiê Do zobaczenia w Katowicach. !!
See you In Katowice!!
20 wrze¶nia 2009 Katowice, Spodek godz. 21:15
FINAL GAME
POLAND vs ????
Wierzymy ?? J Ja wierzê !!
Silesia Basketball Fan Klub na EUROBASKET we Wroc³awiu 1  Pawlenka Piotr  Ruda ¦l±ska   doros³y
 2  Borzucki Daniel  Ruda ¦l±ska   doros³y
 3  Kujon Norbert  Ruda ¦l±ska   Liceum
 4  Kujon Adam  Ruda ¦l±ska   doros³y
 5  Kurianowicz Rafa³  Katowice   doros³y  
 6  Blicharski Wojciech  Katowice  doros³y 
 7  Goniewicz Grzegorz  Katowice  Liceum 
 8  Daniluk Tytus  Katowice  Gimnazjum 
 9  Pyka Adam   Ruda ¦l±ska  doros³y
 10 Józefów Grzegorz  Tychy   doros³y
 11 Józefów Mateusz  Tychy  Gimnazjum 
 12 Klonek Karol  Tychy  Student 
 13 Kalisz Konrad  Tychy  Student
 14Laszuk Marcin   Bytom  student 
 15 Hoffmann Adam  Bytom  student 
 16 Kuzia Micha³  Bytom  student
 17 Sa³ata Marek  Sosnowiec  doros³y  
 18 Nowak Dariusz  Sosnowiec  doros³y
 19 Caputa Janusz  ¯ywiec  doros³y  
 20 Caputa Maciej  ¯ywiec  Gimnazjum

Grupa z O¶wiecimia 
 1  Porêbski Wojciech  Opiekun
 2  Jaros³aw Homa   Opiekun
 3  Miko³aj Homa  Gimnazjum
 4  Rithaler Kamil   Liceum 
 5  Sadkowski Piotr   Liceum
 6  Kajor Marcin   Liceum
 7  Kajor £ukasz   Gimnazjum
 8  Waluszek Artur   Gimnazjum
 9  Kamusiñski Jan   Gimnazjum
 10  Wolañski £ukasz   Gimnazjum
 11  Nasi³owski Filip   Gimnazjum
 12  Ko³odziejczyk Marek  Gimnazjum
 13  Stachurski Aleksander  Gimnazjum
 14  Krawczyk Micha³  Gimnazjum


FOTO-ZIBI-ADAM-NORBI-KAROL-WOJTEK


FOTO-KURIAN


http://www.tuiterazhostel.pl/