Fina³ Mistrzostw Polski Kadetów Wroc³aw 2009
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 01 2009 22:00:00
 ....Zaczêli fina³owy turniej od pora¿ki w grupie z zespo³em, który pó¼niej nie odegra³ powa¿nej roli w fina³ach. Zakoñczyli jako mistrzowie Polski. Dwa razy, w tym w najwa¿niejszej grze, do³o¿yli faworytom i gospodarzom turnieju we Wroc³awiu. Wielkie brawa dla podopiecznych trenera Bogus³awa Onufrowicza!

....W szatni przed decyduj±cym pojedynkiem ch³opcy przyrzekli sobie, i¿ trzymetrowa flaga z tytu³em mistrza Polski powêdruje do Zielonej Góry i zawi¶nie w hali Kornera - powiedzia³ Bogus³aw Onufrowicz. Mecz o z³oto moi podopieczni zagrali koncertowo. Gospodarze ustêpowali nam w ka¿dym elemencie..

Rozszerzona zawarto newsa
FOTO ZAKOÑCZENIE

FOTO MECZ O I MIEJSCE

FOTO MECZ O III MIEJSCE


 
FOTO-ZIBI   FILMIKI-ZIBI
Grupa A:

    
       
 Kasprowiczanka
 Ostrów Wlkp
ZASTAL Zielona Góra
 WKK Wroc³aw Stal Stalowa Wola


Kasprowiczanka - Zastal Zielona Góra  68 : 67
Najwiêcej punktów dla Ostrowa Wlkp. Mateusz Ponitka 21
dla Zielony Góry Filip Matczak 25

WKK Wroc³aw - STALStalowa Wola 85 : 65
Najwiêcej punktów dla Wroc³awia Piotr Nied¼wiedzki 22
dla Stalowej Woli Mateusz £abuda 27
Jakub Koelner mia³ triple-double - 12 punktów, 15 zbiórek i 10 asyst.


Zastal Zielona Góra - Stal Stalowa Wola  79 : 61
najwiêcej punktów dla Zielony Góry Filip Matczak 27 pkt.
dla Stalowej Woli Grzgorz Grochowski 22 pkt.


WKK Wroc³aw - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 77 : 68
najwiêcej punktów dla Wroc³awia Jakub Koelner i Piotr Nied¼wiedzki po 23 pkt.
dla Ostrowa Wielkopolskiego Mateusz Ponitka 24 pkt.


STAL stalowa Wola - KASPROWICZANKA Ostrów Wlkp. 71 : 78
(17:18, 20:18, 15:18, 19:24)

WKK Wroc³aw - Zastal Zielona Góra 63 : 68
(10:15, 21:18, 20:20, 12:15)


 dru¿yna.................................
 M
 PKT 
 W 
 P 
K-Z
K-S
BILANS
 1 ZASTAL  Zielona Góra 3 5 2 1  214 192   22
 2 WKK Wroc³aw 3 5 2 1 225 201    24
 3 KASPROWICZANKA Ostrów Wlk. 3 5 2 1 214 215   -1
 4 STAL STALOWA Wola 3 3 0 3 207 242  -35Grupa B:

    
       
Polonia Warszawa TKM W³oc³awek £KS KM £ód¼ FRE Trefl Sopot 


 TREFL Sopot - £KS £ód¼  70 : 94
Najwiêcej punktów dla £odzi Micha³ Michalak i Aleksander Leñczuk po 23
dla Sopotu Jakub Okupniak 19

TKM W³oc³awek - Polonia Warszawa  87 : 57
Najwiêcej punktów
dla W³oc³awka Przemys³aw Karnowski 32
dla Warszawy Krzysztof P±gowski 17Foto: Przemys³aw Karnowski  Najlepszy zawodnik pierwszego dnia Fina³ów

 FRE TREFL Sopot - POLONIA Warszawa  69 : 54
najwiêcej punktów dla Sopotu Aleksander Lebiedziñski 19 pkt.
dla Warszawy Krzysztof P±gowski 13 pkt.

£KS £ód¼ - TKM W³oc³awek 71 : 76
najwiêcej punktów dla W³oc³awka Przemys³aw Karnowski 42 pkt.
dla £odzi Micha³ Michalak 42 pkt.
Foto: Micha³ Michalak (£KS £ód¼) najlepszy zawodnik drugiego dnia Fina³ów


TKM W³oc³awek - Trefl Sopot  89 : 56
(23:13, 23:14, 20:15, 23:14)

Polonia Warszawa - £KS £ód¼  72 : 70

(16:18, 18:21, 17:19, 21:12)

  dru¿yna M PKT  W  P  K-Z  K-S BILANS 
 1 TKM W³oc³awek 3 6 3 0 250 184    66
 2 £KS £ód¼ 3 4 1 2 235 218    17
 3 POLONIA Warszawa 3  4  1  2 198 223   -40
 4 TREFL Sopot 3 4 1 2 195 227   -32
mecz o  miejsca  5-6

Stal Stalowa Wola - FRE Trefl Sopot 60:76
(14:12, 15:21, 19:16, 12:27)

mecz o 5. miejsca 7-8

Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Polonia Warszawa 69:84
(20:23, 11:21, 22:13, 16:27)

pó³fina³y

WKK Wroc³aw - TKM W³oc³awek 81:53
(10:15, 33:17, 21:15, 17:6)

£KS KM £ód¼ - Zastal Zielona Góra 58:71
(14:28, 24:12, 10:12, 10:19)

mecz o miejsca 3-4

TKM W³oc³awek - £KS KM £ód¼ 57 : 81
(16:13, 10:13, 6:36, 25:19)

mecz o miejsca 1-2

WKK Wroc³aw - Zastal Zielona Góra 65 : 79
(15:24, 17:20, 12:15, 21:20)

Kilkana¶cie lat zielonogórska koszykówka czeka³a na z³oto. Oczekiwanie przerwali w niedzielê kadeci SKM Zastal. Zebrali przy tym mnóstwo pochwa³ za wykonan± pracê, walkê i grê. Udowodnili, ¿e w nieomal wy³±cznie zielonogórskim gronie mo¿na dokonaæ mistrzowskiego wyczynu. Inna rzecz, ¿e znale¼li siê ju¿ chêtni, by z tej pracy i osi±gniêcia zaczerpn±æ. Bo w sk³adzie z³otych kadetów SKM Zastal jest kilka jednostek wybitnych. A szkoleniowiec z Polonii 2011 Warszawa Mladen Starcevic ju¿ chcia³by ich zwerbowaæ do klubu ze stolicy.

Zaczê³o siê jednak niepozornie. Na dzieñ dobry m³odzi zastalowcy przegrali z 67:68 z Kasprowiczank± Ostrów (Matczak 25, Gielo 18, Dybek 6, Mruk 6, Sirijatowicz 5, Mehmeti 5, Michalewicz 2, Krawczyk 0).
- Ta pierwsza przegrana tylko zmobilizowa³a ch³opaków. Mo¿e nie byli¶my pierwszym faworytem do z³ota. Wcze¶niej w lidze dwa razy przegrali¶my z Wroc³awiem. Ale we w³asnym gronie powtarzali¶my sobie, ¿e interesuje nas tylko mistrzowska flaga - mówi³ trener mistrzów Bogus³aw Onufrowicz.

Potwierdzenie mobilizacji przyniós³ drugi pojedynek grupowy. Zastal rozbi³ Stal ze Stalowej Woli 79:61 (Matczak 27, Gielo 18, Dybek 12, Sirijatowicz 8, Krawczyk 7, Kopij 5, Turbacz 2, Mehmeti 0, Mruk 0). O tym, ¿e zielonogórzanie wyszli z grupy na pierwszym miejscu, decydowa³ ostatni mecz z WKK Wroc³aw. Triumfowali¶my 68:63 (Gielo 21, Sirijatowicz 19, Matczak 18, Mehmeti 6, Krawczyk 4, Dybek 0, Mruk 0, Kopij 0).

W pó³finale zielonogórscy kadeci znów bezdyskusyjnie pokonali £KS £ód¼ - 71:58 (28:14, 12:24, 12:10, 19:10). Za¶ z drugiego pó³fina³u zwyciêsko (81:53 nad TKM W³oc³awek) wyszed³ nasz grupowy rywal, zarazem g³ówny kandydat do z³ota - WKK Wroc³aw.

Niedzielny mecz o z³oto nie zostawi³ w±tpliwo¶ci, kto ma najlepszych w Polsce kadetów. Po pierwszej po³owie SKM Zastal prowadzi³ ró¿nic± 12 pkt. Na koniec zwyciê¿y³ 79:65 (24:15, 20:17, 15:12, 20:21). Punktowali: Filip Matczak 25, Marcin Andrejczuk 17, Tomasz Gielo 15, Nikodem Sirijatowicz 10, Jakub Dybek 7, Patryk Krawczyk 3, Mateusz Mruk 2, Zyndram Mehmeti 0, Micha³ Kopij 0. Z³oty sk³ad uzupe³niali: Jaros³aw Michalewicz, Rados³aw Turbacz, £ukasz Wroñski. - Spisali siê wybornie. Jestem ca³y rozemocjonowany. Dlatego cisn± mi siê na usta wielkie s³owa. Mo¿e lepiej porozmawiajmy jutro - mówi³ tu¿ po zakoñczeniu spotkania o z³oto trener Bogus³aw Onufrowicz.

Najbardziej warto¶ciowym graczem mistrzowskiego turnieju by³ as SKM Zastal, na wypo¿yczeniu ze Szczecina, Tomasz Gielo (207 cm wzrostu). Nasz rozgrywaj±cy Filip Matczak trafi³ do pi±tki najlepszych koszykarzy spo¶ród wszystkich finalistów mistrzostw we Wroc³awiu. A dobra postawa zastalowców mo¿e jeszcze prze³o¿yæ siê na kilka nominacji do kadry Polski na mistrzostwa Europy.

Filip Matczak 122 punkty, Tomasz Gielo 98, Nikodem Sirjatowicz 46, Jakub Dybek 36, Marcin Andrejczuk 17, Patryk Krawczyk 17, Zyndran Mehmeti 11, Mateusz Mruk 8, Micha³ Kopij 5, Rados³aw Trubacz 2, Jaros³aw Michalewicz 2, £ukasz Wroñski 0

Kolejno¶æ koñcowa

1. Zastal Zielona Góra -Mistrz Polski 2009

2. WKK Wroc³aw
3. £KS KM £ód¼
4. TKM W³oc³awek
5. Polonia Warszawa
6. Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
7. FRE Trefl Sopot
8. Stal Stalowa Wola

 Wyró¿nienia indywidualne :

MVP meczu Fina³owego - Tomasz Gielo (ZASTAL Zielona Góra)

 Najlepszy Strzelec turnieju - Przemys³aw Karnowski (TKM W³oc³awek)ALL STARS
-
od lewej: Micha³ Michalak (£KS £ód¼) Jakub Koelner (WKK Wroc³aw) Micha³ Pietrzak (TKM W³oc³awek) Piotr Nied¼wiedzki (WKK Wroc³aw) Filip Matczak (ZASTAL Zielona Góra)
OKIEM KIBICA

Fina³y MP kadetów 2009 zakoñczone.
Krótkie podsumowanie zrobione okiem kibica.
Mia³em okazjê ogl±daæ fina³y MP kadetów rok temu (rocznik '92) w 
Stargardzie Szczeciñskim i obecne (rocznik '93) we Wroc³awiu.
Po pierwszym dniu mia³em mieszane uczucia. Pierwsza refleksja - fina³y 
rocznika '92 wzbudza³y wiêksze emocje.
Jednak nastêpny dzieñ a pó¼niej kolejne pokaza³y prawdziwe oblicze 
sportu i g³ównych aktorów - zawodników rocznika '93.
Poziom fina³ów okaza³ siê bardzo wyrównany, wyniki zaskakiwa³y, 
faworyci przegrywali, a ci, których nie doceniano odnosili zwyciêstwa.
Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e w turniejach najwy¿ej zachodz± dru¿yny 
maj±ce wyrównany sk³ad i d³ug± ³awkê, jedna czy dwie porazki nie 
przekre¶laj± szans na medal, sukces osi±ga zgrany team a nie 
pojedyncze nazwiska a o zwyciêstwie decyduj± nie tylko umiejêtno¶ci 
ale te¿ m±dra taktyka na ka¿dy mecz.
Kadrowicze '93 w wiêkszo¶ci potwierdzili swoj± dobr± dyspozycjê, 
pojawi³o siê kilku nowych, ciekawych zawodników z rocznika '93 oraz '94.
W opinii obserwatorów poziom tegorocznych fina³ów by³ wy¿szy ni¿ 
ubieg³orocznych. Trudno to stwierdziæ ale mo¿e kto¶ pokusi siê o 
zorganizowanie meczu Mistrza 2008 (£KS £ód¿) z Mistrzem 2009 (Zastal 
Zielona Góra)?
Sama organizacja fina³ów sta³a na dobry poziomie. Organizator WKK 
zadba³ o w³a¶ciw± oprawê, zapewni³ wszystko co trzeba, zadba³ 
uczestników. Jednak zabrak³o oficjalnego otwarcia fina³ów w pierwszym 
dniu.
Sêdziowanie na ca³kiem przyzwoitym poziomie, mecze bez wiekszych 
b³edów, zawodnicy mogli pograæ. Jedna para sêdziowska prowadzi³a 
zawody zbyt "aptekarsko" i w ich meczach wielu zawodników nie 
dogrywa³o do koñca spotkania.

3 x NAJ
Najwieksza niespodzianka - Mistrzostwo Zastalu
Najwy¿szy zawodnik - Przemek Karnowski (TKM W³oc³awek) - podobno ju¿ 
212 cm!!!
Najwieksze zaskoczenie - 8. miejsce Stali Stalowa Wola i 6. 
Kasprowiczanki Ostrów Wlkp.

Teraz czas na odpoczynek a za miesi±c ruszaj± przygotowania do 
Mistrzostw Europy U-16 na Litwie. Reprezentacja U-16 dru¿yna jako 
jedyna z naszych mêskich m³odzie¿owych dru¿yn wystêpuje w dywizji A. 
Mamy nadziejê, ¿e w tym roku celem bêdzie walka o czo³ówkê a nie tylko 
o utrzymanie.