Kadra ¦lask 1995 Konsultacja - Chybie 15-17.05.2009 (30) ch³opcy
Dodane przez zibi dnia Maj 05 2009 17:00:00
Pod koniec marca  tego roku w Chybiu odby³a siê pierwsza konsultacja kadry rocznika 1995 Druga konsultacja kadry odbêdzie siê tak¿e w  Chybiu w dniach 15 –17 maja. Korzystaj±c z przerwy miêdzy æwieræfina³ami a pó³fina³ami MP m³odzików starszych trener kadry Rados³aw Fudali powo³a³ nastêpuj±c± trzydziestkê :

 


 


Rozszerzona zawarto newsa
Pod koniec marca  tego roku w Chybiu odby³a siê pierwsza konsultacja kadry rocznika 1995 Druga konsultacja kadry odbêdzie siê tak¿e w  Chybiu w dniach 15 –17 maja. Korzystaj±c z przerwy miêdzy æwieræfina³ami a pó³fina³ami MP m³odzików starszych trener kadry Rados³aw Fudali powo³a³ nastêpuj±c± trzydziestkê :

Zbiórka zawodników w miejscu konsultacji 15 maja  (pi±tek) o godzinie 17.00.   Dojazd na miejsce i powrót z Chybia  we w³asnym zakresie.

Planowane zakoñczenie konsultacji 17 maja 2009 (niedziela) o godz. 13.30. Osob± odpowiedzialn± bêdzie  trener Kadry Wojewódzkiej M³odzik w koszykówce ch³opców Rados³aw Fudali.

Na konsultacjê nale¿y zabraæ:

- aktualn± kartê zdrowia
- stroje do treningów
- pi³kê

WA¯NE !
Prosimy o potwierdzenie udzia³u lub rezygnacji w konsultacji do dnia 22.03.2009 r.u trenera Rados³awa Fudali   Tel. Komórkowy 502 535 509 ( mo¿na potwierdziæ swój udzia³ lub rezygnacjê przez sms )

Lista zawodników KWM powo³anych na konsultacjê szkoleniow± w Chybiu
w terminie 15-17.05.2009 r.


1 Zarzycki £ukasz UKS MOSM Bytom
2 Puk Micha³ GTK Gliwice
3 Henzel Pawe³ AZS Katowice
4 Dzida Tomasz MUKK Pszczyna
5 Caputa Maciej AZS Katowice
6 Koziatek Maciej GTK Gliwice
7 Petters Marek MMKS D.Górnicza
8 Rudziñski Alan MKS Zabrze
9 Matyjas Micha³ MMKS D.Górnicza
10 Pietryga Szymon KKS Tarnowskie.G
11 Kowalski Nikodem TKKF Sport.Czêst
12 Frejlich Micha³ TKKF Sport.Czêst
13 Ciupiñski Szymon TKKF Sport.Czêst
14 Praski Kamil TKKF Sport.Czêst
15 Gros Mateusz UKS MOSM Bytom
16 Jurga¶ Beniamin MKS Wodzis³aw.¦L
17 Dytko Oliver GTK Gliwice
18 Mi³ek Micha³ AZS Katowice
19 Hulewicz Kacper AZS Katowice
20 Or³owski Dawid MKS Zabrze
21 Szmidt Kuba UKS MOSM Bytom
22 Kubat Jakub TKKF Sport.Czêst
23 Adamczyk Rafa³ MKS Rybnik
24 Piercha³a  Piotr MKS Rybnik
25 Semków Tomasz UKS MOSM Bytom
26 Majchrowski £ukasz MMKS D.Górnicza
27 Szulta  Wojciech UKS MOSM Bytom
28 Nosiadek Szymon MKS Rybnik
29 Sanny Oskar GTK Gliwice
30 Bakowski £ukasz AZS Katowice

Koordynator: Marek Juszkiewicz
Tel. kontaktowy
509-290-509

PIERWSZA-KONSULTACJA-KADRY-MARZEC-2009