VII Festiwal Minikoszykówki KOSZALIN 2009
Dodane przez zibi dnia Lipiec 12 2009 00:00:00
Czytaj wiêcej a dowiesz siê kto zwyciê¿y³ w strzelecki konkursach, kto mia³ najwiêksz± wiedze o NBA, kogo trenerzy z SP 10 wybrali do meczu pokazowego i kto zdoby³ MVP tego meczu. Dowiesz siê tak¿e kto wygra³ w meczu dziewczyny na ch³opców i jeszcze wiele innych ciekawostek.

Rozszerzona zawarto newsa
Za nami VII Festiwal Minikoszykówki CAMP KOSZALIN 2009.Dzieciaki rozje¿d¿aj± siê do swoich domów, a my ju¿ dzi¶ zapraszamy do obejrzenia: 1000 fotek i 100 filmików. W przysz³ym tygodniu zrobimy ma³e podsumowanie tego co dzia³o siê przez 10 dni w stolicy dzieciêcej koszykówki .ZAGL¡DAJCIE CZÊSTO NA NASZ¡ STRONÊ BO NAPRAWDE WARTO

FOTO-ZIBI   FILMIKI

Festiwalowe ciekawostki


Najstarszym trenerem festiwalu by³ pan Mieczys³aw Kuczyñski – opiekun dru¿yny z Pruszkowa. Ciekawostka jest to , ¿e pan Mieczys³aw w latach 60 –tych ustanowi³ rekord oddanych po rz±d rzutów wolnych, który wynosi 326 trafionych pod rz±d.
– opiekun dru¿yny z Pruszkowa. Ciekawostka jest to , ¿e pan Mieczys³aw w latach 60 –tych ustanowi³ rekord oddanych po rz±d rzutów wolnych, który wynosi 326 trafionych pod rz±d.
Dru¿yna BASKET Opalenica prowadzona przez trenera Pana Ziobro na festiwalu wygra³a wszystkie mecze i zosta³a oceniona przez fachowców od minikszkówki bardzo wysoko. Sam trener lekkoatleta, który w m³odo¶ci zdoby³ tytu³ Mistrza Polski na 1500 metrów

Podczas meczu BASKET Opalenica –MKS MOS Pruszków dla ciekawo¶ci zrobili¶my statystyki:

Mecz 4X 10 minut - 70 punktów 45 oddanych rzutów w tym 35 trafionych 15 zbiórek,14 asyst, 11 przechwytów 4 bloki ......i UWAGA tylko 4 straty !!!

Na koniec festiwalu ,,zibi,, zrobi³ konkurs wiedzy o NBA.W Quizie 11 ch³opców odpowiada³o na 30 pytañ

 1 Wysiñski 25 poprawnych odpowiedzi
2 Zboiñski      22
3 Skrzypek     20
   Wisniewski   20
4 Mazur          17
   Wyka           17
5 Ja³ocha         16
   Dachnowicz   16
   Majka 16
6 Grzegorzak    15
   Ceglarek       15

Nagroda ( pi³ka+koszulka ) zosta³a przes³ana poczt±
Podczas festiwalu rozegrano kilkadziesi±t meczy.

Obserwuj±c spotkania mogli¶my podziwiaæ wielu utalentowanych m³odych ch³opców którzy za trzy lata z pewno¶ci± bêd± reprezentowaæ swoje kadry wojewódzkie a w przysz³o¶ci m³odzie¿owe kadry Polski.

Naszym zdaniem na wyró¿nienie zas³u¿yli
Dawid Gruszczyñski, Micha³ Skrzypek, Patry Stankowski ( Opalenica) Komenda Rafa³ ( E£K) Majchrzak Karol ( Kielce) Cie¶lakiewicz Wiktor ( W³oc³awek ) Wiliñski Maciej (¯ychlin) wszyscy rocznik 1997
Z rocznika 1998 Æwikliñski Szymon (W³oc³awek) Karolczuk Marcel (Koszalin) Kurpisz Miko³aj (Opalenica)

Podczas trwania festiwalu oby³o siê kilka treningów szkoleniowych dla trenerów prowadzonych przez Kazimierza Miko³±jca i  Izabelle Lekner
W ostatnim dniu wszyscy trenerzy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkolenie oraz upominki od PZKosz ( koszulka czapeczka firmy Spalding oraz p³ytkê DVD wraz z ksi±¿ka o minibaskecie ( gry zabawy szkolenie )
W¶ród trenerów byli zawodnicy  którzy zakoñczyli karierê sportow± i teraz zajmuj± siê szkoleniem dzieci ( Grzyb Robert, Kurlapski Krystian, Sitek Andrzej )
Trener z Drawska Pomorskiego Pan Pawe³ Redman po 50 latach posuchy koszykarskiej  w mie¶cie zaj±³ siê koszykówk±.
M³odzi trenerzy z E³ku dwa lata temu za w³asne pieni±dze zakupili sprzêt koszykarski i za³o¿yli Koszykarski Klub Dwutakt. Jestem pe³en podziwu dla ich pasji i zaanga¿owania. Prace z dzieciakami wykonuj± nieodp³atnie
W ma³ych koszykarskich o¶rodkach trenerzy szkol± m³odych zawodników od podstaw - minikoszykówka do kadeta, nastêpnie najlepszych zawodników przekazuj± do  klubów pierwszoligowych czy nawet Ekstraklasy., nale¿± im siê za to s³owa uznania szkoda tylko ¿e za transfery wyszkolonych zawodników otrzymuj± niskie wynagrodzenie niestety nieadekwatne do ich pracy.

W pierwszym dniu festiwalu dzieci mia³y mo¿liwo¶æ uczestniczenia w spotkania z Grzegorzem Arabasem – polska gwiazda parkietów ekstraklasy

Niestety zabrak³o dru¿yn z województwa ma³opolskiego i lubuskiego. Natomiast w¶ród pozosta³ych dru¿yn by³y zespo³y które  uczestniczy³y w festiwalu poraz pierwszy. Jak zwykle by³y kluby z wielkich o¶rodków koszykarskich ale te¿ z malutkich miejscowo¶ci np. Lipowa ma³a wioska niedaleko ¯ywca.

BEZ MINIKOSZYKÓWKI NIE BÊDZIE PRAWDZIWEJ KOSZYKÓWKI !

Na koniec chcia³bym serdecznie wszystkich pozdrowiæ i podziêkowaæ za cierpliwo¶æ, zrozumienie i stworzenie niezapomnianej ¶wietnej atmosfery podczas mojego pobytu na Festiwalu
,,zibi,, Zbigniew Bytomski


KONKURSY Kolejno¶æ zawodników i zawodniczek jest przypadkowa, t³ust± czcionk± zaznaczona osoba która wygra³a konkurs

Finali¶ci konkursu ,, rzutów wolnych ,,( ch³opcy )

Brodowski £ukasz – Stalowa Wola
Skiba Jakub - Gliwice
Gruszczyñski Dawid - Opalenica
Durski Damian – Wa³brzych
Rz±dziñski Micha³ - Pruszków
Filiñski Adam – ¯ychlin
Grzegorzak Kacper – Przemysl
Orzechowski Ja – E³k
Osikowicz Mateusz – Przemysl
Stêpien Mateusz – ¯ychlin
Jarmarczyk Kacper – Drawsko Pomorskie
Walak Pawe³ – E³k
Chojnacki Adam - W³oc³±wek
K³y¿ Mateusz – Wa³brzych
Kaczmarek Mateusz - Opalenica
Karlik B³a¿ej - Stalowa Wola ( I -miejsce )

Sk³ad Fina³u konkursu ,, króla strzelców,, ch³opców

Gorzak Micha³  - Warszawa
Zapa³owski Adrian – Pruszków ( I - miejsce )
Królik Rados³aw – Kêdzierzyn Ko¼le
Matusiak Bartosz – W³oc³awek
Merkiel Micha³ – Stalowa Wola
Walak Pawe³ – E³k
£ojewski Wojciech – Gliwice
Wiliñski Maciej – ¯ychlin
Skiba Jakub – Gliwice
Prywata Jacek – Pruszków
Szewczyk Borys – Kêdzierzyn Ko¼le
Lubiecki Tomasz – Zambrów
Rz±dziñski Micha³ – Pruszków
Skrzypek Micha³ –Opalenica
Wysiñski Marcin – W³oc³awek
¦liwiñski Wojciech – Stalowa Wola

Sk³ad fina³ konkursu ,, rzutów wolnych,, dziewcz±t

1 Trepczyñska  Paulina – Bydgoszcz I
2 Dobrzyñska Aga – Wo³omin
3 Strzelec Katarzyna – URSUS Warszawa
4 Ma¶lanka Patrycja – ORZE£ Polkowice ( I-miejsce )
5 Olszewska Wiktoria – Lublin
6 Czarnota Sandra – Konin
7 Ku¼micka Wiktoria – Zgorzelec
8 Pustelny Fa³styna – Wierzawice
9 Posobiec Magdalena – Wierzawice
10 Rudziñska Maria –ORZE£ Polkowice
11 Mruziñska Klaudia – Sosnowiec
12 Roszczyk Zuzanna – LABASKET Warszawa
13 Jochañska Marika – ORZE£ Polkowice
14 Szczêsna Jagoda – Bogószów
15 Buzanowska Patrycja – Bydgoszcz I
16 Berliñska Monika - Lublin

Sk³ad Fina³u konkursu ,, króla strzelców,, dziewcz±t
 
Ryszka Paulina – Bydgoszcz I
Walicka Anna – Kutno
Roziñska NataliA – Ursus W-wa
Czaja Monika – Orze³ Polkowice
Gryglewicz Katarzyna – La Basket
Szczêsna Jagoda – Boguszów
Bilicka And¿elika – P³ock
Grêziak Laura – Wo³omin
Dymek Weronika – Ursus W-wa ( I - miejsce )
Cero Wiktoria – Bydgoszcz II
Zawadka ¯anta – La Basket
Mruziñska Klaudia – Sosnowiec
D±bkowska Antonina – Wo³omin
Janczak Alicja – Basket Polkowice
Gniewczyñska Izabela – Ziêbica
Gra¿ewicz Katarzyna – Drawsko Pomorskie

Dru¿yna MKS MOS Pruszków wygra³a turniej pi³ki no¿nej

Mecz pokazowy wybranych ch³opców przez trenerów zakwaterowanych w SP 10

Dru¿yna ,, ciemne stroje,, trener Rutkowski £ukasz

Komenda Rafa³, Murawski Kacper, Stopierzyñski Hubert, Sawicki £ukasz, Majchrzak Karol, Mo³dawa Adam, Prywata Jacek, Mazur Hubert, Cie¶lakiewicz Wiktor, Mrochs Arnold, Ko³aczyñski £ukasz


Dru¿yna ,, jasne stroje,, trener Kolomski Maciej

Flery Piotr, Piekacz Tomasz, Gie³zak Szymon, Majka Kacper, Szymanowski Marcin, Kubicki Krystian, Kartaszow Krystian, Matusiak Bartosz, Bielonko Mateusz,£ukaszczykiewicz Mateusz
Skrzypek Micha³

Koordynator sk³adów: Mieczys³aw Kuczyñski

Sêdziowie: Stella Adamska i Dura Robert


Wynik tego meczu nie mia³ znaczenie by³ to mecz pokazowy, ch³opcy obiecali swoim opiekunom ¿e odpuszcz± ,, zielon± noc,, w zamian za rozegranie meczu. W przerwie rozegrano konkurs ,,rzutów za trzy,, dla trenerów zwyciê¿y³ trener z Opalenicy popularny Robert
Wszyscy trenerzy wybrali najwarto¶ciowszego zawodnika (MVP) zosta³ nim Micha³ Skrzypek z Opalenicy w nagrodê od trenera z E³ku otrzyma³ czapeczkê z daszkiem reprezentanta polski

Przed oficjaln± ceremonia zakoñczenia Festiwalu rozegrano nietypowy mecz

Spotka³y siê w nim dwie dru¿yny które w VII festiwalu nie przegra³y ¿adnego meczu
JAS-FBG Sosnowiec MISTRZ ¦L¡SKA ( dziewczyny  trener Katarzyna Kuliñska) - BASKET Opalenica MISTRZ WIELKOPOLSKI ( ch³opcy  trener Ziobro) dla ciekawostki podam ¿e obydwie dru¿yny zwyciê¿y³y w tamtym roku popularny turniej dla IV-klasistów PYRA Poznañ 2008. Mecz by³ bardzo zaciêty wygrali ch³opcy, po meczu dru¿yny zrobi³y sobie wspóln± pami±tkowa fotkê


Festyn Sportowy- testy sprawno¶ciowe

1. Pomiar wysoko¶ci i masy cia³a.
2. Bieg na 50 m ze startu wysokiego.
3. Rzuty z cyfr.
4. Rzuty z wyskoku.
5. Rzuty wolne.
6. Skok w dal z miejsca.
7. Pomiar rozpiêto¶ci ramion.
8. Praca nóg w obronie.
9. Podania pi³ki na odleg³o¶æ.
10.  Slalom z koz³owaniem.
11.  Bieg na 25 m.
12.  Bieg 10 x 25 m z 20 sekundowymi przerwami

FOTO-ZIBI   FILMIKI


Dzi¶ zakoñczenie festiwalu.... rano ostatnie pla¿owanie i k±piele w morzu... kilka meczy i dokoñczenie eliminacji do konkursu ,, króla strzelców,,

17.00 Pokaz p³etwonurków i motocykli
17.30 Fina³ wolnych dziewcz±t i chlopców
18.30 Fina³ król strzelców – dziewcz±t i ch³opców
Niestety w tym roku nie odbêda siê  mecze All Stars

Kolejny dzieñ Festiwalu Koszalin 2009r za nami. W dzisiejszym dniu odby³o siê kilka spotkañ m³odych adeptów koszykówki. W  tym czasie odby³ siê te¿ kolejny wyjazd dzieci do Unie¶cia . Pod koniec dnia odbêdzie siê konkurs rzutów osobistych, dla wszystkich zawodników i zawodniczek ze wszystkich dru¿yn które uczestnicz± w turnieju. Wyniki i klasyfikacja zwyciêzców ju¿ niebawem…
 
Za nami pierwsza po³owa Festiwalu Minikoszykówki. Dzi¶ ch³opcy maj± testy sprawno¶ciowe, a dziewczyny jad± na wycieczkê do Ko³obrzegu wczoraj ch³opcy mieli wycieczkê a dziewczyny testy. Czas szybko up³ywa.... pewnie bêdzie jeszcze kilka meczy koszykarskich, a jak pogoda dopisze wypad na nadmorsk± pla¿e i to na co wszyscy czekaj± konkursy strzeleckie i mecze All Stars. Planowane zakoñczenie Festiwalu we ¶rodê o godz.19.00

Jak na razie pogoda dopisuje wprawdzie nie ma upa³ów ale na granie w Basket w sam raz. Dzi¶ Dyskoteka a jutro pierwsze wycieczki na pla¿e pewnie znajd± siê odwa¿ni by wej¶æ do ch³odnego Ba³tyku


21.06 2009 o godzinie 18.00 w hali sportowej Gwardia odby³o siê uroczyste otwarcie VII Festiwalu Minikoszykówki KOSZALIN 2009. Uroczystego otwarcie dokona³ Prezes Polskiego Zwi±zku  Koszykówki pan Roman Ludwiczuk.W tym roku w festiwalu bier± udzia³ 23 zespo³y dziewcz±t i 19 zespo³ów ch³opców z ca³ej polski dru¿yny zakwaterowane s± w dwóch szko³ach.


 LP WOJEWÓDZTWO DRUZYNY - ch³opcy TRENER DRU¯YNY dziewczynyTRENER 
 1ZACHODNIO- POMORSKIEOLIMPIJCZYK Drawsko P.
MKKS ¯ak Koszalin I
MKKS ¯ak Koszalin II
P.REDMAN
E.GRABSKI
Z.BIEÆ
OLIMPIJCZYK Drawsko P.
MKKS ¯ak Koszalin
 
 2¦L¡SKIEGTK FLUOR-BRITAM Gliwice
GUKS „SUKCES” Lipowa
D.£astawiecki
K.Dziedzic
JAS - FBG  Sosnowiec
GUKS „SUKCES” Lipowa
K. Kuliñska 
 3OPOLSKIEMKS Strzelce Opolskie
MKKS Kêdzierzyn Ko¼le
S.Adamska
A.Sitek
  
 4MAZOWIECKIE MKS - MOS Pruszków
UKS LA BASKET Warszawa
M. Kuczyñski
M. £ukaszewicz
UKS LA BASKET Warszawa
UKS „4 Ursus” Warszawa
UKS „Huragan” Wo³omin
MUKS 21 P³ock
 
 5PODLASKIE¯ubry Bia³ystok
MTS Zambrów
A. Niko³ajuk
M.Ciepliñski
  
 6PODKARPACKIESTAL Stalowa WolaR.GrzybUKS „LOTNIK” Wierzawice 
 7£ÓDZKIEUKS MG - SZS W ¯ychlinJ.FiliñskiMKS Kutno
UMKS Ksiê¿ak £owicz
 
 8WIELKOPOLSKIEBASKET-TEAM  OpalenicaA.ZiobroMKS MOS Konin A. Fopp
 9DOLNO¦L¡SKIEJKKS GÓRNIK Wa³brzychJ.RytkoMKS Orze³ Polkowice
UKS BASKET Polkowice
WTK ¦LÊZA Siechnice
Mniszek Boguszów-Gorce
UKS „ DWÓJKA” Ziêbice
 
 10¦WIÊTOKRZYSKIEKS MKK/MDK KielceM.KolomskiUMKS „GRACZ” Starachowice 
 11KUJAWSKO-POMORSKIETKM W³oc³awekK. Kurpalski MUKS Bydgoszcz I
MUKS Bydgoszcz II
 
 12WARMIÑSKO-MAZURSKIEEKK Dwutakt E³kM.Skrzypek----------------------- 
 13LUBELSKIE----------------------- UKS 30 Lublin 
 14POMORSKIE----------------------- UKS Pi±tka Tczew  
 15LUBUSKIE----------------------- ----------------------  
 16MA£OPOLSKIE----------------------- ----------------------  

VII-FESTIWAL-MINIKOSZYKÓWKI-KOSZALIN-2008