Rekord Guinnessa pobity!
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 16 2009 20:00:00
 W siedmiu polskich miastach przez 5 minut ( 12.45-12.50)koz³owa³o jednocze¶nie 31.004 osób ustanawiaj±c w ten sposób ¦wiatowy Rekord Guinnessa. By³a to impreza zorganizowana przez PZKosz, promuj±ca odbywaj±ce siê w Polsce w dniach 7-20 wrze¶nia 2009 mistrzostwa Europy koszykarzy - EuroBasket 2009.

FILMIKI-ZIBI
Rozszerzona zawarto newsa

T³umne koz³owanie odby³o siê w siedmiu miastach - gospodarzach mistrzostw Europy w koszykówce mê¿czyzn (7-20 wrzesieñ 2009). Dzieci, m³odzie¿ i doro¶li odbijali pi³kê w Katowicach przed Spodkiem, w £odzi przed Centrum Handlowym M1, w Bydgoszczy pod Spichlerzem, w Gdañsku na Placu Zebrañ Ludowych, w Poznaniu przed Hal± Arena, w Warszawie przy ul. Agrykola oraz we Wroc³awiu na Rynku.
W ca³ej Polsce by³o ich 28 tysiêcy. Poprzedni rekord wynosi³ 5 tysiêcy.


Na oficjalne potwierdzenie pobicia rekordu przyjdzie nam jednak jeszcze poczekaæ oko³o dwóch tygodni. To jednak wydaje siê byæ formalno¶ci±, gdy¿ poprzedni najlepszy wynik to zaledwie 5000 ludzi. Tylko na samym ¦l±sku zanotowana liczba jednocze¶nie koz³uj±cych osób to 6528 uczestników. Gdy do tego dodamy pozosta³e miasta, czyli: Bydgoszcz, Gdañsk, £ód¼, Poznañ, Warszawê i Wroc³aw to nie ma w±tpliwo¶ci co do uzyskania najlepszego rezultatu na ¶wiecie. £±cznie w akcji wziê³o udzia³ 31.004 ludzi.


 

W stolicy naszego województwa zebra³a siê najwiêksza rzesza chêtnych do bicia rekordu.

Tym wielkim koszykarskim wydarzeniem Polski Zwi±zek Koszykówki oraz Komitet Organizacyjny EuroBasket 2009 Poland wspólnie z Miêdzynarodow± Federacj± Koszykówki rozpocz±³ akcjê rozdawania 170 000 pi³ek do koszykówki dla polskich szkó³.


FOTO-ZIBI

Liczba uczestników bicia rekordu w poszczególnych miastach:

Katowice   6507 FOTO
£ód¼         5978  FOTO
Warszawa  5207  FOTO
Wroc³aw     4618 FOTO
Bydgoszcz  3042  FOTO
Poznañ      3024  FOTO
Gdañsk      2628  FOTO

Suma: 31004