Kadra ¦l±sk 1995 Obóz Letni - Chybie 20.06-30.06.2009 ( 30 )
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 26 2009 20:36:24
Od dnia  20 czerwca 2009 roku kadra wojewódzka m³odzik dziewcz±t  oraz
ch³opców rocznik 1995/96 przebywa na zgrupowaniu sportowym w Strumieniu
oraz Chybiu.

Rozszerzona zawarto newsa
Od dnia  20 czerwca 2009 roku kadra wojewódzka m³odzik dziewcz±t  oraz
ch³opców rocznik 1995/96 przebywa na zgrupowaniu sportowym w Strumieniu
oraz Chybiu.
Zajêcia obejmuj± pracê zarówno nad popraw± umiejêtno¶ci
indywidualnych   jak i wspó³pracê zespo³ow± w obronie jak i w
ataku.  Dla uatrakcyjnienia pobytu rozgrywano turnieje 1 na 1, tenisa
sto³owego
oraz turnieju w bilard. Kierownictwo ekipy zorganizowa³o wyjazd do
kompleksu wypoczynkowego w Skoczowie gdzie m³odzie¿ korzysta³a z basenu ,
jacuzzi oraz torów do gry w krêgle. W trakcie obozu przeprowadzone zosta³y
testy wydolno¶ciowe które bêd± cenn± wskazówk± w dalszej pracy z
zawodniczkami  i zawodnikami kadry ¶l±ska.
Celem powo³anych najlepszych trzydziestu dziewcz±t i ch³opców naszego
województwa jest pokazanie siê z jak najlepszej strony pod k±tem
koszykarskim sztabowi trenerskiemu, który zadecyduje  pod koniec roku
kalendarzowego o podaniu sk³adu osiemnastu zawodniczek i zawodników, którzy
od stycznia 2010 roku bêd± przygotowywaæ siê do Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y kadr wojewódzkich.


FOTO-MAREK

 Wykaz imienny Kadry województwa ¶l±skiego w koszykówce dziewcz±t podczas zgrupowania sportowego w Strumieniu, w terminie 20-30.06.2009 r.1 Baranowska Paulina JAS FBG Sosnowiec
2 Biednik  Justyna MOSM Bytom
3 Bernat Dominika RMKS Rybnik
4 Biedak Ewelina JAS FBG Sosnowiec
5 Bolik Beatrycze RMKS Rybnik
6 Cwill Agnieszka JAS FBG Sosnowiec
7 Dziewior Karolina JAS FBG Sosnowiec
8 Finka Katarzyna UKS Basket Piekary ¦l.
9 Giers  Klaudia JAS FBG Sosnowiec
10 Kaperczak Natalia JAS FBG Sosnowiec
11 Kossmann Olga MKS Zabrze
12 Krzymiñska Natalia JAS FBG Sosnowiec
13 Lupa Sabina MOSM Bytom
14 Czuba Kinga GUKS Lipowa
15 D³utek Kinga GUKS Lipowa
16 Mazur Marzena UKS Basket Piekary ¦l.
17 Krawczewska Paulina JAS FBG Sosnowiec
18 Oleksy Dominika MKS MOS Katowice
19 Pajdziñska Wiktoria MKS Zabrze
20 Pañczyszyn Martyna MOSM Bytom
21 Paranowska Beata MOSM Bytom
22 Parulska Joanna RMKS Rybnik
23 Kominowska Monika ¯KK Wodzis³aw ¦l.
24 Miko³ajewska Karolina ¯KK Wodzis³aw ¦l.
25 Binda Nicol MKS Zabrze
26 Najduch Ewelina MKS MOS Katowice
27 Szeremeta Aleksandra ¯KK Wodzis³aw ¦l.
28 Wiertelak ¯aneta ¯KK Wodzis³aw ¦l.
29 Wo¼niak Jowita JAS FBG Sosnowiec
30 Wycik  Aneta MKS MOS Katowice

Trener koordynator/kierownik zgrupowania :         Marek Juszkiewicz
Trener:              Jacek Dyja
Trener:              Marcin Troszka
Trener:              Jacek Szewczyk


 LISTA ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ M£ODZIKÓW POWO£ANYCH NA ZGRUPOWANIE LETNIE DO CHYBIA W OKRESIE 20-30 CZERWCA 2009 R.

Województwo ¦L ROK  2009 DYSCYPLINA koszykówka   Limit miejsc  25

Trener koordynator Marek Juszkiewicz ( trener II klasy ) 
I trener Kadry : Rados³aw Fudali (trener II klasy)
Asystent trenera:Grzegorz Adamczyk (trener II klasy)
Asystent Trenera: Marcin Kloziñski (trener II klasy) 

  Nazwisko Imiêrocz.  klub  trener 
 1 Smo³ka Daniel   1995  MKKS Rybnik   Stanis³aw Grabiec 
 2 Redliñski Emil 1995  MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 
 3 Redliñski Micha³ 1995 MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 
 4 Dziwoki  Patryk 1995 MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 
 5 Adamczyk Rafa³ 1995 MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 
 6 Piercha³a  Piotr  1995 MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 
 7 Nosiadek Szymon 1995 MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 
 8 Szymaniak Filip 1995 MOSM Bytom Rados³aw Fudali
 9 Zarzycki £ukasz  1995 MOSM Bytom Rados³aw Fudali
 10 Rup  Artur  1995 MOSM Bytom Rados³aw Fudali
 11  Semków Tomasz  1995 MOSM Bytom Rados³aw Fudali
 12 Szmidt Kuba 1995 MOSM Bytom Rados³aw Fudali
 13 Gros Mateusz 1995 MOSM Bytom Rados³aw Fudali
 14 Klimek Micha³ 1995 AZS Katowice Marcin Kloziñski
 15 Grzymies³awski Adam  1995 AZS Katowice Marcin Kloziñski
 16 Jezela Marcin  1995 AZS Katowice Marcin Kloziñski
 17 Hanzel Pawe³  1995 AZS Katowice Marcin Kloziñski
 18 Frejlich Micha³ 1995 KRS TKKF Czêstochowa R.Pêczak
 19 Kowalski Nikodem  1995 KRS TKKF Czêstochowa R.Pêczak
 20 Praski Kamil 1995 KRS TKKF Czêstochowa R.Pêczak
 21 Kubat Jakub  1995 KRS TKKF Czêstochowa R.Pêczak
 22 Dytko Oliver 1995 GTK Gliwice Marcin Reszkiewicz
 23 Wójcik  Micha³ 1995 GTK Gliwice Marcin Reszkiewicz
 24 Sanny Oskar  1996 GTK Gliwice Marcin Reszkiewicz
 25 Matyjas Micha³ 1995 MKS D±browa Górnicza 
 26 Kuna  Bart³omiej  1995 MKS D±browa Górnicza 
 27 Pietryga Szymon 1995 KKS Tarnowskie Góry 
 28 Andrzejewski Mateusz 1995 UKS Hartwig Katowice Jaros³aw Jakubiec
 29 Caputa Maciej 1995 GUKS Lipowa Janusz Caputa
 30 Dzida Tomasz 1995  MUKK  Witold Brancz