EUROBASKET 2009 prze¿yjmy to jeszcze raz
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 25 2009 14:00:00
 Prze¿yjmy to jeszcze raz EUROBASKET  w internacie linki do ciekawych artyku³ów i galerii czytaj wiêcej

Niezapomniane trzy dni we Wroc³awiu
Na tak± imprezê w naszym kraju czekali¶my 46 lat. St±d te¿ przygotowania do niej w¶ród ¦l±skich kibiców trwa³y od dobrych kilku miesiêcy. Problem zdobycia biletów, rezerwacji noclegów pilotowa³ oczywi¶cie Zbigniew Bytomski.  Pomimo ma³ych problemów ze schroniskiem uda³o siê zarezerwowaæ hostel w samym centrum Wroc³awia, co by³o strza³em w dziesi±tkê.Rozszerzona zawarto newsa
 Prze¿yjmy to jeszcze raz EUROBASKET  w internacie linki do ciekawych artyku³ów i galerii czytaj wiêcej


Niezapomniane trzy dni we Wroc³awiu

Na tak± imprezê w naszym kraju czekali¶my 46 lat. St±d te¿ przygotowania do niej w¶ród ¦l±skich kibiców trwa³y od dobrych kilku miesiêcy. Problem zdobycia biletów, rezerwacji noclegów pilotowa³ oczywi¶cie Zbigniew Bytomski.  Pomimo ma³ych problemów ze schroniskiem uda³o siê zarezerwowaæ hostel w samym centrum Wroc³awia, co by³o strza³em w dziesi±tkê. W koñcu w poniedzia³ek rano, zaopatrzeni w bilety mogli¶my wyruszaæ dopingowaæ bia³o-czerwonych. Na wszystkie mecze Polaków bilety by³y ju¿ dawno wyprzedane, co powodowa³o ¿e hala Stulecia by³a szczelnie wype³niona. W pierwszym dniu naszym rywalem by³a Bu³garia i po do¶æ ciê¿kim spotkaniu nasi zawodnicy odnie¶li pierwsze zwyciêstwo na Eurobaskecie. Prawdziwy test bojowy Polacy mieli przej¶æ w dniu nastêpnym, kiedy naprzeciwko nich stanê³a wielka Litwa. Przed spotkaniem wiêkszo¶æ polskich kibiców mia³a dylemat bo rozum podpowiada³ Lietuva, a serce Polska. To co dzia³o siê w hali Stulecia trudno opisaæ s³owami. Na trybunach zasiad³o ok. 4 tysi±ce naszych kibiców oraz ok. tysi±ca Litwinów. Od samego pocz±tku trwa³ pojedynek na doping, w którym z ka¿d± up³ywaj±c± minut± polscy kibice zaczêli zag³uszaæ „Zielon± armiê”. Do tego kapitalna gra naszych koszykarzy spowodowa³a, ¿e byli¶my ¶wiadkami jednego z najwiêkszych triumfów w historii polskiego basketu. W koñcówce spotkania zosta³a rozwiniêta nasza flaga Silesia Basketball, co pokaza³a polska telewizja.  Po meczu udali¶my siê wszyscy na rynek by ¦wiêtowaæ ten wielki sukces. W ostatnim dniu pobytu podejmowali¶my Turcjê i tu ju¿ kolejnego cudu nie by³o, gdy¿ tureckie trio Turkoglu Ilyasova i Asik da³o srog± lekcjê basketu naszym zawodnikom.
Pomimo tej pora¿ki, wyjazd i samo uczestnictwo w Eurobaskecie by³o dla nas wydarzeniem niezwyk³ym i wspania³ym. Niektórzy z nas dalej  kontynuuj± tê przygodê w £odzi. Na koniec chcia³em z³o¿yæ podziêkowania dla Zbyszka Bytomskiego za zorganizowanie ca³ego wyjazdu oraz Micha³a Kuzi, za za³atwienie noclegów. Czy¿by powtórka za dwa lata na Litwie?? Zobaczymy J
Adam fifik Pyka


Prze¿yjmy to jeszcze raz EUROBASKET  w internacie
linki do ciekawych artyku³ów i galeriiGALERIE


FOTO-KURIAN  

FOTO-ZIBI

80-FILMIKÓW-ZIBI-EUROBASKET-2009ARTYKU£Y

EUROBASKET-OD-A-DO-Z

CEGLIÑSKI

SUPERGIGANT

PICKNROLL

WOJCZYN

ZAWSZE-PO-PIERWSZE

3-SEKUNDY

SPORT-PL


WWW