VI MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL KOSZYKÓWKI PIVOT CUP 2009
Dodane przez zibi dnia Padziernik 19 2009 17:00:00
 Tegoroczny Festiwal odwiedzi³o 57 zespo³ów z Polski, Litwy i Ukrainy. Rywalizacja toczy³a o miano najlepszych zespo³ów turnieju oraz cenne nagrody (puchary dla najlepszych ekip, medale, nagrody rzeczowe dla zespo³ów oraz statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszych   zawodników i  zawodniczek,  upominki  dla  trenerów).W ch³opcach dominowa³y zespo³y litewskie, w dziewczyn Polskie kluby.Jak co roku, tak¿e w tej edycji podczas imprezy by³o wiele atrakcji, poza turniejowych,m.in.: Pokazy Cheerleaders (FOTO)
PIVOT-CUP-2009-FOTO-FILM-REZULTAT

Rozszerzona zawarto newsa
 Tegoroczny Festiwal odwiedzi³o 57 zespo³ów z Polski, Litwy i Ukrainy. Rywalizacja toczy³a o miano najlepszych zespo³ów turnieju oraz cenne nagrody (puchary dla najlepszych ekip, medale, nagrody rzeczowe dla zespo³ów oraz statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszych   zawodników i  zawodniczek,  upominki  dla  trenerów).W ch³opcach dominowa³y zespo³y litewskie, w dziewczyn Polskie kluby.Jak co roku, tak¿e w tej edycji podczas imprezy by³o wiele atrakcji, poza turniejowych,m.in.: Pokazy Cheerleaders

KOÑCOWA KLASYFIKACJA -  DZIEWCZYNY 
 
 DZIEWCZYNY ROCZNIK 1996 i m³.DZIEWCZYNY ROCZNIK 1997 i m³. DZIEWCZYNY ROCZNIK 1998 i m³.
 I

 M
 I
 E
 J
 S
 C
 A
 
 IUKS HURAGAN WO£OMINUKS LA BASKET SP28 WARSZAWA MUKS BYDGOSZCZ I
 II OSiR TRÓJKA ¯YRARDÓW KS JAS-FBG  SOSNOWIEC    KS JAS-FBG  SOSNOWIEC   
 III PAKRUOJO S.C. LITWA OSiR TRÓJKA ¯YRARDÓW OSiR TRÓJKA ¯YRARDÓW
 IVKS JAS-FBG  SOSNOWIEC    MUKS STOCZEK45 BIA£YSTOK   VBW GTK GDYNIA I
 V SKS 12 WARSZAWA KKSC PANEVEZYS LITWA MUKS PIVOT PIASTÓW
 VI KKSC PANEVEZYS LITWA VBW GTK GDYNIA UKS JAGIELLONKA
 VII  MUKS BYDGOSZCZ UKS HURAGAN WO£OMIN
 VIII  UKS HURAGAN WO£OMIN MUKS STOCZEK45 BIA£YSTOK 
 IX  UKS LOTNIK WIERZAWICE VBW GTK GDYNIA II
 X  UKS FALA MIÊDZYRZEC PODLASKI MUKS BYDGOSZCZ II

KOÑCOWA KLASYFIKACJA -  CH£OPCY 

  CH£OPCY ROCZNIK 1996 i m³. CH£OPCY ROCZNIK 1997  i m³.CH£OPCY ROCZNIK 1998 i m³.
  F
  I
  N
  A
  L
  I
  ¦
  C
  I
     
 I ALYTUS LITWA UKS REGIS WIELICZKA KKSC PANEVEZYS LITWA 
 II BC ©IAULIAI LITWA TAURAGĖ LITWA WKS ¦L¡SK WROC£AW
 III BS KLAIPĖDA LITWA UKS MEDAGRO KOMORÓW TKM W£OC£AWEK
 IV MKS MOS PRUSZKÓW I UKS GIM BASKETS 2 PRZEMY¦L UKS LA BASKET WARSZAWA
 V TKM W£OC£AWEK UKS CZTERY-TRZY LUBLIN MKS-MOS PRUSZKÓW
 VI UKS PI¡TKA LUBLIN  MKS PIOTRÓWKA RADOM MKS WRZE¦NIA
 VII GOSiR PIASECZNO UKS M-G SZS ¯YCHLIN PKK ¯UBRY BIA£YSTOK
 VIII MKK PYRA POZNAÑ SK KARPATIANS LIONS  UKRAINA VBW GTK GDYNIA
 IX UKS REGIS WIELICZKA  UKS REGIS WIELICZKA II
 X TS WIS£A KRAKÓW  TSK RO¦ PISZ
 XI PAKRUOJO S.C. LITWA  UKS REGIS WIELICZKA I
 XII MKS MOS PRUSZKÓW II  ULPKS ISKRA KONSTANTYNÓW

NAGRODY INDYWIDUALNE - Konkursy, losowania

       
 MVP TURNIEJU - DZIEWCZYNY Bydgoszcz rocz.1998 Wo³omin rocz.1996 Warszawa rocz.1997

       
 MVP TURNIEJU - CH£OPCY Litwa rocz.1996Adam Kulasiñski 
Wieliczka  rocz.1997
 Litwa rocz.1998


           
Karol Kot  Piaseczno
   Slam Dunking
           Litwa
       rzuty osobiste
konkurs rzut butem
Rzut o Wycieczkê z BUT–a" za 1500
     szczêsliwy los
Wycieczka z BUT–em" za 1500
     s³odki konkurs
     kamera cyfrowa
 

       
           Najsypatyczniejsi        szczê¶liwy los - TV 42 cale        szczê¶liwy los  - buty nike             szczê¶liwy los  - pi³k


FOTO-ZIBI          FILMIKI-ZIBI

UWAGA : WSZYSTKIE FILMIKI DO ¦RODY 21.X.2009

http://www.pivotcup.com.pl/


HISTORIA PIVOT CUP 2004 -2008 Jak co roku organizatorzy imprezy wrêczyli na uroczystym zakoñczeniu mnóstwo nagród i upominków dla uczestników, a wszystkie  osoby, które wspieraj± organizacjê ¶wiêta koszykówki „PIVOT  CUP” otrzyma³y tytu³ Przyjaciela Koszykówki wraz z pami±tkowymi statuetkami. 

Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki „PIVOT CUP” organizowany od sze¶ciu lat przez M³odzie¿owy Klub Koszykówki, przy du¿ym zaanga¿owaniu lokalnych i wojewódzkich W³adz Samorz±dowych na czele z Burmistrzem Piastowa Panem Zdzis³awem Brzeziñskim, jest wa¿nym wydarzeniem w kalendarzu koszykarskich zmagañ m³odzie¿y w Polsce. Impreza przyci±ga rokrocznie prawie 80 dru¿yn, w tym 
kilkana¶cie z zagranicy, a o jej sukcesie decyduj± równie¿ liczne imprezy 
towarzysz±ce: mecze koszykarzy na wózkach, pokazy cheerleader's, konkursy 
sportowe oraz quizy, a tak¿e dyskoteka.

W jubileuszowej V edycji Festiwalu „PIVOT CUP 2008” udzia³ wziê³y 84 zespo³y m³odzie¿owe z kraju i zza granicy, czyli 1500 uczestników, zosta³o 
rozegranych prawie 200 meczy na o¶miu obiektach sportowych, w o¶miu 
kategoriach.


 Nagrodzono te¿ sze¶ciu trenerów i jednego sêdziego za udzia³ we wszystkich piêciu imprezach. Statuetki otrzymali:
· Robert Janiszewski – trener UKS Trójka ¯yrardów
· Jaros³aw Kurdziel –  trener MUKS Pivot Piastów
· Artur Mikruta –  trener UKS SP27 Katowice
· Marek Sa³ata –  trener JAS-FBG Sosnowiec
· Gracjan Galicki –  trener MTS Basket Kwidzyn
· Grzegorz Siemieniec –  trener UKS Regis Wieliczka
wyró¿niony sêdzia to:
Zdzis³aw Zió³kowski z Dzia³dowa.


    
 Dodatkow± atrakcj± zesz³orocznej imprezy by³ konkurs Rzut o Wycieczkê z BUT-a. Nagrod± by³a dwutygodniowa wycieczka zagraniczna ufundowana przez Biuro Us³ug Turystycznych BUT z Warszawy – wygra³ j± jednym celnym rzutem do kosza najprawdziwszym butem - Damian Szymczak z UKS Kormoran Sieraków. Kolejn± jubileuszow± nagrodê, tym razem telewizor plazmowy, wylosowa³ zas³u¿ony mazowiecki trener p.Ryszard Zahn z UKS Huragan Wo³omin.
 By³a te¿ trzecia nagroda – telefon komórkowy, któr± ufundowa³ Bank Spó³dzielczy z Pruszkowa, a otrzyma³a Najsympatyczniejsza Zawodniczka – Eliza Stasiak z UKS Trójki ¯yrardów.

W tegorocznym Festiwalu we¼mie udzia³ 57 zespo³ów klubowych podzielonych na sze¶æ kategorii wiekowych (dziewczêta i ch³opcy roczniki 1996, 1997, 1998), razem prawie 1200 m³odych adeptów koszykówki.


  ROK  FOTO ZWYCIÊSCY...ZWYCIÊSCY...ZWYCIÊSCY... 
VI  2009     dziewczyny '96  UKS Huragan Wo³omin
dziewczyny '97  UKS La Basket Warszawa  dziewczyny '98  MUKS Bydgoszcz
ch³opcy'96  ALYTUS Litwa
ch³opcy'97  UKS REGIS Wieliczka
ch³opcy'98  KKSC PANEVEZYS Litwa
 
 V 2008   FOTO RELACJAdziewczyny '95  OSiR ¯yrardów
dziewczyny '96  UKS Huragan Wo³omin
dziewczyny '97  UKS La Basket Warszawa 
dziewczyny '98  Ridzene Ryga (£otwa)
ch³opcy'95  UKS Kormoran Sieraków
ch³opcy'96  KKSC Panevezys I (Litwa)
ch³opcy'97  UKS Jagiellonka Warszawa
ch³opcy'98  TKM W³oc³awek
 
 IV 2007   FOTO

 FOTO
 RELACJAdziewczyny '96  OSiR ¯yrardów
dziewczyny '94  UKS Strza³a Duczki
ch³opczyny '96  UKS Bryza Kolbudy
ch³opczyny '95  UKS Kormoran Sieraków
ch³opczyny '94  UKS Regis Wieliczka
 
 III 2006  FOTO RELACJAdziewczyny '95  JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '94  MUKS 21 P³ock
dziewczyny '93  MKS Flesz 63 Bydgoszcz
dziewczyny '92  BK Pribor ( Czechy)
ch³opcy '95  UKS Trójka ¯yrardów
ch³opcy '94  WKK Wroc³aw
ch³opcy '93  WKK Wroc³aw I
ch³opcy '92  MKS MOS Pruszków
 
 II 2005   dziewczyny '94  JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '93  JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '92  £KS £ód¼
ch³opcy '94  ¦l±sk Wroc³aw
ch³opcy '93  ¦l±sk Wroc³aw
ch³opcy'92  MKS-MOS Pruszków
 
 I 2004   dziewczyny '93  JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '92  PIVOT Piastów
ch³opcy '93  Toya Kelner Wroc³aw
ch³opcy '92  Vilnus BBSl (Litwa)
 

Tegoroczn±, imprezê Patronatem Honorowym objêli:

– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– Wojewoda Mazowiecki - Jacek Koz³owski
– Marsza³ek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik
– Mazowiecki Kurator O¶wiaty - Karol Semik
– Przewodnicz±cy Sejmiku Mazowieckiego - Robert Soszyñski
– Burmistrz Miasta Piastowa - Zdzis³aw Brzeziñski
– Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - Bogdan Olesiñski
– Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Piotr Nurowski
– Prezes Polskiego Zwi±zku Koszykówki - Roman Ludwiczuk
– Prezes Polskiej Ligi Koszykówki Mê¿czyzn - Janusz Wierzbowski
– Prezes Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet - Wies³aw Zych
– Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki

a wsparcia udzielaj± instytucje:

– Szko³a Podstawowa nr 1 Piastów
– Szko³a Podstawowa nr 2 Piastów
– Szko³a Podstawowa nr 4 Piastów
– Gimnazjum nr 1 Piastów
– Zespó³ Szkó³ nr 80 Ursus
– Gimnazjum nr 133 Ursus
– Fundacja Polonia 2011
- fotograf Tomasz Sadowski

PATRONAT MEDIALNY

Portal Internetowy www.skm.basketmania.pl
Portal Internetowy www.lubelskikosz.pl