Allen Iverson w Katowicach wielkie wydarzenie ma³e zainteresowanie dlaczego ?
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 23 2009 00:00:00
 Mia³o byæ tak, jak lubi Iverson: graffiti na murach, ubóstwiany przez gwiazdora hip-hop, lu¼na atmosfera w¶ród widzów. Gwiazda przez dwie godziny gra w kosza, udziela wywiadów, rozmawia z fanami, spotyka siê z dzieciakami z domu dziecka.

A jak by³o? Gwiazdor by³ dwa kwadranse i nie wypowiedzia³ w³a¶ciwie ani s³owa. Przez sze¶æ minut toczy³ rekordowo dziwny konkurs strzelecki z Andrzejem Plut± i Marcinem Nowakowskim. 


 


Rozszerzona zawarto newsa
 Mia³o byæ tak, jak lubi Iverson: graffiti na murach, ubóstwiany przez gwiazdora hip-hop, lu¼na atmosfera w¶ród widzów. Gwiazda przez dwie godziny gra w kosza, udziela wywiadów, rozmawia z fanami, spotyka siê z dzieciakami z domu dziecka.

A jak by³o? Gwiazdor by³ dwa kwadranse i nie wypowiedzia³ w³a¶ciwie ani s³owa. Przez sze¶æ minut toczy³ rekordowo dziwny konkurs strzelecki z Andrzejem Plut± i Marcinem Nowakowskim. 


Rzucano z zamkniêtymi oczami, gdzie¶ zza kosza i jeszcze m.in. siedz±c na sto³ku. Z koszykówk± pojedynek wiele wspólnego nie mia³, supersnajper Pluta trafi³ raz na jedena¶cie rzutów. "The Answer" rzuci³ trzy kosze, wygra³ m³odziak z Polonii Warszawa, który potem sta³ osamotniony, bo media rzuci³y siê g³ównie na przegranych.

 Organizatorzy postawili na chaos, w nadziei ¿e co¶ siê z niego wy³oni. Wy³oni³ siê wielki zawód fanów. Organizatorzy zapowiadali, ¿e Iversonowi bardzo zale¿y na spotkaniu z wychowankami domu dziecka, bo ma przecie¿ fundacjê, która zajmuje siê biednymi dzieæmi. Jak wygl±da³o zatem to spotkanie? B³yskawicznie wrêczy³ im reklamówki (w ¶rodku pi³ka i koszulka). - Co¶ do nas powiedzia³, ale nie zrozumieli¶my - opowiada³ jeden z ch³opców. Ten punkt programu trwa³ kilkadziesi±t sekund, potem maluchy podpiera³y ¶cianê. Na koniec Iverson przekaza³ kibicom (dok³adniej by by³o napisaæ: "rzuci³") d³ugopisy, czapeczkê i notesy, podpisa³ kilka autografów i tyle.O POBYCIE gwiazdy NBA ALLENA IVESRSONA w kilku zdaniach....

 Iverson gra w NBA od 1996 roku. W¶ród wyró¿nieñ jakie zdoby³ w trakcie 13 lat wystêpów s±: nagroda dla najlepszego debiutanta roku (1997), cztery tytu³y króla strzelców (1999, 2001, 2002 i 2005) oraz dwa tytu³y MVP Meczu Gwiazd (2001, 2005). Nigdy nie siêgn±³ po mistrzostwo ligi, choæ w 2001 roku gra³ w finale w barwach Philadelphia 76ers. Obecnie reprezentuje barwy Memphis Grizzlies.


Iverson Allen... gwiazda koszykówki z NBA wpad³a na kilka godzin do Katowic. Czterokrotny król strzelców NBA jad³ nasze frytki i kurczaki, kupowa³ filmy DVD w Silesia City Center, popija³ drinka w hotelu Qubus. Wszystko by³oby dobrze, gdyby wypali³o spotkanie z fanami, którzy z zawodem opuszczali Szyb Wilsona


 Iverson Allen ... w galerii Szyb Wilson Iverson wzi±³ udzia³ w konkursie  stylizowanym na amerykañskiej zabawie H-O-R-S-E (11 ró¿nych rzutów z 11 pozycji m.in. z zamkniêtymi oczami czy siedz±c na krze¶le). Jego rywalami byli Andrzej Pluta z Anwilu W³oc³awek i Marcin Nowakowski z Polonii AZBUD Warszawa. Nieoczekiwanie wygra³ Marcin Nowakowski  ten ostatni.


Iverson Allen  podpisa³ graffiti ze swoj± podobizn±, które zostanie przekazana na aukcjê Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy, wrêczy³ dzieciom z domu dziecka upominki, rozda³ kilka autografów, pozowa³ do zdjêæ i odpowiada³ na pytania mediów. Potem uda³ siê do Spodka, gdzie obejrza³ mecz Hiszpania - Grecja.

 Spotkanie z gwiazd± NBA to wielkie nieporuzmienie organizacyjne. Szumnie reklamowany event okaza³ siê kompletnym niewypa³em. Allen  Iverson przed spotkaniem  z m³odzie¿± w centrum handlowym  Silesia spêdzi³ godzinê czasu  a dla swoich fanów dla których jest idolem mia³ zaledwie  15 minut z tego 10 minut na  konkurs i 5 minut na autografy  o fotce z gwiazd± NBA  mo¿na by³o zapomnieæ. Andrzej Pluta znalaz³ czas dla przyby³ych fanów koszykówki

Liczy³em na trochê wiêcej ni¿ to co by³o. Cz³owiek tutaj wstaje co trzeci dzieñ aby ogl±daæ go na ¿ywo, stoi 3 godziny przed drzwiami galerii i "wisi" na barierkach tylko po to ¿eby 10 minut zobaczyæ jak Iverson przechodzi ko³o mnie. Nie dopcha³em siê nawet do autografu


Fani koszykarza tak¿e czuj± siê zawiedzeni, bo oczekiwali, ¿e wiêcej czasu gwiazda NBA po¶wieci na spotkanie z kibicami i rozdawanie autografów czy wspólne zdjêcia. Ca³e „spotkanie z fanami” sprowadzi³o siê do rzucenia w t³um kilkunastu gad¿etów (opaski, czapeczki) i dos³ownie parê minut rozdawani autografów. Trochê szkoda, gdy¿ najbardziej wytrwali ju¿ wyczekiwali od kilku godzin przed spotkaniem.

S³ynny amerykañski koszykarz Allen Iverson zadeklarowa³ pomoc rodzinom ofiar katastrofy w kopalni Wujek-¦l±sk, w której zginê³o 17 górników. Gwiazdor NBA by³ go¶ciem mistrzostw Europy, których faza fina³owa odbywa³a siê w Katowicach. O wypadku z ostatniego pi±tku dowiedzia³ siê jeszcze w Polsce.

Lokalizacja. Mo¿na rozumieæ konflikt sponsorów, ale wybór miejsca by³ nadzwyczaj
niefortunny.

W we W³oszech w Neapolu na spotkaniu z Iversonem by³ 7000 fanów w polsce 300


3-FIMIKI-PROBASKET

6-FILMIKÓW-ZIBI

FOTO-ZIBI


FOTO-KURIAN


 

 Reebok Challenge przygotowywany we wspó³pracy z BWIN Regulamin konkursu. W konkursie wezm± udzia³ Allen Iverson, Andrzej Pluta oraz Marcin Nowakowski. Zawodnicy bêd± rzucali z 11 wcze¶niej wybranych pozycji. Zawodnik, który trawi najwiêcej razy wygrywa.

1. rzut z pó³dystansu - normalny
2. rzut zza tablicy - nad tablic± trzeba przerzuciæ
3. rzut z 5 metrów z odbiciem pi³ki od pod³ogi
4. rzut osobisty gorsz± czyli lew± rêk±
5. rzut z pó³dystansu z 45 stopni o tablicê
6. rzut hakiem z 4-5 metrów
7. rzut siedz±c na pod³odze 4-5 metrów od kosza
8. rzut za trzy punkty
9. rzut stoj±c ty³em jedn± rêk± 3 metry od kosza
10. rzut z po³owy boiska tzn tak z 10-12 metrów
11. rzut osobisty z zawi±zanymi oczami


Kolejno¶c w konkurscie

AZBUD Warszawa 
Memphis Grizzlies

  ANVIL W³oc³awek
     
 Marcin Nowakowski Allen Iverson Andrzej Pluta
 11 / 4 11 /3 11 /2

http://www.iversonwpolsce.pl/