Marcin Gortat Camp 2009
Dodane przez zibi dnia Lipiec 20 2009 00:00:00
 Siedem dni i siedem miast. Zaczynali¶my w £odzi, a zakoñczyli¶my w Gdañsku. W niedzielê 19 lipca odby³ siê ostatni trening Marcina Gortata z dzieæmi, które bra³y udzia³ w Marcin Gortat Camp. – Jestem zmêczony, ale zadowolony. W Polsce jestem o 11 lipca, a z rodzicami widzia³em siê w

FOTORELACJE z £odzi, Poznania, Wroc³awia, Katowic, Warszwy, Bydgoszczy i Gdañska ......czytaj wiêcej

Rozszerzona zawarto newsa
Siedem dni i siedem miast. Zaczynali¶my w £odzi, a zakoñczyli¶my w Gdañsku. W niedzielê 19 lipca odby³ siê ostatni trening Marcina Gortata z dzieæmi, które bra³y udzia³ w Marcin Gortat Camp. – Jestem zmêczony, ale zadowolony. W Polsce jestem o 11 lipca, a z rodzicami widzia³em siê w sumie mo¿e ze dwie godziny – t³umaczy ¶rodkowy reprezentacji Polski. 

 Niedziela 19 lipca Gdañsk

FOTO-NASZE-MIASTO    FOTO-KFP
FOTO-KOSZYKÓWKA-NET  FOTO-KOSZSPORT

FOTO-POLSKATIMES


 Sobota 18 lipca Bydgoszcz

 
FOTO-BOSIACKI


FOTO-FILMIKI-PROBASKET
 Piatek 17 lipca Warszawa


FOTO-KWIATKOWSKI

FILMIKI-¦WIAT-KOSZYKÓWKI
 

 Czwartek 16 lipca Katowice

FOTO-FILMIKI-MOJE-MIASTO-SILESIA

FOTO-MARCIN-GOLDA 

FOTO-BARY£A

FOTO-KWIATKOWSKI

FILMIK-TV-

FOTO-FILMIKI-TO-MASZ

Marcin Gortat zakoñczy³ swoj± wizytê w Katowicach. W ci±gu 3 godzin zdo³a³ dokonaæ uroczystego otwarcia boisk do koszykówki przed Spodkiem, przeprowadziæ trening z dzieæmi, odpowiedzieæ na wiele pytañ zebranej publiczno¶ci oraz rozdaæ setki autografów.
W treningu wziê³o udzia³ 105 dzieci, ka¿de mia³o okazjê podszkoliæ siê w zakresie podstawowych elementów koszykówki, takich jak koz³owanie, podania i rzuty pod okiem naszego jedynaka w NBA oraz trenerów-asystentów. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ pami±tkow± koszulkê, autograf oraz pi³kê. Spo¶ród pytañ zadawanych Marcinowi najbardziej wyczekiwanym by³o to o przysz³o¶æ Polaka w NBA. – Zostajê w Orlando – potwierdzi³ sam Marcin, daj±c kres wszelkim spekulacjom na temat jego odej¶cia do innych klubów.
Tak¿e promocja ME w Katowicach nie usz³a uwadze naszego gwiazdora. – Powinni¶cie byæ dumni, spo¶ród wszystkich miast-gospodarzy, jakie do tej pory odwiedzi³em, Katowice maj± najlepsz± promocjê mistrzostw i ogólnie koszykówki – przyzna³ koszykarz Orlando Magic.

bary³a


 ¦roda 15 lipca Wroc³aw

FOTO-KWIATKOWSKI


 


 Wtorek 14 lipca Poznañ

FOTO-APP

FOTO-KWIATKOWSKI

FOTO-MARIUSZ


 Poniedzia³ek 13 lipca £ód¼

FOTO-KWIATKOWSKI

W £odzi zakoñczy³ siê pierwszy z serii siedmiu kampów koszykarskich Marcina Gortata, czyli cykl koszykarskich treningów dla dzieci.

Przed rozpoczêciem treningu na telebimie widzowie mogli zobaczyæ filmy promuj±ce EuroBasket, a tak¿e sfotografowaæ siê z ¯ubem Mieszko, który by³ oblegany prawie tak samo jak Marcin Gortat. W koñcu przyszed³ czas na to, by spotkaæ siê z Gortatem. Ten w asy¶cie Mieszka wybieg³ na parkiet i zosta³ przywitany gromkimi brawami.

Gortat na pocz±tku zaskoczy³ wszystkich, kiedy przywita³ siê z uczestnikami zesz³orocznego kampu. - Widzê kilka znajomych twarzy, trochê podro¶li¶cie - mówi³ do szczê¶liwych dzieci Gortat. - Jest ¶wietny, nie spodziewa³am siê, ¿e bêdzie nas pamiêta³, a on przyszed³ i przybi³ sobie z nami pi±tkê. Jestem bardzo szczê¶liwa - jednym tchem zrelacjonowa³a 10-letnia Ania.

¼ród³o www.sport.pl