Letni Camp dla zawodników wysokich i obwodowych
Dodane przez zibi dnia Lipiec 09 2009 00:00:00
 W ma³ej nadmorskiej miejscowo¶ci Karnice ko³o Niechorza w Gimnazjum nr 2  odby³ siê Camp koszykarski dla zawodników wysokich i obwodowych.
 


Rozszerzona zawarto newsa
 W ma³ej nadmorskiej miejscowo¶ci Karnice ko³o Niechorza w Gimnazjum nr 2  odby³ siê Camp koszykarski dla zawodników wysokich i obwodowych. To ju¿ drugi taki obóz organizowany przez klub Pyra Poznañ. Rok temu w Niechorzu zorganizowano obóz tylko dla zawodników wysokich prowadzony przez znanego koszykarza Joea McNauula .W tym roku prê¿ni dzia³acze z MKK Pyra  Poznañ ponownie namówili McNulla by poprowadzi³ zajêcia z m³odzie¿±. Przekonali równie¿ Krzysztofa Szubargê rozgrywaj±cego reprezentacji Polski by przez 10 dni szkoli³ zawodników obwodowych

Codziennie przeprowadzane s± dwa-trzy treningi ukierunkowane na umiejêtno¶ci gry zawodników wysokich i obwodowych oraz ich wspó³pracy na boisku. Wprowadzenie do treningu si³owego oraz gry kontrolne. Oprócz specjalistycznych treningów, koszykarze korzystaj± z si³owni, k±pieli s³onecznych i morskich

Najwy¿szy zawodnik Campu to Szymon Milczyñski 16-latek z wzrostem 202 cm, a najm³odszy uczestnik Camp ma 13 lat i 192 cm

Joe McNauul i Krzysztof Szubarga na Camp przyjechali do Karnic z swoimi ma³¿onkami i córeczkami. Wtedy kiedy nie trenuj± m³odych koszykarzy, udzielaj± siê rodzinie. Krzysztof Szubarga powo³any jest na zgrupowanie kadry Polski w rozmowie z nami stwierdzi³, ze takie Campy s± bardzo potrzebne. Miejsce gdzie odbywa siê Camp jest doskona³± baz± szkoleniow±. Pe³no wymiarowa hala a przy niej kompleks boisk ORLIK 2012 w pobli¿u las i morze, w takich warunkach Krzysztof Szubarga indywidualnie przygotowuje siê do Eurobasket 2009

Pan Tomasz B³aszak trener Pyry Poznañ a zarazem organizator obozów, campów obiecuje, ¿e ju¿ w przysz³ym roku podobny Camp bêdzie organizowany w Karnicach nie tylko dla zawodników Pyry Poznañ ale dla wszystkich chêtnych z Polski czy Europy.
Profesjonalna opieka atrakcyjna baza szkoleniowa, przystêpne ceny oraz radosna atmosfera....tak jest, by³o i bêdzie zapewnia pan Tomek
Informacje na ¦KM o kolejnym Campie uka¿± siê w pierwszej po³owie przysz³ego roku

¦KM sk³ada serdeczne podziêkowania Klubowi Pyra Poznañ za zaproszenie na Camp

WYSOCY - Trenerzy: Joe McNauul Krzysztof KarpowiczMarcin Eichert, Adam Ju¼wik, Wiktor Zygman, Adam Wiciak, Wojciech Pawe³czyk, Max Drosik, Jakub Szczepañski, Aleksander Glanc, Micha³ Konrady


OBWODOWI - Trenerzy: Krzysztof Szubarga, Krzysztof Dobrowolski


Micha³ Górecki, Mateusz Gumny, Marek Idziorek, Fryderyk Szyd³owski, Krystian Juchacz
Micha³ Wielechowski, Rafa³ Bartkowski, Maciej Jarzina, Jakub £ukomski, Wojciech Szymkowiak, Piotr Kortus, Bart³omiej T³uchowski, Jakub Paszke, Jaros³aw Ka¼mierczak
Filip Burdacki, Adam Szejnfeld

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI